Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Risalenin degisik yerlerinden ittihadla alakali alintilar yaptim. Fikri olan varsa paylasabilir.

 

 

1- «S – Âlem-i Ýslâm ulemasýnýn ortalarýndaki müthiþ ihtilâ­fata ne dersin? Reyin nedir?

 

C – Ben âlem-i Ýslâmiyete gayr-ý muntazam veya in­tizamý bo­zulmuþ bir meclis-i meb’usan ve bir encü­men-i þûrâ nazarýyla ba­kýyorum. Þeriattan iþitiyoruz ki, rey-i cumhur budur, fetvâ bunun üzerinedir. Ýþte þu, bu meclis­teki rey-i ekseriyetin nazîre­sidir. Rey-i cum­hurdan mâadâ olan akval, eðer hakikat ve maðz­dan hâli ve boþ olmazsa istidâdâtýn reylerine býrakýlýr. Tâ, herbir istidad, terbiye­sine münasip gördüðünü inti­hap etsin.» (Münazarat sh: 78)

 

2- «S – Âlem-i Ýslâmdaki ihtilâfý tâdil edecek çare nedir?

 

C – Evvelâ: Müttefekun aleyh olan makasýd-ý âli­yeye nazar etmektir. Çünkü, Allah’ýmýz bir, Peygamberimiz bir, Kur’ân’ýmýz bir… Zaruriyat-ý di­niyede umumumuz müttefik… Zaruriyat-ý diniye­den baþka olan teferruat veya tarz-ý telâkki veya ta­rik-i tefehhümdeki tefavüt, bu ittihad ve vahdeti sarsa­maz, râcih de gelemez. El-hubbu fillah düstur tu­tulsa, aþk-ý haki­kat harekâtýmýzda hâkim olsa—ki za­man dahi pek çok yardým edi­yor—o ihtilâfat sahih bir mecrâya sevk edilebilir.» (Sünuhat Tuluat Ýþarat sh: 83)

 

Hem tarafgirlik marazý, mazlum avâmý, zalim ha­vassýn þer­rinden kurtarýyor. Çünkü bir kasabanýn ve bir köyün havassý ittifak etseler, mazlum avâmý ezerler. Tarafgirlik olsa, mazlum bir tarafa iltica eder, kendi­sini kurtarýr.

 

Hem tesadüm-ü efkârdan ve tehalüf-ü ukulden ha­kikat ta­mamýyla tezahür eder.”

Elcevap:

Birinci suale deriz ki: Hadisteki ihtilâf ise, müs­bet ihti­lâf­týr. Yani, herbiri kendi mesleðinin tamir ve revâcýna sa’y eder. Baþkasýnýn tahrip ve iptaline deðil, belki tekmil ve ýslahýna çalýþýr. Amma menfi ihtilâf ise—ki garazkâ­râne, adâvetkârâne birbiri­nin tahribine çalýþmaktýr—hadi­sin nazarýnda merduttur. Çünkü bir­bi­riyle boðuþanlar müsbet hareket edemezler.

 

Ýkinci suale deriz ki: Tarafgirlik eðer hak na­mýna olsa, haklýlara melce olabilir. Fakat þimdiki gibi garaz­kâ­râne, nefis he­sabýna olan tarafgirlik, haksýz­lara mel­cedir ki, on­lara nokta-i is­tinad teþkil eder. Çünkü, ga­razkârâne taraf­girlik eden bir adama þeytan gelse, onun fikrine yardým edip taraftarlýk gösterse, o adam o þey­tana rahmet okuya­cak. Eðer mukabil tarafa melek gibi bir adam gelse, ona—hâþâ—lânet okuyacak dere­cede bir haksýzlýk gös­terecek.

 

Üçüncü suale deriz ki: Hak namýna, hakikat he­sabýna olan tesadüm-ü efkâr ise, maksatta ve esasta it­tifakla be­raber, vesâ­ilde ihtilâf eder. Hakikatin her kö­þesini izhar edip hakka ve haki­kate hizmet eder. Fakat tarafgirâne ve garazkârâne, firavunlaþmýþ nefs-i em­mâre hesabýna hodfuruþluk, þöhretperverâne bir tarz­daki tesadüm-ü ef­kârdan bârika-i hakikat deðil, belki fitne ateþ­leri çýkýyor. Çünkü, maksatta ittifak lâ­zým ge­lirken, öylelerin ef­kârýnýn küre-i arzda dahi nokta-i te­lâkîsi bulunmaz. Hak namýna olmadýðý için, nihayetsiz müfritâne gider, kabil-i iltiyam olmayan in­þikaklara sebebiyet verir. Hal-i âlem buna þa­hittir.» (Mektubat sh: 268)

 

 

«Bu zaman kadar, hiç bir zaman, din âlimle­rinin itti­fakýna ve münakaþa etmemesine muhtaç olmamýþ. Þimdilik te­ferruattaki ihtilâfý býrak­maya ve medar-ý mü­nakaþa etme­meye mecburuz.» (Þualar sh: 403)

 

Ümmetimin ihtilafinda rahmet vardir.Hadis

 

«Hakkýn þe’ni ise ittifaktýr. Faziletin þe­’ni, tesa­nüddür. Teavünün þe’ni, birbirinin imda­dýna yetiþmektir. Dinin þe’ni, uhuvvettir, incizap­týr.»

 

 

Link to comment
Share on other sites

Hadisi Üstad söyle acikliyor:

 

"Hadisteki ihtilâf ise, müs­bet ihti­lâf­týr. Yani, herbiri kendi mesleðinin tamir ve revâcýna sa’y eder. Baþkasýnýn tahrip ve iptaline deðil, belki tekmil ve ýslahýna çalýþýr. Amma menfi ihtilâf ise—ki garazkâ­râne, adâvetkârâne birbiri­nin tahribine çalýþmaktýr—hadi­sin nazarýnda merduttur. Çünkü bir­bi­riyle boðuþanlar müsbet hareket edemezler."

 

 

Üstelik bu Hadis mezhepleri de kastediyor olabilir diyor abiler

 

Adem

Link to comment
Share on other sites

  • 3 years later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...