Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

HALÝM

 

Çok yumuþak olan

 

Ýki topluluðun karþý karþýya geldikleri gün, sizden geri dönenleri, kazandýklarý bazý þeyler dolayýsýyla þeytan onlarýn ayaðýný kaydýrmak istemiþti. Ama andolsun ki, Allah onlarý affetti. Þüphesiz Allah, baðýþlayandýr, yumuþak olandýr. (Al-i Ýmran Suresi, 155)

 

Þu an dünyada yaþayan insanlara, kendilerini yaratan Allah'ýn gönderdiði bir kitap vardýr. O'nun Katýndan gönderilen, hükümleri korunmuþ olan bu kitap, son hak kitaptýr. Allah bu kitabýn içinde dünyada yaþayan insanlara neler yapmalarý gerektiðini açýk açýk belirtmiþtir; uymalarý gereken emirleri, sakýnmalarý gereken yasaklarý bildirmiþtir. Üstelik bu kitaptaki emirlere uyarak hayatýný Allah'ýn rýzasýný kazanmak için çalýþarak geçirenlerin sonsuza kadar cennette kalacaklarýný müjdelemiþtir. Uymayanlarýn ise sonsuza kadar içinde kalacaklarý cehennemi ve onun içindeki azaplarý tüm ayrýntýlarýyla anlatmýþtýr.

 

Allah'a yönelmek ve O'nun rýzasýný kazanmaya çalýþmak için indirilmiþ olan bu kitap, 1400 sene önce Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e indirilmiþ olan Kuran'dýr. Allah Kuran'da insanlara bilmeleri gereken herþeyi anlatmýþtýr; hayatý, ölümü, cenneti, cehennemi...

 

Fakat insanlarýn birçoðu hak kitabýn geldiðini bilmelerine raðmen onu okumaktan yüz çevirir, hatta bir kýsmý hayatlarý boyunca Allah'ýn gönderdiði bu kitabý ellerine bile almazlar. Allah'ýn ayetlerini göz ardý ederek dünya hayatýnýn zevkine ve eðlencesine dalarlar. Ölümlerinden sonra karþýlaþacaklarý hesabý ve ahiret hayatýný ise hiç düþünmezler. Allah'ýn yasaklarýna uymadýklarý gibi, insanlara emrettiði güzel ahlaký da yaþamazlar. Mallarýný, mülklerini kimseyle paylaþmaz, zorda olanlara yardým etmezler. Üstelik kendilerine iman etmeleri söylendiðinde "Biz ne yaptýðýmýzý biliyoruz" diye karþýlýk verirler. Ýçlerinden ancak çok azý Allah'a gereði gibi iman eder ve O'nun hükümlerini eksiksiz uygular.

 

Yukarýda anlatýlanlar biraz düþünüldüðünde, Allah'ýn insanlar üzerindeki sonsuz merhameti ve þefkati açýkça görülebilir. Ýnkar edenler, bile bile hak dinden yüz çevirmelerine ve Allah'ýn yasaklarýný çiðnemelerine raðmen Allah onlarý hemen azaplandýrmaz. Hatta onlarý dünya hayatýnda refah içinde yaþatýr, her türlü nimeti verir. Onlara iman etmeleri ve hak dine dönmeleri için süre tanýr. Üstelik Allah gönderdiði dini çok kolay kýlarak da sonsuz þefkatini göstermiþtir. Ayrýca insanlarý unuttuklarýndan ve yanýldýklarýndan dolayý sorumlu tutmaz. Kör olana, topal olana, hasta olana sorumluluk yüklemez. Ýnsanlara sabrý ve tevekkülü öðreterek omuzlarýndaki yükü kaldýrýr. Bütün bu örnekler Allah'ýn sonsuz merhametini ve þefkatini, inkar eden insanlarýn ise nankörlüðünü anlamak için yeterlidir.

 

Ama insanýn unutmamasý gereken çok önemli bir nokta daha vardýr: Allah, ayný zamanda sonsuz adalet sahibidir. Ve dünyada da, ahirette de insanlarýn yaptýklarýnýn karþýlýðýný eksiksiz olarak verecektir. Allah'ýn Halim sýfatý ayetlerde þöyle haber verilmektedir:

 

Allah sizi, yeminlerinizdeki 'rastgele söylemelerinizden, boþ, amaçsýz sözler'den dolayý sorumlu tutmaz; fakat kalplerinizin kazandýklarýndan dolayý sorumlu tutar. Allah baðýþlayandýr, yumuþak davranandýr. (Bakara Suresi, 225)

 

Yedi gök, yer ve bunlarýn içindekiler O'nu tesbih eder; O'nu övgü ile tesbih etmeyen hiçbir þey yoktur, ancak siz onlarýn tesbihlerini kavramýyorsunuz. Þüphesiz O, halim olandýr, baðýþlayandýr. (Ýsra Suresi, 44)

 

Þüphesiz Allah, gökleri ve yeri zeval bulurlar diye (her an kudreti altýnda) tutuyor. Andolsun, eðer zeval bulacak olurlarsa, Kendisinden sonra artýk kimse onlarý tutamaz. Doðrusu O, Halim'dir, baðýþlayandýr. (Fatýr Suresi, 41)

 

Harun Yahyadan

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...