Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Selâmün alyküm arkadaþlar!

 

Hani Türkiyedeki hizmet ehli kardeþlerimiz sorarlar ya "Almanya'daki hizmetler nasýl gidiyor?" diye. Biz de genellikle medreseler tarafýndan yapýlan faaliyetlere deðinerek "Ýyi gidiyor." diye cevaplýyoruz. Acaba gerçekten öylemi? Türkiye'den bir abi "hizmetlerin iyi gitmesi"ni yayýlmasýna baðlýyordu. Bir keresinde þöyle bir rhetorische Frage sormuþtu: "Almanya'da yýllardýr Risale-i Nur hizmetleri olmasýna raðmen acaba bu hizmetler niçin etrafa yayýlmýyor? Neden bugüne kadar Alman kamuoyunun hala bundan haberi olmadý?" Hakikaten Türkiye'deki abimiz yerden göðe kadar haklý. Türkiye'de "Bediüzzaman Said Nursi" veya "Nurculuk" hakkýnda hemen herkes az veya çok þey duymuþtur. Ya Almanya'da? Risale-i Nur hizmetleri hakkýnda bilgi Almanya'da ancak akademisyen guruplar arasýnda sýnýrlý. Gerçekten bu hizmetler Alman kamuoyu arasýnda tanýnmýþ deðil. Dikkatinizi çekti mi: Televizyonlar bile bahsetmez! Bediüzzaman Said Nursi kimdir? Nurculuk nedir? Kimse duymamýþ. Zaten "Ýslam" deyince çoðunun aklýna neler geldiði malum.

Sayýlarý daha az olduðu halde Kaplancý grubunu herkes medya sayesinde duydu. Milli Görüþ hareketi nedir, onu da duydular. Diyaneti de bilirler, Süleymancýlarýda vs. vs. Fakat "Nurculuk" deyince kafalarýna ancak soru iþaretleri takýlýr. O halde sorum þudur: Bunca çabalara raðmen niçin Alman kamuoyu Risale-i Nur hizmetlerinden halen habersiz??? Bir engel mi var? Bu çabalrdan bir tanesi de bu site tabii ki, Allah razý olsun. Ne var ki, bu foruma giren Gayr-i Müslimler'in pekçoðu zaten Müslümanlar'a karþý çok önyargýlýlar. Ve biz burada kendimizi daha doðru dürüst ifade etmeden de hemen "Aþýrý Ýslamcý" veya "Religiöser Eiferer" yaftasýný yeriz.

Gerçekten, Medreseye gelip gidenlere þöyle bir göz attýðýnýzda, görürüsünüz ki, genellikle hep ayný kimselerdir. Yabancý sima fazla görünürde olmaz. Yani bütün faaliyetlere raðmen halka çok ama çok yavaþ geniþler. Halbuki Türkiye'de böyle mi? Bizim memleketimizde hizmetler henüz taze olmasýna raðmen Okuyucu cemaati 7 sene içinde 3 Medrese açtý, ilk medrese büyük olmasýna raðmen. Ve her sene yeni simalar görünür.

 

Bir de þu dikkatimi çekti: Türkiye'deki hizmet ehli kardeþlerimiz bir yabancý turistle kontak kurdumu, ona hemen "rap!" diye - yani adeta damdan düþer gibi - Üstad ve Risale-i Nur'dan bahsetmek isterler. Hani "Missionarischer Eifer" derler ya, bunun gibi bir þey. Doðrusunu söylemek gerekirse, bu oldukça çok naiv bir davranýþ! Ich finde das einfach nur einfältig! Türkiyeli kardeþlerimiz, Avrupa'dan gelen Gayr-i Müslimlere, daha hiç bir veya doðru dürüst görgüleri olmadýðý için, onlara nasýl davranýlacaðýný ve hangi fýrsat veya yollarla onlara bu hizmetin tanýttýralacaðý yöntemlerini maalesef bilmiyorlar ve bilemiyorlar. Karþýsýndaki kiþi acaba nasýl tepki gösterir, Ýslam hakkýnda ne düþünceleri var, bunlarý hiç dikkate aldýklarý yok. 1999 yýlý yazýydý. Akdenizin sakin bir yerinde kardeþlerle yüzüyorduk. Derken Segelboot'la bir gurup Alman turist bizim kýyýya dinlenmeye geldi. Bizimkiler hemen Almanca bir Risale ve bir de yarým karpuz hazýrlayýp bana verdiler - ben Almanca biliyorum ya - onlara doðru yüzüp vermem için. Lafý uzatmaya gerek yok, aldýlar ve teþekkür ettiler. (Ist nochmal gut gegangen!) Bana göre, doðrusunu söylemek gerekirse, peinlich birþeydi. Çünkü ben böyle bir þey þimdiye kadar hiç yapmamýþtým. Çünkü biliyorum, bir Alman tarafýndan bu "misyonerlik" olarak algýlanýr. Ama gel bakalým bunu Türkiye'deki kardeþlermizize anlatýn, fakat anlamýyorlar ve anlayamýyorlar veya ben anlatamýyorum. Sonraki seneler, efendim okulda hizmetlerden bahsediyormuyum, efendim güvendiðim sýnýf arkadaþlarýmýn defterlerinin arasýna gizlice Risaleler koyabilirmiþim, sonra evinde keþfedip alýr ve okurumuþ. Olabilir de, acaba benden bu istedikleri metod ve yöntem doðru mu acaba? Niye anlatamýyoruz Türkiye'deki kardeþlerimize bu yöntemlerin Alman kamuoyu tarafýndan genellikle olumlu karþýlanamayacaðýný ve misyonerlik olarak algýlandýðýný ve bunlara karþý farklý yöntemler kullanmak gerektiðini. Karþýndaki kiþi gerçi teþekkür eder, ama tabii o an için überrumpelt olduðu ve fazla söz bulamadýðý için sýrf saygý olsun diye.

