Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Rahmân (ve) Rahîm (olan) Allah'ýn adýyla.

 

1. Göðe ve târýka andolsun.

 

2. Târýkýn ne olduðunu sen ne bileceksin?

 

3. O, (ýþýðýyla karanlýðý) delen yýldýzdýr.

 

4. Hiçbir kimse yoktur ki, üzerinde koruyucu bulunmasýn.

 

5. Öyleyse insan neden yaratýldýðýna bir baksýn.

 

6. Fýþkýrýp çýkan bir sudan yaratýldý.

 

7. Bu su, bel ile kaburga kemikleri arasýndan çýkar.

 

8. Þüphesiz Allah�ýn onu, öldükten sonra tekrar diriltmeye de gücü yeter.

 

9. Bütün sýrlarýn yoklanacaðý günü hatýrla!

 

10. (O gün) artýk insan için ne bir kuvvet vardýr, ne de bir yardýmcý.

 

11. Yaðmurlu göðe andolsun,

 

12. Yarýk yarýk çatlamýþ yere andolsun.

 

13. Þüphesiz o Kur�an, hak ile bâtýlý ayýrd eden bir sözdür.

 

14. O, boþ bir söz deðildir.

 

15. Þüphesiz onlar bir tuzak kurarlar,

 

16. Ben de bir tuzak kurarým.

 

17. Artýk sen inkârcýlara mühlet ver; onlara biraz zaman taný!

 

Ýnsan hangi þeyden yaratýldýðýna ve nasýl bir þeye dönüþtürüldüðüne bir baksýn. Þüphesiz o bel ile kaburga kemikleri arasýndan fýþkýrarak çýkýp gelen bir sudan yaratýlmýþtýr. Erkeðin bel kemiðinden ve kadýnýn üst göðüs kemiðinden akýp gelen sularýn yerleþmesinden yaratýlmýþtýr. Bu gerçek Allah'ýn ilminde saklý, insanýn bilmediði gizli bir sýr olarak son asrýn ilk yarýsýna kadar kalmýþtýr. Ancak bu asrýn ikinci yarýsýnda insanýn modern ilmi kendi metodu ile gerçeði keþfetmiþtir. Ve öðrenmiþtir ki erkeðin suyu bel kemiðinde oluþmakta, kadýnýn suyu ise üst göðüs kemiðinde oluþmaktadýr. Bu iki su korunaklý bir yuva da birleþtiðinde onlardan insan meydana gelmektedir.

 

Bel kemiði ile göðüs kemiði arasýndan akýp gelen su ile organik, sinirsel akli ve ruhi oluþumu alabildiðine karmaþýk olan, anlayabilen akýllý insan arasýndaki mesafe gerçekten korkunçtur. Baþlangýç ile sonuç arasýnda uzun bir mesafe bulmaktadýr. Fýþkýrýp gelen suyun konuþan bir insan olana kadar geçirdiði bu uzun mesafe açýkça gösteriyor ki insanýn kendisi dýþýnda baþka bir el onu idare etmektedir. Herhangi bir þekli iradesi ve gücü olmayan bu su maddenin Hayret verici, uzun ve korkunç yolculuðunu düzenleyip idare eden ve onu bu güzel sonuca kadar götüren bir el vardýr. Yine ortaya koymaktadýr ki herhangi bir þekli ve aklý, iradesi ve gücü olmayan bir damla suyun bu Hayret verici, uzun yolculuðunda gözetleyen Allah tarafýndan görevlendirilmiþ bir koruyucu, bir gözetleyici bulunmaktadýr. insanýn anne rahminde geçirdiði Hayret verici aþamalar onun doðumundan ölümüne kadar geçirdiði Hayret verici geliþmelerin çok çok üstündedir!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...