Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Arkadaslar ahirzamanda benim sünnetime sarilana yüz sehit sevabi var buyuruyor Efendimiz (sallahualeyhivesellem).

 

Bu kadar önemli hadisler. Bizde burda bildigimiz Hadisleri paylasmak suretiyle bu yolda adim atmis oluruz insallah.

 

Ilk Hadis benden:

 

177. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

 

"Koyunun kurdu gibi, þeytan da insanýn kurdudur. Sürüden ayrýlan ve uzaklaþan koyunu nasýl kurt kaparsa, þeytan da cemaatten uzaklaþan insaný öyle kapar. Onun için tenha yollardan uzak durun, cemaatten, topluluktan ve mescidlerden ayrýlmayýn!"

 

Muaz radýyallahu anh. Ahmed.

 

Link to comment
Share on other sites

608. Sahabiler sordu:

 

"Madem her þey yazýlmýþ, niye çalýþalým?"

 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem þöyle buyurdu:

 

"Siz uygulamalarýnýzda doðruyu ve uygun olaný arayýn!"

 

Ýbn Amr radýyallahu anh. Tirmizî.

Link to comment
Share on other sites

"Yiyip de sükreden niceleri vardir ki, o, ac kalip da sabredenden daha cok sevaba nail olacaktir." Ahmed bin Hanbel, Müsned, 2/283, 289

 

Sanirim burada sükretmenin önemini vurgulamak icin böyle bir karsilastirma yapildi.

Yoksa sabirin ecri de cok cok büyüktür...

Belki de "Sabir ediyorum" diyerek dolayli yoldan (Indirekt) bilmeyerek isyanda bulunan bir kimsenin ecrinin, haline sükreden ve nimet icinde bulunan bir kimsenin sevabini gecemedigi de aciklanmak istenmis olabilir...(Benim yorumum)

Link to comment
Share on other sites

39. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

 

"Birinizin içinde îman, elbisenin eskimesi gibi eskir. Allahtan kalblerinizdeki îmaný yenilemesini dileyin!"

 

Ýbn Amr radýyallahu anh. Taberânî.

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Ýnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.

 

Müslim, Fedâil, 66; Tirmizî, Birr, 16.

 

---------------------------------------------

Hayra vesile olan, hayrý yapan gibidir.

 

Tirmizî, Ýlm, 14

------------------------------------

Allah’ýn rýzasý, anne ve babanýn rýzasýndadýr.

 

Allah’ýn öfkesi de anne babanýn öfkesindedir.

 

Tirmizî, Birr, 3

-------------------------------------------

Her insan hata eder.

 

Hata iþleyenlerin en hayýrlýlarý tevbe edenlerdir.

 

Tirmizî, Kýyâme, 49; Ýbn Mâce, Zühd, 30

-------------------------------------------------

Üç dua vardýr ki, bunlar þüphesiz kabul edilir:

 

Mazlumun duasý, misafirin duasý ve babanýn evladýna duasý.

 

Ýbn Mâce, Dua, 11.

-----------------------------------------------------------------

Hiçbiriniz kendisi için istediðini (mü’min) kardeþi için istemedikçe (gerçek) iman etmiþ olamaz.

 

Buhârî, Îmân, 7; Müslim, Îmân, 71.

Link to comment
Share on other sites

Resullah Efendimiz Hz. Fatima'yi bir yatak bir su kabi ile gelin gönderdi, ama Hz. Ali k.v. gibi bir damada gönderdi.Simdikinin insanlariyla kiyas bile edilemez o mübarek insanlar...

 

Peygamber Efendimiz isteseydi, dua eder, Uhud Dagi'ni altina cevirtebilirdi.Fakat o dünya malina meyilli degildi.

Link to comment
Share on other sites

"Adetleri kaldirmak icin gönderildim, sifatlari kaldirmak icin degil.Hükümleri aciklamak icin gönderildim, hakikati aciklamak icin degil!" Hz. Muhammed s.a.v.

