Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Arkadaslar bazi kardeslerin Hocaefendiye risalei Nurlari kullanarak attigi iftiralara en güzel cevabin yine Üstad hazretlerinin cevablari olacagini saniyorum:

 

1-) Zübeyir Gündüzalp Aðabey ve M.Emin Birinci Aðabey :

 

 

 

Hocaefendinin 1995’te Moral FM ve Nesil matbaalarýný ziyaretinde M. Emin Birinci abi: “Ne kadar biz uyduk o ayrý konu. Zübeyir Aðabey; “Hizmetle alakalý meselelerde Fethullah Hocaefendi kardaþýmla istiþare edin. Onun fikirleri musibtir.” demiþti deyince, Hocaefendi: “Estaðfurullah! Zübeyir aðabey iltifat etmiþ” dedi. (1)

 

 

2-) Mustafa Sungur Abi:

 

 

 

'Nasýlki her peygamber ve Alim Zat Allah'ýn bir ismine mazhar ise, aynen onun gibi Fethullah Gülen Hocaefendi de:' Mesih'in sahip olduðu nefese sahiptir' Mustafa Sungur Abiye göre, her Alim Allah'ýn bazý isimlerinin ve bazý peygamberlerin sahip olduðu özellikleri, mizaclarýnda tecellileriyle daha fazla nümayiþ ettirir. Mesela Üstad Hazretleri, Allah'ýn 'Rahman', 'Rahim', 'Sabr' isimleriyle müsemmaydý. Peygamberimizin kopyasýydý. Alimler peygamberimizin varisidir derler ya, tam bir varisti. Hocaefendi ise, peygamberler içinde diriltici ruh üfleyen, dertlere derman olan sýfatlarýyla en fazla Hz. Ýsa'ya, Mesih'e benziyordu. (2)

 

(Bahse konu 'Mesih'e benzeme, sýfat itibari ile kast edilmiþtir. Dünya'nýn dört bir yanýnda açýlan Eðitim Müesseselerinin hýzlý inkiþaf etmesi, Hz.Ýsa (AS) mýn ölüleri diriltmesi gibi manevi bir Diriliþe vurgu yapýlmýþtýr.)

 

 

3-) Mehmet Kýrkýncý Hocaefendi:

 

 

 

Hilkaten dürüst, halim, iffetli bir genç idi. Müþfik ve merhametli idi. Her nutku bir belagat ve fesahat þaheseriydi. Hocaefendi, bizden bin adým ileri attý. Hariçteki hizmetleri ile de milletimizin dýþarýdaki itibarýný artýrdý. Bediüzzaman Hazretleri'nin 'Size kat'iyyen ve çok emarelerle ve kat'i kanaatimle beyan ediyorum ki, gelecek yakýn bir zamanda, bu vatan, bu millet ve bu memleketteki hükümet, alem-i Ýslam'a ve dünyaya karþý gayet þiddetle Risale-i Nur gibi eserlere muhtaç olacak, mevcudiyetini, haysiyetini, þerefini mefahir-i tarihiyesini onun ibraziyle gösterecektir' sözüne masadak oldu.......Yüzlerce ve binlerce gencin fazilet ve irfanýna vesile olmuþtur. Bu aðýr vazife, genç yaþta saçlarýnýn aðarmasýna sebep olmuþtur.' (3)

 

 

4-) Abdullah Yeðin Abi:

 

 

 

'Hocaefendi mektep açmýþ, dersane açmýþ, kolej açmýþ. Orada da mümkün mertebe kendi anlayýþlarý, kabiliyetleri ve güçlerinin yettiði kadar Risale-i Nur’u, birþeyleri öðretmeye çalýþýyorlar. Herkesin gayesi neticede imana hizmet olduðu için hepsinin gayesi birdir. Ben hepsi dinsizliðin karþýsýnda bir yumruktur diyorum'(4)

 

 

5-) Cahit Erdoðan Aðabey:

 

'Rahmetli Cahid Erdoðan bey Bediüzzaman’ýn saðlýðýnda sesini kaydetmek için teybini de ziyarette yanýnda götürmüþ, fakat Üstad izin vermemiþ ve Cahid aðabeye: “Bu teyb ilerde büyük hizmet edecek” buyurmuþ. Daha sonralarý bu teyb Fethullah Gülen hocaefendinin vaaz ve sohbetlerini ilk kaydeden ve bizlere intikalini saðlayan Cahid Aðabeyin vesilesi ile ayný teyp olmuþ, Üstadýn ihbarýný da tasdik etmiþ.' (5)

