Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

ÝTTÝFAK DÜÞÜNCESÝ

 

Herkes kendi cephesi adýna teslimiyet istiyor, silm istemiyor. Halbuki Allah (c.c) “topluma silme dahil ol” diyor.

Ýttifak edemiyorsak hiç olmazsa ihtilafa düþmeyelim veya aramýzdaki mes’eleleri, farklýlýklarý büyütmeyelim.

 

ÝRÞAD ERLERÝNE

 

Efendimiz (asm) hayatý boyunca bir defa hac yapmýþtýr. Ama bütün hayatý teblið ve irþadla geçmiþtir.

 

Allah’ýn ihsan ettiði nimetlere muvafýk iþ yapmayanlara Allah buðz eder.

Ýnsan haklý dahi olsa babasýyla tartýþmamalý. Celâl sýfatý herkeste cüz'i, külli vardýr. Öfkelenme makbul deðildir. Ama o terbiye-i Muhammediyye ile terbiyelenirse, kâfirlere karþý vakar, mü’minlere karþý da tevazu þeklinde kendini gösterir.

 

Ýslâmî olmayan gazete ve mecmua okumak zararlý olur. Eðer mutlaka okunmasý gerekiyorsa, sadece baþlýklarý okunmalýdýr.

Ýmana ve Kur’ân’a ters þerir kimselere hediyeler vererek, þerlerini önleyebiliriz. Anne-baba için de ayný þeyler geçerli.

 

Þeytan, çok defa hizmet etmeyen kimseleri yoldan çýkarýr. Emr-i bi’l-ma'rûf nehy-i ani’l-münker'i olmayan kimseler vahyin bereketinden mahrûm kalýr. Bu insanlarda ilhâm esintisi kat’iyyen olmaz. Kitaplar yazabilirler, fakat yazdýklarý yümünsüz, bereketsiz, karanlýk þeylerdir. Emr-i bi’l-ma'rûf nehy-i ani’l-münker yapan insanlardýr ki bunlarda ilhâm esintileri görülür. Onun için bizler, okuyacak, düþünecek ve herkese birþeyler anlatmaya çalýþacaðýz. Ancak böylece rûhumuz itibâriyle canlý kalabiliriz.

 

Ýbn-i Erkam evlerinde yetiþmeden sabýrla piþip olgunlaþmadan yapýlacak her þey ham hayaldir.

 

Ben bir senaryo yazsa idim ilk cümlem “Ve insan aldandý” olacaktý.

 

 

Bir Ölçü

 

Ýnsan her gün Rabbini tanýma adýna bir adým atmýyor, bir adým gitmiyorsa abes yaþadýðý söylenebilir.

 

Sýð Gönüller

 

Gönüller çok sýðlaþtý. Ýçlerinde dert kadar, ýzdýrap yok.

Ýlim

Ýlim, O’nu bilmektir. O’nu bilmezsen -Yunus’un diliyle- kuru emektir. Zühd ve takvâda derinleþtirmeyen ilim, sahibini Allah’tan uzaklaþtýrmaktan baþka bir iþe yaramaz.

 

Konsantre

 

Eskiden babam vaaz ederken, onu dinleyip sonra da gelip kelimesi kelimesine anlatýyormuþum. Bu bir konsantre olma mes’elesidir. Ýnsan bir þeye konsantre olursa, ezberleyebilir. Vahy de böyle. Efendimiz (sav), hemen ezberliyordu. “Dilini hareket ettirme!” emri buna bakar. Zira o hareket konsantrasyona manidir. Vakýa, vahy, nüzulü gibi hýfzý da ilâhî teminat altýndadýr.

 

Türban

 

Türbana çaðdýþý diyorlarmýþ. Eðer bununla baþ örtüsünü kasdediyorlarsa doðru. Neden? Çaðlarý aþan bir kýyafet de ondan. Günümüz dünyasý ondaki hikmet harikasýný kimbilir ne kadar sonra idrak edecek.!

Bir Reddiye Çeþidi

 

Bana “Hz. Muhammed’in (sav) Felsefesi” diye bir kitap getirdiler ve “Reddiye yaz” dediler. Baktým, hepsi boþ sözler. Baþýna bir nokta, sonuna bir nokta koydum. “Ýki nokta arasý boþtur, lüzumsuzdur” dedim. Orada lafý uzatmak da lüzumsuz olacaðý için böyle yaptým.

 

Devlerle Uðraþanlar

 

Bazýlarý, devlerle uðraþýrken kendilerini nasýl maskara ettiklerinin farkýnda deðiller. Biz, kimseye “Sen insan deðilsin” demiyoruz ki, “Sen Ýmâm-ý Âzam deðilsin” diyoruz. Halbuki o tutturmuþ, “Ben de insan deðil miyim?” diye soruyor. Öyle soracaðýna, kendini Ýmâm-ý Âzam’a kýyas ederken “Ben de insan mýyým” diye sor. Ben de sana cevap vereyim: “Biraz düþünmem gerekecek!”

 

M.F.Gülen (Ölcü ve fasildan fasila adli litaplarindan)

Link to comment
Share on other sites

devami...

 

 

Felsefe

Felsefe, gelenin gidenin uðradýðý bir han gibidir. Zira, her gelen, orada bitlerini dökmüþ ve herkes ayrý birþey söyleyip geçmiþtir.

 

Bazý Hasletlerin Kazanýlmasý

Vicdânî tecrübem ile sâbittir ki, bazý hasletlerin kazanýlmasý için bazen 40 yýl amel etmek kâfi, gelmeyebilir. Buna karþýlýk, bazý hasletler de vardýr ki, 40 günde inkiþaf ederler. Meselâ, Allah’a imanýn kalbimize tam ma’nâsýyla oturmasý ve günaha girmenin, cehenneme atýlýyor gibi ona kerih gelmesi için bazen 30-40 senelik ibadet ü tâate ihtiyaç olabilir.

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...