Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

M. Sungur, Abdullah Yeðin, Hüsnü Bayram, Bayram Yüksel aðabeylerin imzasý bulunan bir yazýdan;

 

“Evrensel bir ufuk turuna doðru geliþen bu hizmet-i külliyede muhterem Hocaefendi kardeþimizin de ilahi lütuf ve mevhibenin bir tecellisi olarak büyük hisse ve nasibi varolduðu açýkça ortada ve herkesçe müsellemdir. Hatta þu hususu ehemmiyetle tebarüz ettirmek isteriz ki; Kendisi, Hizmet-i Kur’aniye ve Ýslamiye noktasýnda bu kadar geniþ imkâna -maddeten ve manen- sahip olmasýna raðmen sýrf ahenk-i umumiyi muhafaza ve þirket-i maneviye hukukuna riayeti þiar edindiðinden bizatihi Risalelerin neþrine girmemiþ, hakikatte bir vücud-u maneviyenin azalarý kabul ettiði Nur kardeþlerinin neþir hizmetlerini kendi hizmeti telakki edip, kamyonlarla Nur Risalelerinin sevkiyle, nurlarýn her tarafta neþriyle, dolayýsýyla genç nesillerin imdadýna koþmuþ ve hazret-i Üstad zamanýndan beri devam ede gelen hizmetlerin devamýný teyit ve takviyede bulunmuþtur. Ve ayrýca geniþ dairelere müteveccih Türkiye’de ve hariç memleketlerde ihyasýna vesile olduðu maarif hizmetleri, neþriyat sahalarý ise, bütün ehl-i iman tarafýndan kemal-i takdirle karþýlanmaktadýr.”(9)

Link to comment
Share on other sites

BANA BAK GÜLENÝ PEYGAMBER SAYAN ÝYÝ DÝNLE SEN O ABÝLERÝN YANINDAN BÝLE GEÇEMESSÝN SEN ANCAK GÜLEN KASEDÝ LUAGINA TAKIP ZIRLARSIN ÝÞÝNÝZ BÝTTÝ ÝMANI OLAN GÜLENÝ SEVMEZ BAK

 

USTADIM GÜLEN GÝBÝ PAPA ELÝ YALAYANLARI NASIL TOKATLIYOR !!!

 

Bil ey zâhirde ve isimde müslüman! Senin sefahette ve ahkâm-ý Ýslâmiyeyi muarazatta kâfirlerin taklidini yapmaktaki meselin þöyle bir adama benzer ki; o adam, bir aþirete mensubdur. Baþka düþman bir aþirete mensub bir adama rastgelir. O düþman adam, kendi aþiretine istinad ederek mefahiriyle gururlanýp, bunun aþiretini kötülemeye ve aþiretinin baþýný tezyif ve âdetlerini tahkir etmeye baþlar. Bu miskin adam ise, zanneder ki, o da kendi aþiretini zemmeder ve âdetlerini tahkir ederse, onun aþireti yanýnda onun gibi makbul olur. Halbuki bu ahmak adam bilmez ki; o, þu red ve irtidad ile, ya hayvan bir mecnun veya alçak bir rezildir ki, bu haliyle kendi belini kýrýp, her iki taraftan kovulan ve tek kalan bir yetim oluyor

Görmüyor musun ki; Avrupalý bir þahýs, Muhammed’i (A.S.M.) inkâr eder..

 

Lâkin mümevveh olan Hristiyanlýkla ve kendi millî âdetleriyle memzuc olan mahsus medeniyetleriyle teselli bulduðu için; onun ruhunda dünyevî bazý ahlâk-ý hasene ve bu hayat-ý dünyeviyeye bakan ve yarayan bazý yüksek himmetleri baki kalmasý mümkündür. Ýþte o Avrupalý þahýs, bu teselli sebebiyle kendi ruhunun karanlýklarýný ve kalbinin yetimliklerini bir derece görmeyebilir. Amma sen ise ey mürted! Muhammed’i (A.S.M.) ve onun âsâr-ý dinini inkâr ettiðin dakikada, daha senin için hiçbir peygamberi kabul etmeye imkân kalmýyor. Hattâ belki Rabbini de… Belki kemalât-ý hakikiyeden hiçbir þeyi kabul etmeye kabil olacak bir haslet ve kabiliyet sende kalamaz.

Ýþte ey mürted! Þimdi gel, sen kendi ruhundaki tahribatýn dehþetine bak ve vicdanýndaki zulümatýn þiddetini gör ve kalbindeki yütm ve ye’sin vahþetini anla! Bununla beraber, pek yakýn bir gelecekte, senin bâtýnýndaki çirkinliðin zâhirine tereþþuh edip sýzacak ve o zaman sizin mürtedane olan zâhirî hüsün ve güzellikleriniz en kabih kâfirinkinden daha kabih ve daha çirkin bir surette açýða vuracaktýr.

