Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ýçimizden 1 ile 100 arasý bir rakam tutalým.Sonra aþðýda hangi sünnete karþýlýk gelkiyorsa onu okuyup bir hafta boyunca uygulamaya çalýþalým-ki çoðu günlük hayatýmýzda yaptýðýmýz þeyler-.

 

Böylelikle her hafta bir rakam tutup bir sünneti hayatýmýza geçirelim... Bir hafta içinde birden fazla sünnet de alabiliriz...

(cc) razý olsun...

Ahir zamanda unutulan sünnetimi ortaya çýkarana (uygulayana) yüz þehit sevabý verilecektir." (Kütüb-i Sitte)

 

1. Hayýrlý iþlerde saðý, adi iþlerde solu kullanmak.

 

2. Yemekten önce ve sonra elleri yýkamak.

 

3. Yemeðe besmele ile baþlamak, 'ýn sonsuz ikram ve nimetlerini tefekkür ederek yemek, sonunda da hamd etmek.

 

4. Yemekte tabaðýn kendi önümüze gelen tarafýndan yemek.

 

5. Yerde bir sofra bezinin üstünde yemek. Ýhtiyaç olduðu takdirde masada da yenilebilir.

 

6. Yemeðe sofradakiler ile beraber baþlamak.

 

7. Acýkmadýkça yememek, tam doymadan yemeði býrakmak.

 

8. Tabaða az yemek koydurtup artýk býrakmamak.

 

9. Sofrada sað dizi dikip, sol dizi yere yatýrmak.

 

10. Saf ipek ve saf altýn Ümmet-i Muhammed'in erkeklerine haram kýlýnmýþtýr.

 

11. Selamý yaymak. Selam, kelamdan önce gelir.

 

12. Eve girince ilk söz ev halkýna selam vermek olmalýdýr.

 

13. Selamla birlikte samimiyetle, tebessüm ederek musafahada bulunmak.

 

14. Musafaha ile birlikte, hürmet, samimiyet ve þefkate vesile olan kucaklaþmalar yapýlabilir. Süfli hisleri uyandýracak sarýlmalar caiz deðildir.

 

15. Musafahada önce eli uzatan çekmelidir. Biz çekersek buluþmadan memnuniyetsizlik manasý çýkabilir.

 

16. Ýlmiyle amil din adamlarý ile adil devlet baþkanlarýnýn eli öpülür, beþeri hisleri yok olmuþ yaþlý hanýmlara selam verilebilir, gerekirse eli de öpülebilir. Yeter ki fitneye sebep olmasýn.

 

17. Hediyeleþmek ve gelen hediyeye aynýyla veya daha güzeliyle karþýlýk vermek.

 

18. Az gülmek, gülünce kahkaha ile deðil, tebessüm ederek gülmek. Mütebessim olmak.

 

19. Çoðu zaman susmak, tefekkür etmek, ihtiyaç olunca konuþmak.

 

20. Tane tane, orta bir ses tonuyla konuþmak. Çok mühim þeyleri üç defa tekrar etmek.

 

21. Konuþmaya 'ýn adýyla baþlamak ve 'ýn adýyla bitirmek.

 

22. Nefsi ve dünyalýk bir þey için öfkelenmemek. Bir hak zayi olduðunda ve uhrevi meselelerde, ve din hakký için öfkelenmek.

 

23. Doðru sözle þaka ve mizah yapmak.

 

24. Boþ iþler (malayani) ile iþtigal etmemek.

 

25. Uyku için yatýnca önce sað tarafýna yatmak, sað yanaðýný sað avucunun içine koymak ve o günün muhasebesini yapmak.

 

26. Yüzükoyun yatmamak.

 

27. Yataða girdiðinde avuçlarý açýk olarak birleþtirerek Ýhlas, Felak ve Nas surelerini okuyup avucunun içine üfleyip sonra bütün vücudunu sývazlamak, bunu üç defa tekrarlamak.

 

28. Beyaz giymek.

 

29. Mest giymek.

 

30. Ayakkabý giyerken önce saðdan baþlamak, çýkarýrken de önce soldan çýkarmak.

 

31. Takke ve sarýkla baþý kapatýp namazý öyle kýlmak.

 

32. Soðan ve sarýmsak kokusuyla mescid ve meclislere yaklaþmamak.

 

33. Üzerinde kudsi kelimeler ve ayetler yazýlý eþya ile tuvalet ve pis yerlere girmemek.

 

34. Misafire elinde bulunandan ikramda bulunmak. Misafir ve ziyaretçileri temiz bir kýlýk kýyafetle karþýlamalý.

 

35. Aksýrýnca sesi az yükseltip, "Elhamdülillah" demek. Böyle diyene de "Yerhamükellah" demek. Bize dediklerinde "Yehdina ve yehdikümüllah" diye cevap vermek. Bu üçe kadar böyle mukabele þeklinde devam edebilir. Üç defadan fazla aksýran olursa, nezleden aksýrmýþtýr ve mukabele gerekmez.

 

36. Esnemeyi mümkün olduðu kadar gizlemek. Aðzý elle kapayarak gidermeye gayret etmek. Namazda iken esneme gelirse, ayakta ise sað elin, diðer hallerde ise sol elin tersi ile aðzý kapatmak münasip olur.

