Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

1-) "Ýlmi öðreniniz.Çünkü onun öðrenilmesi, Allah'a karþý haþyettir Talebi ibâdettir. Müzâkeresi tesbihtir. Ondan bahis ise cihaddýr."

 

2-) "Bir âlimin yataðýna yaslanarak ilmine (kitabýna) bir saat bakmasý, yetmiþ saat ibâdetten hayýrlýdýr."

 

3-) "Ýlmin tâlibi (talebesi), RAHMAN'ýn tâlibidir. Ýlmin talipçisi, Ýslâm'ýn rüknüdür. Onun ser-ü mükâfatý, Peygamberlerle beraber verilir."

 

4-) "Ýlim talep etmek, Allah'ýn katýnda nâfile namaz, oruç, hacdan ve fiy-sebiylillah olan cihaddan efdaldir."

 

5-) "Ýlminden menfaat görülen bir âlim, bin abidden hayýrlýdýr."

 

6-) "Din ile dünyayý talep edenlere veyl olsun."

 

7-) "Bir Âdemin bir hikmet kelimesini iþitmesi, duymasý, bâzen olur ki, ona bir sene ibâdetten hayýrlý olur ve bir saat ilim müzâkeresi yanýnda oturmak, bir köle azad etmekten daha hayýrlýdýr."

 

8-) "Cenâb-ý Hak, bir Âdemi senin elinle (vasýtanla) hidâyete getirmesi, güneþin üzerine doðduðu her þeyden daha çok sana hayýrlýdýr."

 

9-) "Cenâb-ý Hak þu ümmetin üstünde hem deccalýn kýlýncýný, hem de büyük harbin kýlýncýný beraber cem etmeyecektir." ( Mühkeme-i Kübrâ olan ikinci Harb-i Umumi, Âlem-i Ýslâm'ý hýrpalamadýðý iþaretiyle, Ýslâmlar içinde bir deccâl, Âlem-i Ýslâm'ý baþka bir surette hýrpalayacak.)

 

10-) "Hilâfet-i Ýslâmiyye, babamýn kardeþi amcam Abbas'ýn oðullarýndan zâil olmayacak. Tâ onu deccala teslim edinceye kadar."

 

11-) "Ulemânýn mürekkebiyle Þühedâ kaný muvâzene edilse, muhakkak ki Allah yanýnda, ulemânýn mürekkebi, Þühedânýn kanýndan râcih gelecektir."

 

12-) "Þedid, kuvvetli, kahraman o deðildir ki, insanlarý maðlup etsin. Belki kahraman odur ki, gadap ve hiddet ânýnda, nefsini maðlup eder."

 

13-) "Bir müslüman, bir müslüman kardeþine bir hediye ihdâ etmesi; onun hidâyetini artýrýp, kötülüklerden onu alýkoyan bir hikmet kelimesinden daha hayýrlýdýr."

 

14-) "Halk-ý Âdem’den (A.S) tâ kýyâmete kadar, âlem-i insaniyyet arasýnda, deccâl hâdisesinden daha büyük bir umur, mes'ele yoktur."

 

15-) "Bir ilim talebesi, ilim tahsil ederken eceli gelse, vefât etse, onun derecesiyle Enbiyâ derecesi arasýnda, bir peygamberlik mertebesi kalýr."

 

16-) "Kim ki ilimden (yâni ilm-i imânî ve tahkikîden) bir bâb, bir mes'ele taâllüm ederse, onunla amel etsin etmesin, bir rek'ât nafile namazdan efdaldir. Eðer öðrenmekle beraber amel de ederse,yâhut onu baþkasýna da öðretirse, o zaman tâ kýyâmete kadar, onun o büyük sevabý ve onunla amel edenin sevabý onun olacaktýr.

 

17-) "Kim ki Ýslâmý ihyâ etmek niyetiyle ilimden bir bâb tahsil ederse, onun derecesiyle peygamberlik derecesi arasýnda, yalnýz bir kalmýþ olur."

