Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

  • 2 weeks later...

selamün aleyküm kardesler

 

kendini bulmak icin, ilk önce temel olarak bence neye inandigini bilmen gerek.sonrada o inan seyleri derin derin arastirmak gerek. insan ne kadar cok arastirir ve inancini güclendirecek seyler bulursa o kadar cok kenidni tanir diye düsünüyorum.bilmem anlatabildimmi...

 

yani benim fikrimce demek istedim tabii ki...

 

saygilarimla

 

vesselam

Link to comment
Share on other sites

aslinda bende kendimi fazla tanimiyorum...yani insanlar kendilerini nasil taniyabilirki bu devirde? benim demek istedigim insanlar niyeyse bu siralar istek disi seyler yapiyorlar...tabii sonradan kendileride pisman oluyor ama is isten gecmis oluyor...malesef

 

saygilarimla

Link to comment
Share on other sites

Selmün aleyküm arkadaslar,

ben bu foruma yeni üye olan bir kardesiniz olarak bilgimin yettigi kadarinca biseyler yazayim dedim. Bir insan bence hangi yolu izleyecegini bilmesi icin kendini tanimasi gerekir diye düsünüyorum. Insan ilk önce Hz. Allah`in(c.c.) kulu olarak Allaha ve insanlara karsi ne görevleri oldugunun bilincinde olmasi icin kendinin dinimizde yerinin ne oldugunu bilmesi gerekir bence. Insan Hz. Allahin en mükemmel olarak yarattigi varliktir, bu yüzden de insanin Rabbie kul olarak bircok görevleri vardir. iInsallah anlattiklarimi anlayabilmissinizdir kardeslerim.

saygilarimla...

Link to comment
Share on other sites

Insanin saten derin düsünürsek hic bir hakki yok Allahin emirlerinden kacmaya!

Ne hakki olabilirki? Hakmi o ne? Saten hakkida yaratan Allah (c.c.) ve hersey Onun! Onun olmayan birsey varmi?

Ama yinede Allahin sonsuz cömertligini görüyormusunuz? Bize o kadar imkanlarla dolu bir dünyaya göndermis. Sahabeler gibi aci mi cekiyoruz? Hayir! Onlar gibi cileli bir hayatmi geciriyoruz? Hayir. Hersey tamam!

Cok rahat bir yasam icindeyiz ama hala nankörlük ediyoruz (kendi sahsiyetime konusuyorum) Yani demek istedigim, bir insan basini secdeden kaldirmasa bile hayatinin hakkini yerine getiremez!

Ama yinede Allah (c.c.) bize cenneti vaad ediyor!

Simdi gelin kendilerimizi taniyalim! Bilelimki biz insanlarin hic bir hakki yok!

Herseyi Allah rizasi icin yapacagiz insallah! Benim böyle yazdigima bakmayin, bazileri "cok bilmislik" yapiyorum. Tabiiki yazdiklarim yasamima uymuyor, ama keske uysa...

Ama böyle iyi huylu, iyi düsünceli insalarla birlikte yazismak benim icimi ferahlatiyor! Insaallah hos sohbetlerimiz devam eder!

 

Selamlarimla...

Link to comment
Share on other sites

Allaha cok sükür ki sizlerden cevap alabildim ama ben daha cok felsefi bir konusma tarziyla yazilmasini istiyorum.yani cok objektif cevaplar istiyorum.din yada hayat baska bir olguyla karistirilip önüme sunulmasini istemiyorum.saygilarimla kardesler..
Link to comment
Share on other sites

Selam kusura bakma yagmur abla...

Biraz aradim arastirdim, ve Zaman Gazetesinden bi yazi buldum, insallah isine yarar...

 

 

Kendini tanýmak isteyen, iç gözlem ve özeleþtiri yapmalý

 

 

Etrafýmýzda mutlaka kendini tanýmadýðýný düþündüðümüz birçok kiþi olmuþtur. Olaylarý abartan, yapmacýk davranan, yapamayacaðý iþlere kalkýþan, kendisinin mükemmel ve hatasýz olduðuna inanan ya da kendi deðerini bilmeyip kendini küçük gören, gücünü aþan yüklerin altýna giren, aslýnda iyi olmasýna raðmen bütün kötülüklerin kendisini bulduðunu düþünen, rol yapan, yalan söyleyen... birçok insan görmüþüzdür.

 

Peki kendi davranýþlarýmýza, düþüncelerimize, duygularýmýza baþkalarýný gözlediðimiz gibi objektif ve gerçekçi bir gözle bakýyor muyuz? Olaylarý abartýyor, yapmacýk davranýyor ya da yapamayacaðýmýz iþlere kalkýþýyor muyuz, diye düþünmeli ve bakýþýmýzý asýl kendimize çevirmeliyiz.

 

Kendimize “ben kimim, varoluþumun anlamý ne, nasýl biriyim, neler yapabilirim” gibi sorular sormuþuzdur. Zaten bu tür sorularý hiç sormamýþsak kendimizi tanýmaya ve anlamaya da henüz baþlamamýþýz demektir. Týpký çocuklarýn ve ergenlik dönemindeki gençlerin tek baþlarýna saðlýklý kararlar alamamalarý gibi, eðer kendimizi tanýmaya çalýþmazsak uygun ve doðru kararlar alamayýz. Çocuklarýn ve gençlerin kararlarýný tek baþýna almalarýna izin vermeyiz; çünkü onlarýn kendilerini doðru deðerlendiremeyeceklerini, bazý þeyleri abartabileceklerini ya da azýmsayabileceklerini, neyin iyi, neyin kötü olacaðýný bilemeyeceklerini; kýsaca halk tabiriyle “kendilerini bilmediklerini” düþünürüz.