 

 

(Bu hadis sahih hadis mi acaba?Böyle bir hadisi ilk defa okudum, bir dergide, kaynak verilmemis)

Link to comment
Share on other sites

Allahü teâlâ kýyamette þu iki kiþiye rahmetle nazar etmez:

1- Sýla-i rahmi kesene.

2- Kötü komþuya.

 

 

Ýki þeyi koruyan cennete girer:

1- Dil.

2- Irz.

 

 

Þu iki haslet münafýkta olmaz:

1- Güzel huy.

2- Dini anlama kabiliyeti.

 

 

Þu iki þey kâfir âdetidir:

1- Soyu kötülemek.

2- Ölü için feryat etmek.

 

 

Ýki þey insanýn hoþuna gitmez:

1- Ölüm. Hâlbuki ölüm, fitneye karýþmaktan hayýrlýdýr.

2- Az mal. Hâlbuki az malýn hesabý kolay olur.

 

 

Ýki haslet sahibi, þükredici ve sabredici olarak yazýlýr:

1- Dinde kendisinden üstün olana bakýp, onu örnek alan.

2- Malda kendisinden aþaðýda olanlara bakýp hâline þükreden.

 

 

Ýki þey baþkasýndan esirgenmez:

1- Su.

2- Ateþ.

 

 

Þu iki þeye sýmsýký sarýlan, doðru yoldan sapmaz:

1- Allahýn kitabýna.

2- Sünnetime.

 

 

Allahýn sevdiði iki þey:

1- Cömertlik.

2- Fedakârlýk.

 

 

Allahýn nefret duyduðu iki þey:

1- Cimrilik.

2- Kötü ahlâk.

 

 

Allahü teâlânýn birini sevdiði, diðerine gazap ettiði iki çeþit gülme vardýr:

1- Sevdiði gülme, kiþinin, görmeyi arzuladýðý bir din kardeþiyle ansýzýn karþýlaþýnca, sevincinden gülmesi.

2- Sevmediði gülme ise, kiþi boþ veya nahoþ bir sözü baþkalarýný güldürmek için söyler. Bu yüzden cehenneme yuvarlanýr.

 

Link to comment
Share on other sites

Allahü teâlâ kýyamette þu iki kiþiye rahmetle nazar etmez:

1- Sýla-i rahmi kesene.

2- Kötü komþuya.

 

 

Ýki þeyi koruyan cennete girer:

1- Dil.

2- Irz.

 

 

Þu iki haslet münafýkta olmaz:

1- Güzel huy.

2- Dini anlama kabiliyeti.

 

 

Þu iki þey kâfir âdetidir:

1- Soyu kötülemek.

2- Ölü için feryat etmek.

 

 

Ýki þey insanýn hoþuna gitmez:

1- Ölüm. Hâlbuki ölüm, fitneye karýþmaktan hayýrlýdýr.

2- Az mal. Hâlbuki az malýn hesabý kolay olur.

 

 

Ýki haslet sahibi, þükredici ve sabredici olarak yazýlýr:

1- Dinde kendisinden üstün olana bakýp, onu örnek alan.

2- Malda kendisinden aþaðýda olanlara bakýp hâline þükreden.

 

 

Ýki þey baþkasýndan esirgenmez:

1- Su.

2- Ateþ.

 

 

Þu iki þeye sýmsýký sarýlan, doðru yoldan sapmaz:

1- Allahýn kitabýna.

2- Sünnetime.

 

 

Allahýn sevdiði iki þey:

1- Cömertlik.

2- Fedakârlýk.

 

 

Allahýn nefret duyduðu iki þey:

1- Cimrilik.

2- Kötü ahlâk.