 

18-) "Bir mü'minde dört þey, dört ahlâk içtimâ ettiði zaman Cenâb-ý Hak, o dört ahlâkýyla ona cenneti vâcip etmiþ olur. - Lisanýnda SIDK. ( Doðruluk.Yâni yalan söylememek.) - Malda SEHÂ. (Yâni cömertlik.) - Kalpte meveddet, SEVGÝ. - Hazýrda ve gaybda olanlara NASÝHAT etmek.

 

19-) "Kâhinlerden birisi gelecek, Kur'an'ý (Kur'an'ýn hakikatlarýný) öyle bir tarzda ders verecektir ki, ondan sonra, onun gibi o ders ve talimi veren olmayacaktýr." (Kâhin : Hadisin metnindeki kâhinden murad, Allah-u Âlem, ilhâma mazhâr, gaybî umuru veyâhut gizli kalmýþ esrârý veyâhut mestur olan Hakaik-ý Kur'aniyyeyi ilhâm-ý ilâhi ile ders verecek birisi demektir. Bu ise, gaybî ve istikbâlî bir iþâret,bir ihbâr-ý Nebevîdir.)

 

20-) "Bir ilim talebesi ilim tahsil etmekteyken ölüm ve ecel gelse, vefât etse þehiddir."

 

21-) "Kur'an'ýn hamelelerine ikrâm, hürmet ediniz." (Kur'an'ýn hameleleriyse, ya Kur'an'ý hýfzedenlerdir, veyâhut Kur'an'ýn hakikatlarýný yaþayanlardýr.)

 

22-) "Ulemâya hürmet ediniz, ikrâm ediniz. Çünkü ulemâ, peygamberlerin vârisidir."

 

23-) "Ýlmin efdali imân ilmidir. Bu ilimle az olan amel, ilim ile olduðu için menfâât verir. Fakat çok amel cehil ile olsa menfââtsizdir."

 

24-) "Cenâb-ý Allah (C.C), mü'min kulunu tecrübe ve imtihan için, musibet ve belaya giriftâr eder. Fakat, O'nun bu iptilâi ve denemesini, o mü'min kulunun üstünde kerâmât ve ikrâmýný izhâr içindir."

 

25-) "Said, fitnelerden uzak kalmýþ kimse, musibet ve fitneye giriftâr olduðu hâlde, sabreden kimsedir. Böyle adam ise, çok garip ve pek nâdirdir."

 

26-) "Muhakkak fitne gelmektedir. Ýbâdý (insanlarý) parça parça edecektir. Ancak âlimler ondan kurtulurlar."

 

27-) "Âhir zamanda, þiddetli ve dehþetli bir belâ gelecek. Herkese isâbet edecek. Ondan kurtulan olmaz. Ancak Allh'ýn dinini bilen ve ona göre lisânýyla ve kalbiyle mücâhede eden bir adam kurtulacak. O ise, ona geçmiþlerin mesleði sebkât etmiþtir. Bir de, Allah'ýn dinini bilip, tasdik eden birisi kurtulacak."

 

28-) "Benî Âdemin en cömerti, en kerimi ve en sahîsi benim. Benden sonra, onlarýn en kerimi, en cevâdý ise, bir recul, bir Âdemdir ki; o Âdem (hususi) bir ilim bilecek ve o ilmini neþredecektir. Kýyâmet gününde müstakilen bir cemaat hâlinde baas olunacaktýr."

 

29-) "Kur'an'ý öðrenen ve öðreten, içindeki hakaikýný ders veren bilmiþ olsunlar ki; kýyâmet gününde onlarýn cennete girmelerine, sâik ve delil ben olacaðým."

 

30-) "Sakýn bid'atlara yanaþmayýnýz. Çünkü, bütün bid'atlar dalâlettir. Bu dalâletler de, ceheneme dayanacaklardýr.”

 

31-) "Bizden gayrýsýna kendisini benzeten, bizden deðildir. Sakýn Yahudi ve Hýristiyanlara kendinizi benzetmeyiniz."

 

32-) "Cihâdýn en efdali odur ki, eðri yolda olup, Hakka karþý mümânaat gösteren en cebbâr hükümdarlara, kumandanlara karþý hak söz söyleyendir."

 

33-) "Cihâdýn en faziletlisi , kiþinin kendi nefsi ve hevâsýna karþý mücâhade etmesidir."

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...