 

 

 

 

6-) Bayram Yüksel Aðabey,

 

 

 

'Cenaze namazýnýn bizzat Hocaefendi tarafýndan kýldýrýlmasýný vasiyet etmiþtir ' (6)

 

 

 

Kaynaklar:

 

1 http://www.cevaplar.org/index.php? khide=visible&sec=5&sec1=37&yazi_id=3635&menu=1

 

2 http://www.sonsaniye.net/yazioku.aspx? id=558

 

3 http://tr.fgulen.com/a.page/hayati/onu.taniyanlardan/a4577.html

 

4 http://www.yeniasya.com.tr/2005/03/23/roportaj/h5.htm

 

5 http://www.cevaplar.org/index.php? khide=visible&sec=5&sec1=37&yazi_id=3634&menu=1

 

6 fgulen.com

Link to comment
Share on other sites

Hulusi Yahyagil: Üstadýn talebelerinden Salih Özcan beyin nakline göre Hulusi aðabey merhum Hocaefendi için:"Bu gence dikkat edin, ilerde istikbal vaat ediyor” demiþ. Hocaefendi 1983’de Elazýð’da Hulusi Yahyagil aðabeyi ziyaret ettiðinde Hulusi aðabey Üstadýn Ýktisat risalesinde bahsettiði kerametli baldan bir kaþýk teberrüken hocamýza vermiþ. Hocaefendi bunu þöyle anlatýyor: “Albay Hulusi Bey'e uðradým 83’de. Yani Üstad vefat ettikten tam 23 sene sonra. Hulusi Abi merhum yine bana bir yemek kaþýðý bal verdi, o baldan. Bitmemiþ daha”

 

Hocaefendi bir sohbetinde Hulusi aðabeyle alakalý bir hatýrasýný þöyle anlatýyor: “Hulusi abinin oðlu vefat etmiþti. Biz taziye için orda bulunuyorduk. Bize güzel þeyler anlattý. Ve "Bütün menba-ý varidat benim için bir yönüyle o iþin prizmasý olan Hz. Bediüzzaman’dýr. Yani Kur'an nur ýþýklarý içinde akar gelir ona. Ve bizde ondan aldýk onu. Sünnet akar gelir biz ondan aldýk." Böyle anlattý.”

Link to comment
Share on other sites

Ahmed Feyzi Kul: Merhum Cahid Erdoðan anlatýyor: Rahmetli Ahmet Feyzi Kul abi, pek vaiz beðenmezdi. Kendisine ne Tahir Hoca’yý ne de Yaþar Hoca’yý dinletmem mümkün olmadý. Zaten kendisi de alim bir zattý. Hocaefendi’nin Ýzmir'e geliþinin tahminen üçüncü haftasýydý. Ben vaaza giderken yolda Ahmet Feyzi abi ile karþýlaþtým. Nereye gittiðimi sorunca vaaza gittiðimi söyledim. “Beraber gidelim” dedim, kabul etmedi. Israr ettim. Beni çok sevindirdi. Çok fazla ýsrar edince teklifimi kabul edip geldi. Vaaz bitti, Cuma namazý kýlýndý, cemaat boþalmaya baþladý. Ben de malzemeleri toparlýyorum. Baktým, Hocaefendi oturuyor, Ahmet Feyzi abi de birkaç saf arkada oturuyor. Hocaefendi yerinden doðrulunca o da ayaða fýrladý ve koþup Hocaefendi’yle musafaha ettiler. Aralarýnda neler konuþtular bilmiyorum; fakat bildiðim bir þey varsa Ahmet Feyzi abinin bu vaaza geliþinden gayet memnun olmasýydý. Çünkü biraz sonra yanýma gelip, "Sen haklýymýþsýn, bu diðerlerine benzemiyor" demiþti. Bu cümleyi vaaza gelmeden evvel ben ona söylemiþtim ve þimdi o da ayný kanaati benimle paylaþmýþ oluyordu..(13)

 

8-Abdülkadir Badýllý: “Bu makamda hak adýna ve bitarafane bir muvazene ile þöyle diyebilirim ki; Fethullah hocanýn vasýtasýyla iman ve hidayete ermiþ, Ýslamiyet nuruyla ahlâklarýný düzeltmiþ binlerle insan vardýr. Bunun yanýnda hocanýn þahsî kemalatý, tevazu’u, edep ve ubudiyeti de çok yüksek mertebelerdedir. Bu hakikat muvacehesinde Fethullah Hoca, en az bin Muþlu Molla kadar Ýslâma hizmet etmiþ, eserleri de meydandadýr, her ne ise..”(14)