Demek ki, mürted olan kiþi, her iki hayattan da mahrumdur. Lâkin kâfir öyle deðil. Çünkü kâfir, Ýslâm devletiyle muharebe etmediði müddetçe, ona bir hakk-ý hayat var, fakat mürtedin hakk-ý hayatý yoktur. sh:» (BMs: 627)(arabi mesnevi-i nuriye(Badýllý)

Link to comment
Share on other sites

BANA JAKLMIÞ ABÝLERE YUH DÝYORSUN YALANLARINIZ YETER

 

ABÝLERÝN ARKASINA SAKLANMANIZDA YETER RÝSALE NUR DAVASINI SÝZÝN GÝBÝ ADAMLARA YEDÝRMEYECEGÝZ

 

FAÝZCÝSÝNÝZ MUSLUMAN DURUÞUNUZ YOK SÝZÝN

 

ASYA BANKINIZ BAÞINIZI YESÝN

 

O ABÝLER ÝÇÝN CANIMI VERÝRÝM GÜLENÝN LEÞÝNE BÝLE TUKURMEM

Link to comment
Share on other sites

BANA BAK GÜLENÝ PEYGAMBER SAYAN ÝYÝ DÝNLE

 

peygamber olmayan insana peygamber diyen kafirdir. Kafir olmayana kafir diyende kafirdir.

 

Biz ancak Hz.Muhammed sav Efendimizi peygamber biliriz. Ona hoizmet edenleride onun talebesi biliriz. Onun talebelerine hakaret edenleride Allaha havale ederiz.

 

O ABÝLERÝN YANINDAN BÝLE GEÇEMESSÝN

 

Abilere saygin belli. Abilerden gecen sensin. Abiler anya diyor sen konya diyorsun. Nesin sen böyle?

 

FAÝZCÝSÝNÝZ MUSLUMAN DURUÞUNUZ YOK SÝZÝN

 

Kimin durusu müslüman kiminki degil ahirette belli olur. Sanami kaldi bunu degerlendirmek? Yoksa Allahmisin? (Hascha)

 

ASYA BANKINIZ BAÞINIZI YESÝN

 

Asya bank islami usullere göre isleyen bir finans kurumudur. Adinin banka olmasi faizle islem yaptigi manasina gelmez. Asya bankin faiz alidigini ispat etmeyen serefsizdir.

 

O ABÝLER ÝÇÝN CANIMI VERÝRÝM GÜLENÝN LEÞÝNE BÝLE TUKURMEM

 

Belli canini verirsin. O abilerin islam fedaisi, kahraman, söz Üstadi, mpcahid dedigi insana senhakaretler ediyorsun. O abiler seni görse suratina tükürür.

 

Seni terbiyesiz seviyesiz mahluk. O tükürükte bogulursun birgün. Acaba bunlari karsima cikip söyleyebilirmiydin, ama sen ancak internetin arkasina siginarak yaparsin. Nerde o cesaret sende, korkak.

 

ÝMANI OLAN GÜLENÝ SEVMEZ

 

 

seni adam yerine koyup cevap veriyorum ya, neyse.

 

USTADIM GÜLEN GÝBÝ PAPA ELÝ YALAYANLARI NASIL TOKATLIYOR !!!

 

 

ey zavalli, bilmezmisin ki o ifadeler tüm hiristiyanlari ve avrupayi kapsamiyor. Avrupa ikidir diyor Üstad onu niye yazmiyormusun. Üstelik o ifadeler eski said döneminden kalmadir ve yeni said döneminde üsad öyle sey söylememistir. Ama sen kim Pstadi anlamak kim.

Sana cok söyleyecek seyim var ama beynin o kadar yikanmis ki diyecek birseyim yok. En son ama Badilli Abinin Hocaefendi hakkindaki sözlerini yaziyorum:

 

Fethullah hocanýn vasýtasýyla iman ve hidayete ermiþ, Ýslamiyet nuruyla ahlâklarýný düzeltmiþ binlerle insan vardýr. Bunun yanýnda hocanýn þahsî kemalatý, tevazu’u, edep ve ubudiyeti de çok yüksek mertebelerdedir. Bu hakikat muvacehesinde Fethullah Hoca, en az bin Muþlu Molla kadar Ýslâma hizmet etmiþ, eserleri de meydandadýr,

Abdukadir Badilli.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...