Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

DÜNYAYI ENAM 32'DEKÝ GÝBÝ SEV...

Bu dünya hayatý, bir oyundan-eðlenceden ve geçici bir zevkten baþka bir þey deðildir; ama ahiret hayatý Allah'a karþý sorumluluklarýnýn bilincinde olanlar için çok daha güzeldir. Öyleyse aklýnýzý kullanmaz mýsýnýz?

 

ALLAH'I AL-Ý ÝMRAN 31'DEKÝ GÝBÝ SEV...

De ki [ey Peygamber]: "Eðer Allah'ý seviyorsanýz bana tâbi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarýnýzý affetsin; zira Allah çok affedicidir, rahmet kaynaðýdýr."

 

ALLAH'TAN BAÞKASINI TEVBE 24'TEKÝ GÝBÝ SEV KÝ.... De ki: "Eðer babalarýnýz, oðullarýnýz, kardeþleriniz, eþleriniz, mensup olduðunuz oymak ya da boy, kazanýp (biriktirdiðiniz) mallar, kötüye gitmesinden kaygýlandýðýnýz ticaret, hoþlandýðýnýz konutlar size Allah'tan ve O'nun Elçisi'nden ve O'nun yolunda kavga vermekten daha gönül baðlayýcý geliyorsa, bekleyin o zaman Allah iradesini açýða vuruncaya kadar; (32) Ve [bilin ki,] Allah, günaha gömülüp gitmiþ bir topluluða asla hidayet etmez".

 

ALLAH DA SENÝ MERYEM 96 'DAKÝ GÝBÝ SEVSÝN VE SEVDÝRSÝN...Ýman edip yararlý iþler yapanlar ise, muhakkak Rahman, onlar için bir sevgi verecek, gönüllere sevdirecektir.

 

RABBÝMÝZÝN RAHMET VE MUHABBETÝNE KAVUÞMAMIZ DUASIYLA...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...