 

Ýnsanýn kendisine gerçekçi ve dürüst bir gözle bakmasý, davranýþlarýný deðerlendirebilmesi yani kendini tanýyabilmesi baþkasýndaki yanlýþ, eksiði ve sorunu görmesinden daha zordur. “Kendini tanýma” kiþinin tek baþýna, birinden yardým almadan gerçekleþtirebileceði bir süreç deðildir. Zaten bu yüzden de hepimiz baþkalarýnýn bizim hakkýmýzda ne düþündüðünü merak ederiz. Bu merakýn temelinde de aslýnda kendini tanýma ve bilme isteði yatar. Zihnimizde idealize ettiðimiz kiþiler ve onlarýn yaþam tarzlarý bizim nasýl birisi olduðumuzu ya da olmak istediðimizi gösterecek en önemli ipuçlarýndan biridir. Zihnimizdeki idolümüz bir politikacý, iþadamý, bilim adamý, þair, öðretmen, lider, yazar, sanatçý olabilir. O kiþiye bakarak bir þöhret düþkünü mü, idealist mi, para meraklýsý mý, kahraman mý, megaloman mý, yenilikçi mi olduðumuzu bulabiliriz. Ýdolümüzün kim olduðuna karar verirken dürüstlük çok önemlidir. Bir yandan bir düþünürü idol kabul ederken bir yandan da zenginlik hayalleri kuruyorsak kendimizi kandýrýyoruz demektir; çünkü düþünürlerin çok para kazanmadýklarýný, sadece idealleri için yaþadýklarýný hepimiz biliriz.

 

 

Ýnsanýn kalitesi kendini bilmesindedir

 

Evde, okulda, iþyerinde, arkadaþlarýmýz arasýnda, öðretmenimizin, komþumuzun, akrabalarýmýzýn gözünde nasýl biri olmayý tercih ettik bugüne kadar? Özellikle, hakkýmýzda kötü niyeti olmayacaðýndan, rehberlik edeceðinden emin olduðumuz kiþiler bizi nasýl tanýyor ve hakkýmýzda ne düþünüyor? Dostlarýmýzýn hakkýmýzdaki fikirlerini, eleþtirilerini, önerilerini kendimize tutulmuþ bir ayna olarak görmek faydalý olur. Ýnsanlarla konuþmalarýmýz, bir arada oluþ amacýmýz, hayallerimiz, 10 yýl sonra kendimizi nerede görmek istediðimiz, yani yaþama amaçlarýmýz da kendimizi tanýma adýna ipuçlarý verir. Ýçinde yaþadýðýmýz, doðup büyüdüðümüz kültür ve ailemiz de önemli bilgi kaynaðýdýr. Özellikle aile fertlerinin kiþilik özellikleri, yaþam tarzlarý, idealleri, tercihleri, inanýþlarý, çevreyle iliþkileri kendimizi tanýmamýz konusunda bize ýþýk tutar. Ýsteklerimiz, tüketim tarzýmýz, eþyalarýmýz, giyim zevkimiz, arkadaþlarýmýz, kitaplarýmýz ve hayatýmýzdaki daha birçok ayrýntý bize kendimizle ilgili bilgiler sunar. Eðer hayatýmýza bakýp kendimizi sorgulamazsak, hayatýmýzda “kendimiz” diye bir olgu yok demektir. Bu da bizim rastgele ve önümüze ne gelirse onu yaþayan biri olduðumuzu gösterir. Rastgele yapýlan tercihler de rastgele sonuçlarý doðurur.

 

Ailemizi seçemeyiz; ama eþimizi, arkadaþýmýzý, iþimizi vs. seçebiliriz. Tercihlerin hiçbiri önemsiz deðildir; çünkü þartlar ne olursa olsun her doðru tercih bizi bir adým ileriye götürecek; her yanlýþ tercih de hayatýn gerisinde býrakacaktýr. Kendimizi tanýyarak ve doðru tercihler yaparak hayatýmýzýn kalitesini artýrabiliriz. Ýnsanýn kalitesi parasýnda, hayat tarzýnda, kýyafetinde, düzgün konuþmasýnda, çok þey bilmesinde deðil; kendisini bilmesinde ve kendisiyle barýþýk olmasýndadýr.

 

* Uzman Psikolog

 

Ruhsað Psikolojik Danýþma Merkezi

 

 

15.03.2004

Yýldýz Þengül Bilge (Zaman)

 

 

Selamlarimla...

Link to comment
Share on other sites

@s.a ademade kardes sagolasin ilgilendigin icin,ama yinede istedigim bir yazi degil.daha objektif ve felsefi konusmalari icinde bulunduran ancak günlük konusmalar kadar da kolay anlasilabilen bir yaziyi istiyorum yani benim aradigim sorulara cevap veren bir yazi,ama böyle bir yaziyi ben henüz bulamadim,insAllah sen bulursun ancak bulmak zorunda degilsin wie du willst selametle.
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...