 

 

Allahü teâlânýn birini sevdiði, diðerine gazap ettiði iki çeþit gülme vardýr:

1- Sevdiði gülme, kiþinin, görmeyi arzuladýðý bir din kardeþiyle ansýzýn karþýlaþýnca, sevincinden gülmesi.

2- Sevmediði gülme ise, kiþi boþ veya nahoþ bir sözü baþkalarýný güldürmek için söyler. Bu yüzden cehenneme yuvarlanýr.

 

Link to comment
Share on other sites

hep hadis yaziyoruz. biraz da hadis diye bilinen uydurmalardan bahsedelim:

 

Bunlar Hadis degil:

 

"Ilim Cindede olsa gidin."

 

 

"Besikten mezara kadar ilim tahsil edin"

 

baska aklimiza gelirse paylasalim.

 

Adem

 

Not: Ilimin önemiyle ilgili cok hadis var. Ama yukaridakiler uydurma.

Link to comment
Share on other sites

Size emrettiðim üç þey:

1- Allah'a kulluk edip þirk koþmamak.

2- Allah'ýn ipine sarýlýp tefrikaya düþmemek.

3- Emirlere itaat etmek.

 

 

Üç þey için yemin ederim:

1- Sadaka vermekle mal azalmaz.

2- Zulme uðrayýp da sabredeni Allah aziz eder.

3- Ýsteme kapýsýný açana, fakirlik kapýsý açýlýr.

 

 

Üç þey men edilmiþtir:

1- Kur'an okurken konuþmak.

2- Yüksek sesle dua etmek.

3- Secdede dirsekleri yere yaymak.

 

 

Allah-ü teâlâ, üç taifeye hoþnutlukla nazar eder:

1- Namaz safýndakilere.

2- Gece namaz kýlanlara.

3- Fisebilillâh (Allah yolunda, yalnýzca O'nun rýzasý için) savaþanlara.

 

 

Allah-ü teâlâ üç kimseyi sever:

1- [sabýrla ve sevabýný umarak] ölünceye kadar fisebilillâh gaza edeni.

2- Eza eden komþusuna, onun elinden kurtuluncaya kadar sabredeni.

3- Seferde, gece, arkadaþlarý uyurken kalkýp namaz kýlaný.

 

 

Üç kiþi cennette yüksek dereceye erer:

1- Adil emir (yönetici).

2- Sýla-i rahim (akraba ziyareti) yapan.

3- Çoluk çocuðu çok olan fakat verdiðini baþlarýna kakmayan.

 

 

Üç þey, kiþiye ayýp olarak yeter:

1- Kendi kusurunu görmeyip, baþkalarýndaki ayný kusuru görmek.

2- Kendi utanç verici hâlini görmeyip, baþkalarýnýn ayný durumundan utanç duymak.

3- Düþüp kalktýðý kimselere sýkýntý vermek.

 

 

Cehenneme ilk girecek üç kiþi:

1- Zalim emîr.

2- Allah'ýn hakkýný ödemeyen zengin.

3- Kibirli fakir.

 

 

Bereket üç þeydedir:

1- Cemaatte.

2- Sahur yemeðinde.

3- Tiritte.

 

 

Þifa üç þeydedir:

1- Balda.

2- Hacamatta.

3- Ateþle daðlamada. Fakat daðlamayý sevmem.

 

 

Namaz üç kýsýmdýr:

1- Abdest.

2- Rükû.

3- Secde.

Bu üçüne dikkat edilirse, diðer kýsýmlarý da kabul edilir. Dikkat edilmezse, hepsi reddedilir.

 

 

Üç bakýþ ibadettir:

1- Ana babanýn yüzüne bakmak.

2- Mushafa bakmak.

3- Denize bakmak.

 

Ulema, üç kýsýmdýr:

1- Ýlmi ile halk da kendi de hayat bulur.

2- Ýlmi halký kurtarýr; kendini mahveder.

3- Ýlmi kendini kurtarýr, fakat halka faydasý olmaz.