 

9-Abdullah Yeðin Aðabey: Abdullah Yeðin, Fethullah Gülen Hocaefendi ile eskiden tanýþmaktadýr: “Üstad’ýn talebeleri Hizmet Vakfý’nýn mütevelli heyetine aza oldular. Tahiri Aðabey vefatýna yakýn bir zamanda ‘ben mütevelli heyetini býrakýyorum. Fethullah Hoca var, ben yerime onu tayin edeceðim.’ dedi. Vakfýn tüzüðüne göre üç kiþi tayin edilir, mütevelli heyeti de onlardan birini seçerdi. Tahiri Aðabey istifa edince Fethullah Hoca seçildi. Eskiden de tanýrdým ben Fethullah Hoca’yý. Hatta ziyaretine gittik Edirne’de, Ýzmir’de… Ben Adana’da iken yanýmýza gelmiþliði vardý. Epey bir zamandýr görüþmedik fakat onun da gayesi Ýslamiyet’tir, baþka bir þey deðil.”(15)

Link to comment
Share on other sites

Eger yukaridakiler yalansa Üstadin en yakin talebeleri yalancidir. Eger onlar yalan söylese bile bu Hocaefendinin sucu degildir, zira o kimseden kendisini övmesini istemedi. Hepsi bir yana sen nasil Müsbet hareket insanisin. Yaziklar olsun sana, yaziklar olsun sendeki bir cekememezlige, bu nefrete, bu kindarliga. Utanmadan birde kalkmis Üstad gibi bir kahramana talebe oldugunu iddia ediyorsun. Yazilarin bastan asagi riya kokuyor. Kibarca "Ben mehdinin izindeyim, siz dalalet ehlisiniz" diyorsun. Baskalarina saldirinca kendini tatmin mi ediyorsun?

 

Yaptiginiz iftiralardan sonra hangi yüzle cikip konusuyorsun. Nur talebesi hüsnü zan eder, nur talebesi baskasinin hatasiyla ugrasmaz, nur talebesi kalb kazanmaya calisir, nur talebesi islama zerre kadar hizmet eden herkesi kardes bilir, nur talebesi kendisini hizmeti ugruna sifirlamis ve kendisini insanligin en asagisi bilir, nur talebesi hizmetcidir efendi degil, nur talebesi hakperesttir müfteri degil, nur talebesi risaleyi nuru sahsi duygularina alet etmez.

 

Ben 10 senedir Risalei nurlari okurum, her yerini didik didik ettim, Hocaefendi risalelerin neredeyse tamamini ezbere bilir, onun talebelerinden öyle insanlar varki ve nurlara öyle vakif ki dudagin ucuklar. Birakin bu ayaklari ve adam olun, nur talebelerini rezil etmeyin, düsünün biraz, muhakeme edin, kime hizmet ettiginizi bilin. Hocaefendi sayesinde yüzbinlerce insan risalei nurlarla tanisiyor. Ben sahsen tanigim buna. Üstad en distaki kardesleri bile "daire disina atmayin" derken sen kim oluyorsunda burada reddiyeler düzüyorsun? Senin her tarafin reddiye olsa ne yazar?

 

Biliyorum, böyle sert ifadeler risalei nurla istigal eden birine yakismiyor, ancak sen yumusakliktan anlamiyorsun, zira ben senin gibileri o kadar cok gördümki, cogu sapitti, ona buna küfür ede ede kafayi yedi gitti, psikolojiniz bozulmus sizin. Bir siteden gelip üc dört kisi, bir kardes siteyi bombardimana tutuyor, o sitedeki müminleri küstürüyor, iftiralar atiyor birde utanmadan cikmis konusuyor. Eger adam gibi tartisabilecegine inansam seni en azindan ilzam ederim ama....Neyse Allah islah etsin seni...

 

 

Adem

Link to comment
Share on other sites

yalan söylendigini ispat etmeyene adam denmez. Sen adam olsaydin terbiyesizlik yapmazdin ey menfi hareketi kendine meslek ittihaz etmis zavalli. Yoksa bu sukutun acizligindenmi? Hani nerde ehli tahkikligin, risale bilen adam nereye gitti? Sen anca hakaret edersin. Kisiligindeki zaafiyetleri ancak camur atarak bastirirsin sen.
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...