Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Slm.a. Kardeslerim!

Benim bi sorum olacakdi 18 bin Alem nedir?

Bunu cogu kisiye sordum ve bana hep ayni cevabi verdiler. Cevapta: Bütün Kainattaki canlilarin sayisi. Ama bu o zaman 18 bini asiyor deyilmi?

Bu soruma cevap verebilirseyniz cok sevinirim.

Allaha emanet olun.

 

Vesselam...

Link to comment
Share on other sites

Esselam Rananur kardes,

 

18 bin alem´den kasit coklugu ifade etmek icin. Yani gerceken 18 bin alem yok. Nasil türkcemizde bazi sayilir (mesela: "sana 50 kere dedim") coklugu ifade etmek icin kullanir, aynen öyle arapca´da 7, 70, 700, 7000, 70.000 veya 18.000, 28.000 gibi sayilar kesretten kinayedir.

 

Zaten Kur’anda “rabbul alemin” geciyor. Yani alemlerin Rabbi. Alimlerde 18000 demis.

 

vesselam

Link to comment
Share on other sites

Esselam Rananur hanim,

 

sorunuzu Mehmed Paksu hocamiza sordum, verdigi cevabi aynen yayinliyorum:

 

 

Onsekiz bin âlem ne demektir?

Âlem; cihan, kâinat, dünya ve Allah’tan gayrý her þey mânâlarýna gelir. Ayrýca halk ve topluma da âlem denir.

 

“On sekiz bin âlem” tabiri Fâtiha Sûresindeki “Rabbi’l-âlemîn” ifadesinin tefsirlerinde geçer. Tefsirlerimizde âlemlerin sayýsý on sekiz bin ile yirmi sekiz bin arasýnda deðiþir.

Tasavvufta kâinata âlem-i ekber (büyük âlem) insana da âlem-i asðar (küçük âlem) denmektedir. Kâinat ile insan arasýnda çok yakýn bir irtibattan dolayý da kâinata insan-ý ekber tabir edilir. Ýnsana küçük âlem denmesindeki sebep, kâinatta ne varsa insanýn maddî ve manevî dünyasýnda da az çok o þeyin var olmasýdýr. Bu hususta Sözler’de þöyle denir:

 

“Ýnsanda cisimden baþka nasýl ki akýl, kalb, ruh, hayal, hâfýza gibi manevî vücutlar var. Elbette insan-ý ekber olan âlemde ve þu insan meyvesinin þeceresi olan kâinatta âlem-i cismaniyetten baþka âlemler var. Hem âlem-i arzdan (dünyadan) tâ Cennet âlemine kadar herbir âlemin birer semâsý var.”163

 

Ayrýca insanda var olan duygular kâinatta ona benzer âlemlerin varlýðýný göstermektedir. Lem’alar’da geçtiði gibi, “insanýn ruhu âlem-i ervahtan ve hâfýzalarý Levh-i Mahfuz’dan ve kuvve-i hayaliyeleri (hayal gücü) âlem-i misâlden ve hâkezâ her bir cihazý bir âlemden haber veriyorlar.”164

Demek ki kâinatta insan, dünya, gezegenler, yýldýzlar ve galaksiler gibi bir görünen âlemler var, bir de görünmeyen âlemler vardýr.

Bediüzzaman, Mektubat’ta “Rabbi’l-âlemîn’in tefsirinde “Semâvatta (göklerde) binler âlem var. Yýldýzlarýn bir kýsmý her biri birer âlem olabilir. Yerde de her bir cins mahlukat (varlýklar) birer âlemdir. Hattâ her bir insan dahi küçük bir âlemdir” derken, âlemlerin nasýl bir sayýya ulaþtýðýný ifade etmektedir.165

Meselâ sadece yýldýzlara ve yýldýz topluluðu olan galaksilere bakalým. Kâinattaki galaksilerin durumu büyük bir çayýrda bir çimen yapraðýnýn durumundan farklý deðildir. Dünyanýn en güçlü optik teleskopu olan ve Amerika’da bulunan Mount Palomer Rasathanesindeki 200 inçlik Hale Teleskopunun gözlem sahasý içine 800 milyon galaksi girmektedir. Ya bütün kâinatta ne kadar galaksi var? Belki yüz milyar, belki daha fazla. Bu konuda tahmin yürütmek bile imkânsýz. Çoðunluðu 100 milyar civarýnda yýldýz bulunduran bu sayýsýz galaksiler içinde bin milyardan fazla yýldýzý bulunanlar da vardýr. Bu yýldýzlarýn her birisi güneþten binlerce kat büyüklüktedir.

Bir de yeryüzüne inelim. Yeryüzünde bulunan canlý cansýz her bir tür varlýk birer âlem: Aðaçlar, çiçekler, böcekler, kuþlar, balýklar vesaire bütün varlýklar birer âlem.

Ya görünmeyen âlemler. Dünyada mevcut olup da göremediklerimiz: “Âlem-i ziya (ýþýklar âlemi), âlem-i hararet (ýsýlar âlemi), âlem-i hava, âlem-i kehriba, âlem-i elektrik, âlem-i cezb, âlem-i esir...”166

Dünyada olmayan âlemler: Ölen insanlarýn ruhlarýnýn bulunduðu Berzah âlemi, ruhanî varlýklarýn, meleklerin ve cinlerin bulunduðu ruhlar âlemi. Göremediðimiz, iþitemediðimiz gayb âlemi.

Âhiret âlemi: Cennet, Cehennem ve binlerce âlemler...

Ruhlar âlemi ile þehâdet âlemi (görebildiðimiz âlem) arasýnda kalan misâl âlemi.

Þimdi âlemleri nasýl tasnif edeceðiz? Sayýsýný nasýl tespit edeceðiz? 18 bin mi, 18 milyon mu, 18 milyar mý? Demek ki sayýsýný ancak Allah bilir. “On sekiz bin âlem” tabiri kesretten kinaye, yani çokluðu ifade etmektedir.

Þu da bir gerçektir ki, “Doðrudan doðruya her âlem Cenab-ý Hakkýn rububiyetiyle idare ve terbiye ve tedbir edilir.”167

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...