 

 

Yalan üç yerde caizdir:

1- Savaþta.

2- Ýki mümini barýþtýrmak için.

3- Eþini idare etmek için.

 

 

Kadýn, üç þeyi için nikâhlanýr:

1- Malý.

2- Güzelliði.

3- Dini için.

Siz, dindar olaný tercih edin!

 

 

Kimde üç þey varsa, imanýn tadýný alýr:

1- Allah ve Resûlünü her þeyden çok sevmek.

2- Sevdiðini Allah rýzasý için sevmek.

3- Küfre düþmekten ateþe düþmek kadar korkmak.

 

 

Üç kiþinin duasý makbuldür:

1- Babanýn evlâdýna.

2- Oruçlunun.

3- Misafirin.

 

 

Üç þey helâk edicidir:

1- Cimrilik.

2- Nefsine uymak.

3- Kendini beðenmek.

 

 

Üç þey kurtarýcýdýr:

1- Gizli ve açýkta Allah'tan korkmak.

2- Varlýkta, yoklukta itidal (orta yol) üzere olmak.

3- Öfkede ve cezada adalet.

 

 

Üç þeyi gizlemek iyilik hazinesidir:

1- Hastalýðý.

2- Musibeti.

3- Sadakayý.

 

 

Kâfir de olsa þu üç þeyi ihmal etmemeli:

1- Ana babaya iyilik.

2- Ahde vefa.

3- Emanete riayet.

 

 

Üç þey çýkýnca, inanmak faydasýzdýr:

1- Güneþin batýdan doðmasý.

2- Deccal.

3- Dabbet-ül-arz.

 

 

Þu üç þeyin, üçü veya biri bulunmayanýn ibadetleri fayda vermez:

1- Günahlardan alýkoyan takva.

2- Ýyi geçinmeyi saðlýyan güzel ahlâk.

3- Sefihi karþýlayan hilm.

 

 

Kimde þu üç þey varsa, dünya ve ahiret nimetlerine kavuþur:

1- Belâya sabýr.

2- Kazaya rýza.

3- Bolluk ve rahatlýkta dua.

 

 

Üç þey bana farzdýr:

1- Vitir.

2- Ýki rekât duha namazý.

3- Kurban kesmek.

 

 

Üç kiþi felâkettedir:

1- Sende gördüðü hayrý gizleyen, kötülüðü yayan.

2- Yanýnda iken seni üzen, yanýndan ayrýlýnca hýyanet eden eþ.

3- Ýyiliðini görmeyen, kötülüðünü ise affetmeyen idareci.

 

 

Üç kiþinin hesabý kolay olur:

1- Vermeyene veren.

2- Zulmedeni affeden.

3- Gelmeyene giden.

 

 

Üç þey saadettir:

1- Ýyi komþu.

2- Geniþ ev.

3- Uygun binek.

 

 

Üç þeyin sevgisi kalbe sýkýntý verir:

1- Yemeðin.

2- Uykunun.

3- Rahatýn.

 

 

Allahü teâlâ buyurdu ki: Üç þeye devam eden, gerçek dostum; terkeden, gerçek düþmanýmdýr:

1- Namaz.

2- Oruç.

3- Cünüplükten gusül.

 

 

Üç þey bir kimsede bulunursa, o kimse, kýrk evliyadan biridir:

1- Kazaya rýza.

2- Haram iþlememeye sabretmek.

3- Allah'ýn hakkýndan ötürü gazap etmek.

 

 

Üç kiþiye ikram eden Allaha tazim etmiþ olur:

1- Müslüman olarak yaþlanana.

2- Kur'an-ý kerimi hýfzedene.

3- Âlime.

 

 

Ölenin amel defteri kapanýr. Ancak üç þey bundan müstesnadýr:

1- Sadaka-i cariye.

2- Faydalý ilmî eser.

3- Kendisine dua eden salih evlât.

