Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Duanýn gücünü araţtýran uzmanlar, ţaţýrtýcý verilere ulaţtý: 'Ýnsanýn kendisi ya da bir baţkasý için ettiđi dualar,

hem eden hem edilenin fiziki ve ruhi yapýsýna olumlu yönde katkýda bulunuyor!'

Duanýn gücünü keţfeden ilaç ţirketleri ţimdi ‘duayý modern týp’ ile birleţtirmenin yollarýný arýyor.

 

 

Amerikalý ünlü ţarkýcý Aretha Franklin 60’lý yýllarda ‘I say a little prayer for you’ (Senin için küçük bir dua ediyorum) isimli

ţarkýsýný söylediđinde, kalpten dile getirdiđi bu cümlenin, kýsa bir süre sonra týp dünyasýnda ter akýtan bilim adamlarýna ilham

vereceđini bilemezdi elbette.

 

70’lerden itibaren yapýlan araţtýrmalar, dua etmenin, insan sađlýđý üzerinde olumlu etki yarattýđýný gösteriyor! Duanýn gücünü

araţtýran uzmanlar, ţaţýrtýcý verilere ulaţýyor. Klinik deneyler, insanýn kendisi ya da bir baţkasý için ettiđi dualarýn, hem eden hem

edilen kiţinin fiziki ve ruhi yapýsýna olumlu yönde katkýda bulunduđunu gösteriyor.

 

Duanýn gücünü keţfeden klinik, vakýflar ve ilaç ţirketleri ţimdi ‘duayý modern týp’ ile birleţtirmenin yollarýný arýyor. Sir John

Templeton Vakfý, bu istikametteki arayýţlarýn meyvesi olarak ortaya çýkan ‘Mind-Body’ (Ruh/Beden) alanýndaki araţtýrmalar için

yýlda 30 milyon dolar harcýyor. ABD Ulusal Sađlýk Enstitüsü de ‘düţünce’ odaklý týp için 3,5 milyon dolarlýk bir fon ayýrmýţ

durumda.

 

Dünyanýn en ünlü kalp cerrahlarýný bünyesinde barýndýran Cleveland Clinic’in hemen yaný baţýnda bulunan Case Western

Reserve Týp Fakültesi’ndeki doktor adaylarý, týp tarihi ve hastaya genel yaklaţým konularýnda ‘hastanýn inancý’ konusunu da

ders olarak görüyor.

 

Ýngiltere’de binlerce insan hastanelerdeki yakýnlarý için dua ediyor. Hatta birçok kiţi, bir araya gelerek yakýnlarý için toplu dualar

ediyor. Dua edenler arasýnda doktorlar ve diđer sađlýk personeli de bulunuyor.

 

Bilim adamlarýna göre grup dualarýnda daha güçlü bir frekans yakalanabiliyor. Duanýn maddi etkilerini gösteren en önemli

araţtýrmanýn sahibi ise, Harvardlý bilim adamý Herbert Benson. Dua eden kiţilerin beyin MR’larýný çeken Benson, bu tarama ile

vücudun ve beynin dua ederken deđiţtiđini ortaya koyuyor. ‘Yaptýđýmýz beyin taramalarýnda, düzenli ţekilde ibadet eden kiţilerin,

diđerlerine nazaran daha düţük tansiyona sahip olduklarýný, daha az gerilim içinde olduklarýný görebiliyoruz.’ diyen Benson’ýn

bulgularýna göre, dua ya da ibadet esnasýnda vücut fonksiyonlarý rahatlýyor ve beyin büyüyor. Yer ve gök dua üstünde durur der

büyükler

 

Turkuaz

@

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...