Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Internette takvayi aciklayan bir yazi ile karsilastim:

 

Takva kelimesi, Kuran’da en çok zikredilen kelimelerdendir. Bu yüzden anlamýný net olarak tespit etmek ve uygulamak çok önemlidir. Çünkü Takva kelimesine layýk ve elzem kýlýnanlar, Allah’ýn rýzasýný kazanmýþlardýr.

 

“Takva” kelimesinin Kuran’dan tespit edilen anlamý þöyle:

 

ÝNDÝRÝLENE tabi olmaktýr. Allah’a – O’nun indirdiðine DAYANMAKTIR. Ona Tam ve Þeksiz GÜVENMEKTÝR. Allah’tan baþkasýna dayanmakla baþkasýný dost edinmekten sakýnmaktýr.

 

(Takvadaki dayanmak, güç almak anlamýnda dayanmaktýr. Salat ise ona güç vermek – destek olmak anlamýnda dayanmaktýr.) Takva ve Salat ile dayanýþma gerçekleþir.

 

Takvanýn ne olduðunu iyice anlarsak, ihtilafa düþmeyiz. Çünkü, ancak indirilenden baþka sözlere tabi olanlar onun hakkýnda ihtilafa düþer.

 

Ve böylece bilmediðini söylememek, bu þekilde eþ koþmaktan sakýnmaktýr.

 

7:33. De ki: Rabbim ancak açýk ve gizli kötülükleri, günahý ve haksýz yere sýnýrý aþmayý, hakkýnda hiçbir delil indirmediði bir þeyi Allah'a ortak koþmanýzý ve Allah hakkýnda bilmediðiniz þeyleri söylemenizi haram kýlmýþtýr.

Dikkat edilirse;

 

33/21: Andolsun ki, Resulullah, sizin için, Allah'a ve ahiret gününe kavuþmayý umanlar ve Allah'ý çok zikredenler için güzel bir örnektir.

 

Ayetinin yazýlý olduðu Ahzap suresinin ilk ayetlerinde Muhammed Nebi’ye Takva etmesi ve kendisine indirilene tabi olmasý emrolunmuþtur.

 

Nebinin Takva ettiði ve indirilene tabi olduðu þüphesizdir. (ayný surede SADIKLARIN sýdký sorulmak için deniyor. 33/8) ve Nebilerden Misak alýndýðý bildiriliyor bu Misak, Takva sözüdür, indirilene tabi olmak ve böylece þirke ve ihtilafa düþmemektir.

 

33/7: Hani biz Nebilerden söz almýþtýk; Senden, Nuh'tan, Ýbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oðlu Ýsa'dan da. (Evet) biz onlardan pek saðlam bir MÝSAK aldýk.

 

33/8: Allah, bu doðrularý doðruluklarýyla sorumlu kýlmak için aldý. Kâfirler için de çok acýklý bir azap hazýrladý.

 

Ayný Surede Rasulün de müminler için örnek olduðu ifade ediliyor. Bu örneklik, en önce onun Takvasý ve Vahyedilene tabi olmasýdýr. Surenin baþýnda nebiye “indirilene tabi ol” emri var.

 

1. Ey Nebi! Allah'a Takva et, kâfirlere ve münafýklara boyun eðme. Elbette Allah her þeyi bilmekte ve yerli yerince yapmaktadýr.

 

2. Rabbinden sana vahyedilene tabi ol. Þüphesiz Allah, bütün yaptýklarýnýzdan haberdardýr.

 

3. Allah'a güven. Vekîl olarak Allah yeter.

 

Ayetler, Allah’ýn çizdiði Hudutlardýr. Onu aþanlarýn vasfý þeytandýr. “Þeytan” haddini aþan / taþan demektir. Kim ki Takvadan (indirilene uymaktan) çýkarsa, haddi aþmýþ olur.

 

Ya Takva, yani Allah’a dayanmak, onun indirdiðine tabi olmak, ya da TaÐa haddi aþmak-taþmak, yani Hevaya dayanmak, þeytanýn kattýklarýna tabi olmak. Ýki yol var: Biri Takva -Vahye tabi olmak. Diðeri bunun dýþýndaki diðerlerinin hepsi.

 

Vesselam.

 

Turgut Sak

 

Link to comment
Share on other sites

Lügatttaki anlamiyla takva, bütün günahlardan kendini korumak, dinin yasak ettiginden veya haram oldugunda süphesi olan seylerden cekinmektir.

 

Takva, menhiyattan (Ilahi emirle menedilmis olanlar) ve günahlardan ictinab etmek (sakinmak) ve amel-i salih emir dairesinde hareket ve hayrat kazanmaktir.Her zaman def'i ser, celb-i nef'a (Celb:Kendi tarafina cekmek, götürmek-Nef: Fayda, yararlilik)racih (Üstün, kiymetli olmakla) olmakla beraber, bu tahribat ve sefahet ve cazibedar hevesat zamaninda bu takva olan, def'i mefasid (fesatliklari, münafikliklari, bozgunculuklari savmak, mani olmak) ve terk-i kebair (büyük günahlari terketmek) üss'ül esas olup(hakiki saglam temel), büyük bir rüchaniyet (Üstünlük, fazilet) kesbetmis.(kazanmis)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...