[sadaka-i cariye; cami, çeþme yol gibi faydalý iþlerdir.]

 

 

Üç þey cennet ehlinin vasfýdýr:

1- Ýlim öðrenmek.

2- Ölülere merhamet.

3- Fukarayý sevmek.

 

 

Üç kiþi, cimri deðildir:

1- Zekâtý severek veren.

2- Misafir aðýrlayan.

3- Darda kalana yardým eden.

 

 

Üç kiþinin, imaný kâmildir:

1- Allah için yapacaðý bir iþte kýnanmaktan korkmayan.

2- Riyadan kaçan.

3- Ahiret iþini, dünya iþine tercih eden.

 

 

Üç þey felâkete götürür:

1- Cimrilik.

2- Nefse uymak.

3- Ucuplu olmak

 

 

Üç þey kýyamet alâmetidir:

1- Mamur yerler yýkýlýr, harap yerler imar edilir.

2- Maruf [iyilik] münker [kötülük] sayýlýr; münker de maruf sayýlýr.

3- Emanete hýyanet edilir.

 

 

Üç kiþi, Allahýn himayesindedir:

1- Verilene þükreden.

2- Ýntikama gücü yeterken affeden.

3- Kýzýnca öfkesine hâkim olan.

 

 

Üç yolcu Allahýn tekeffülündedir:

1- Mescide giden.

2- Gazaya çýkan.

3- Hac yolcusu.

 

 

Üç þey felâkettir:

1- Kibre düþme.

2- Allahýn varlýðýndan þüphe.

3- Allahýn rahmetinden ümit kesme.

 

 

Üç kiþi þeytandan korunur:

1- Allahý çok anan.

2- Seherde istiðfar eden.

3- Allahtan korkarak aðlýyan.

 

 

Üç kimse, kýyamette, Allahýn himayesindedir:

1- Allahýn hep kendisini gördüðünü bilen.

2- Zina teklifini reddeden.

3- Sevdiðini Allah için seven.

 

 

Üç kiþi lânetliktir:

1- Fâsýk.

2- Bid'at ehli.

3- Zalim emîr.

 

 

Üç kiþiye melekler istiðfar eder:

1- Âlime.

2- Ýlim talebesine.

3- Cömerde.

 

 

Üç hâl gazabý gerektirir:

1- Tok iken yemek yemek.

2- Uykusu yokken yatmak.

3- Sebepsiz yere gülmek.

 

 

Üç kiþinin huysuzluðu kýnanmaz:

1- Hasta.

2- Oruçlu.

3- Âdil emîr.

 

 

Þu üç kiþi Allahýn himayesindedir:

1- Zayýfa acýyan.

2- Ana babaya þefkat eden.

3- Emri altýndakilere iyilik eden.

 

 

Üç kiþi sevgili kuldur:

1- Kadere razý olan.

2- Haramdan sakýnan.

3- Allah için öfkelenen.

 

 

Üç þeyin zararý, yapana geri döner:

1- Zulüm.

2- Hile.

3- Sözünde durmama.

 

 

Þu üç kiþi cennete girer:

1- Kul haklarýný ödeyen.

2- Her namazdan sonra 11 Ýhlâs okuyan.

3- Katilini affederek ölen.

 

 

Üç kiþiyi, kýyamette Allah korur:

1- Gerektiðinde soðukta ve zorlukta da abdest alan.

2- Karanlýkta da olsa camiye giden.

3- Yemek yediren.

 

 

Üç þey oruç tutmayý kolaylaþtýrýr:

1- Yemekten önce su içmemek.

2- Sahura kalkmak.

3- Kaylûle.

 

 

Üç þey nifaktandýr:

1- Müstehcen konuþmak.

2- Hayâsýzlýk.

3- Cimrilik.

 

 

Üç ikram geri çevrilmez:

1- Güzel koku.

2- Tatlý.

3- Süt [veya yer vermek].

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...