Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Bilim adamlarý, hayvan kesimi sýrasýnda dinen getirilmesi zaruri olan ‘Bismillah, Allahuekber’ sözünün kesilen etler üzerinde herhangi bir etkisi olup olmadýðýný araþtýrýnca þaþýrtýcý sonuçlarla karþýlaþýyorlar.

Þam Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesiden Prof. Halid Halave, laboratuvar ortamýnda yapýlan deneylerde, besmelesiz kesilen sýðýr, küçük baþ ve kuþlarýn et dokularýnda pýhtýlaþmýþ kan, çoðalmaya müsait bakteri ve mikroplar testip edilirken, besmele ile kesilen hayvan et dokularýn da ise kan, mikrop ve bakterilere rastlanmadýðýný ifade etmiþtir.

Ayný Üniversitenin Veteriner Fakültesi et saðlýlýðý bölümü profesörlerinden Fuad Nima; ‘dünyanýn bir çok ülkesinde uygulanan, hayvanlarýn uyuþturularak öldürülmesi iþlemi sýrasýnda kanýn vücut’ta kalmasý, bu tür etlerin daha çabuk bozulmasýna neden oluyor. Halbuki, kesim anýnda çekilen besmele ve tekbirin, hayvana yaptýðý tesir ve heyecanýn, hayvan organ ve adalelerinde meydana getirdiði hareketin kanýn azami miktarda dýþarýya atýlmasýna yol açtýðýný ve hayvanlarýn daha az eziyet çektiðini tespit ettiklerini belirtiyor. Ýnancýmýza göre, Allah’ýn haram veya helal kýldýklarýn da illa bir hikmet aramak gerekmez. Fakat insanlýðýn bugüne kadar edindiði temel tecrübe, Allah’ýn emir ve yasaklarýnda bildiðimiz veya bilmediðimiz hikmetler olduðudur. Bilim geliþtikçe, Allah’ýn bizler için hazýrladýðý nimet ve hikmetleri anlamak daha da kolaylaþýyor.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...