 

37. Davete icabet ve hediyeyi kabul etmek.

 

38. Gelen misafire ikramda bulunmak.

 

39. Gözlere sürme çekmek (yatarken)

 

40. Misvak kullanmak

 

41. Çevreyi temizlemek

 

42. Sadaka vermek.

 

43. Büyük ve umumi banyolarda tesettürle yýkanmalý, peþtamal kullanýlmalý.

 

44. Mümkünse her abdest alýþta misvak kullanmak.

 

45. Abdest aldýktan sonra kýbleye dönüp su içmek

 

46. Cömertlik. Cömert 'a yakýn, cimri ise 'a uzaktýr. Cömertlik kökü cennette olan bir aðacýn dünyaya sarkmýþ dalýdýr. Kim o dala tutunursa o dal onu cennete çeker.

 

47. Çok tefekkür etmek. "Tefekkür gafleti izale eder. Ölümü tefekkür etmek fani lezzetleri acýlaþtýrýr. Eþyanýn üzerindeki fena damgasýný gösterir."

 

48. Suyu üç yudumda ve oturarak içmek

 

49. Kabristandan geçerken selam vermek ve onbir Ýhlas okumak

 

50. Ölmüþ kimseleri hayýrla yad etmek.

 

51. Týrnak kesmeye þehadet parmaðýndan baþlamak

 

52. Týrnaðýný Cuma günü kesmek

 

53. Kabirleri ziyaret etmek. Gafleti daðýtýr ve uhrevi tefekküre vesile olur. Kabristanýn kapýsýna yaklaþýnca, kabir halkýna gizlice selam verilir. "Ey kabir sakinleri, esselamu aleyküm. Sizler bizden önce geldiniz, bizler de sizleri takip edeceðiz. Size 'tan af ve maðfiret dileriz." Þeklinde selam ifade edilebilir. Sonra ziyaret edilecek merhumun ayakucu tarafýndan yaklaþýlýr. Yüzüne müteveccihen veya kýbleye karþý durulur. Kur'an ve dualar okunabilir. Ziyaret esnasýnda mezarlarý çiðnemek mekruhtur. Þayet geçip gitmek için baþka müsait yol yoksa, merhuma sevap hediye edilerek, geçilebilir. Mezar üzerindeki yeþillikler yolunmaz, bilakis çiçekler ekilir. Kurumuþ otlar ayýklanýr.

 

54. Hasta akraba, dost ve arkadaþlarý ziyaret etmek. Onlara teselli ve ümit vermek. Ziyareti uzun tutmamak. Hastanýn hoþa gitmeyecek hallerini baþka yerde anlatmamak.

 

55. Yatarken sað tarafýna yatmak

 

56. Abdestli yatmak

 

57. Anne-babaya itaat etmek, onlara ihsanda bulunmak, kalplerini kýrmamak ve hayýr dualarýný almak.

 

58. Yemeðe tuz ile baþlamak

 

59. Sofrada sirke bulundurmak

 

60. Ayakkabýyý giymeden önce ters çevirmek, içine birþey girmiþse silkelemek.

 

61. Yolda baþý öne eðik yürümek

 

62. Biri seslendiðinde seslenene doðru bütün vücudu ile dönmek

 

63. Cuma günü gusl abdesti almak

 

64. Güzel koku sürünmek

 

65. Yemeði tek bir kaptan yemek

 

66. Yemekte güzel þeylerden bahsetmek (Yemekte konuþulmaz lafýnýn aslý yoktur)

 

67. Günde iki öðün yemek

 

68. Camiye Girerken birileri varsa selam vermek yoksa Esselamu Aleyna ve Ala iba dilla hissalihiyn demek.

 

69. Suyu üç yudumda oturarak içmek

 

70. Evden çýkarken aynaya bakmak

 

71. Sabah hiç birþey yapmadan önce elini yüzünü yýkamak.

 

72. Tebessüm etmek.

 

73. Yanýnda ayna taþýmak.

 

74. Yanýnda tarak taþýmak.

 

75. Yatmadan önce diþlerini temizlemek.

 

76. Yanýna gelen çocuklara güzel muamele etmek, onlara dua etmek.

 

77. Davete icabet ve hediyeyi kabul etmek.

 

78. Dua ederken " Subhane Rabbiyel aliyyül aðlel vehhab " ile baþlamak.

 

79. Sofra hazýrlanýrken yardýmcý olmak.

 

80. Büyükleri sofraya oturmadan sofraya oturmamak.

 

81. Yemeðe baþlarken Besmele çekip, 'a vermiþ olduðu nimetler için þükür etmek.

 

82. Sað eliyle yemek.

 

83. Aðýzda yemek varken konuþmamak, gülmemek.

 

84. Yemek seçmemeye özen göstermek.

 

85. Lokmasýný ve aldýðý yemeði bitirmek.

 

86. Toplu yemek yenirken herkes yeyip bitirmedikçe sofradan kalkmamak.

 

87. Yemek bitince "Elhamdülillah" demek.

 

89. Yemeði yapana teþekkür etmek.

 

90. Sofra kaldýrýrken yardýmcý olmak.

 

91. Gezinerek yemek yememek.

 

92. Acýkmadan yemek yememek.

 

93. Yemek tabaðýný iyice sýyýrmak.

 

94. Meyveleri sað elle yiyip çekirdeðini sol elle çýkarmak.

 

95. Gömleðin düðmelerini aþaðýdan yukarý doðru iliklemek,çözerken yukardan aþaðý doðru çözmek

 

96. Yeni bir elbise edindiklerinde, onu cuma günü giyerlerdi

 

97. Akþam olduðunda ýþýðý yakmadan önce perdeleri çekmek.

 

98. Her gün ölümü düþünmek

 

99. Haksýzlýðýn karþýsýnda susmamak

 

100. Her gün saçlarý iki kez taramak

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...