Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

• Peygamberin(sav) babaannesinin isminin Fatýma olduðunu...

 

• Hz.Peygamberin öz amcalarýnýn Ebu Talib ve Zübeyr olmak üzere iki tane olduðunu, diðer amcalarýnýn üvey olduðunu...

 

• Hz.Abbas’ýn Efendimizden 3 yaþ büyük olduðunu...

 

• Ebu Leheb’in cariyesi Süveybe’nin Efendimizin (sav) ilk süt annesi olduðu gibi, Hz Hamza’nýn da süt annesi olduðunu ve Efendimizin (sav) bu aziz amcasý ile ayný zamanda süt kardeþ olduðunu...

 

• Annesi Amine’nin Efendimizi (sav) ancak 1 hafta emzirdiðini, Efendimizin (sav) doðumunun miladi olarak 20 Nisan olduðunu...

 

• Ýbn-i Abbas’tan nakledildiðine göre Cenab-ý Hakk’ýn Kur’an da sadece Hz.Peygamberin (sav) hayatýna yemin ettiðini (Hicr-72)

 

• Ömer bin Abdülaziz’in Resulullah’ýn (asm) eþyalarýný bir eve toplayarak müze yapýp, sergilediðini... Sergilediði eþyanýn ise iple örülmüþ bir sedir, içi hurma lifi ile doldurulmuþ bir çanak, su bardaðý, elbise, el deðirmeni, baþýna sardýðý bir kadife ve giyim eþyasýndan ibaret olduðunu...

 

• Peygamberimizin meþhur devesi Kasva’yý hicreti sýrasýnda 400 dirheme aldýðýný, ona kesik kulak (kasva) adýný bizzat verdiðini ve hayatý boyunca ondan çok memnun kaldýðýný...

 

• Uhud’da bir kýlýç darbesiyle mübarek yüzü kanla kaplanan Allah Resulünün (sav) “Peygamberinin yüzünü kana bulayan bir topluluk nasýl kurtulur ve mutlu olur?” dediðini...

 

• Mute’ye giden orduya katýlan ama Efendimiz (sav) in arkasýnda son bir Cuma namazý kýlmak için Medine’de kalan Abdullah bin Revaha’ya : “Yeryüzü dolunca sadaka daðýtsan, onlarýn bir sabah namazýnda elde ettikleri ecr ve mükafatý elde edemezsin” denilince bu zatýn hemen yola çýkýp arkadaþlarýna yetiþtiðini...

 

• Hz.Enes’ bin Malik’in “Sevgili Peygamberimi rüyada görmediðim gece olmuyor” dediðini.

 

• Abdullah bin Mesud’un Hz.Ömer’in vefatýna üzüldüðü ve aðladýðý kadar hiçbir þeye üzülüp aðlamadýðýný, hatta “Vi Ömer’in bir köpeði sevdiðini bilseydim ben de onun severdim. Dikenli aðaçlarýn bile onun ölümüne üzüldüðünü hissediyorum" dediðini...

 

• Ebu Said adlý sahabenin “ Resulullah’ý toprakta görünce kalplerimiz burkuluverdi" dediðini..

 

• Abdullah bin Zübeyir’e göre insanlar içinde Resulullah’a en çok benzeyenin torunu Hz.Hasan olduðunu.

 

• Resulullah’ýn “Beni Hud, Vakýa, Mürselat, Nebe,Tekvir sureleri ihtiyarlattý" buyurduðunu.

 

• ”Siz bu ayetlere mi hayret ediyor,gülüyor da aðlamýyorsunuz” ayetleri(Necm:59-60) nazil olduðu zaman Suffa ashabýnýn yanaklarý ýslanýncaya kadar gözyaþý döktüðünü,iniltileri Resulullah’a (sav) ulaþýnca onun da onlarla aðladýðýný.

 

• Hz.Enes’in “Ensardan yirmi genç Resulullah’a hizmet için ondan ayrýlmazlardý. Peygamberimiz bir iþ görmek istediði zaman onlarý gönderirdi" dediðini.

 

• Peygamber efendimiz( sav)in yolculuklarýna Perþembe günü dýþýnda çýktýðýnýn pek nadir olduðunu, ekseriyetle Perþembe gününü tercih ettiðini

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...