 

Gördüðünüz gibi, Türkiye'deki kardeþlerimizin bizden çok beklentileri var bu hizmetleri Alman kamuoyu arasýnda duyurabilmemiz için. Fakat bize önerdikleri yöntemlere bakýlýrsa, Gayri Müslim camia arasýndaki hayattan ne kadar habersiz ve unerfahren olduklarý ortaya çýkyor ve nasýl davranmamýz gerektiðini çoðu kez bilemiyorlar. Onlar ancak Türkiye'deki kamuoyuna bu hizmetleri nasýl duyurmalarý gerektiðini bizden daha iyi bilirler. Ne var ki Türkiye'nin mentalitesi ile Almanya'nýn ki bir deðildir. Kalkýp Türkiye mentalitesiyle bu hizmetleri Alman kamuoyuna duyurmaya kalkarsak, toplum arasýnda o kadar gut ankommen yapamayýz.

 

Hele bazýlarýmýzýn Türkiyede'ki olup biten hadiselerle yatýp kalkmalarý yok mu, yani beden burada ama kafa Türkiye'de, bu beni çok rahatsýz ediyor. :wand: Çünkü bizler Almanya'ya aðýrýlýðýmýzý koymalýyýz.

Link to comment
Share on other sites

Esselam aziz ve siddik, degerli Kudsi kardesim

 

Evvelen seni bu hassasiyetinden dolayi tebrik ediyorum. Hatalarimizi görmeden hic bir zaman basarili olamayiz. Sende bize hatalarimizi gösterdin. Allah senden razi olsun.

 

Kanaatimce "Said Nursi", "Risale-i Nur" ve "Nurculuk" Medyada ve avam halk tarafindan taninmamasi bizim icin bir avantaj. Seninde bildigin gibi Nurculuk hizmeti sessis ve sakin yayiliyor. Sayi degil, kalite önemli oldugu icin Profesörlerin, ilim adamlarinin "Risale-i Nur"u tanimalari en azindan simdilik bize yeter.

 

Ayrica Risale-i Nur Hizmeti "misyonerlik" gibi kapi kapi dolasip "nurcu avini" reddetdigi icin, ve nitekim böyle hareketlerinde etkisiz oldugu icin, bu yollara basvurmuyoruz.

 

Ikinci konuyada deginmek istiyorum: Türk anlayisi ve mantigi ve Alman anlayisi ve mantigi arasinda daglar fark eder. Eger "abilerimiz" bu farki halen göremiyorlarsa, halen Türkiye´den hocalar, hacilar geliyorsa, daha cooooook uzun bir yolumuz var diye düsünüyorum. Islami cemaatlerin hepsine burada dogmus, burada okula gitmis, hem buranin hem Türkiye´ninkültürünü iyi bilen genclere ihtiyaclari var. Böyle tarzda gencler yetismedikce, halen baska yerlerden "Süperman" tarzinda kurtarici beklendigi müddetce, yerimizde sayacagiz gibi geliyor bana.

 

Vesselam

Link to comment
Share on other sites

Esselam,

 

Hizmetlerden bahsederken bir Alman'a "Demek ki doðru ve gerçek Ýslamiyet buymuþ. Biz Ýslamiyeti yanlýþ tanýmýþýz" dedirtebilme noktasýna getirmek çok ince bir sanat iþi. Yoksa karþýndaki ancak "Filan grubun Ýslam anlayýþý þöyle, ve Nurcularýn Ýslam anlayýþý da böyleymiþ" diyerek izafîleþtirmeye sapar. Bilirsin, Almanlarýn pekçoðu her þeyi izafileþtirmeyi çok severler. Yani relativieren ertmeyi. Mesela ne zaman bir Müslüman kalkýp dese, "Ýslam'da gerçekte hiç terör yoktur", o zaman karþýsýndaki adam hemen atýlýr: " 'Den Islam' gibt es nicht! Es gibt einen terroristischen Islam wie die der Al-Kaida, und es gibt einen friedlichen Islam, und es gibt auch einen liberalen Islam." Al iþte, adam seni anlamak istemiyor. Ayýkla pirincin taþýný!... -------> :idee:

 

Risale-i Nur hizmetinde misyonerlik yoktur, bu doðru. Ama gel de bunu Türkiye'deki kardeþlerimize anlat, her kontak kurduklarý turistlere mentalitesini tanýmadan hemen hizmetlerden bahsetmek istemeleri ve senden de dahi bunu beklemelerini... :-/

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...