Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

SASIRTICI BIR HABER!!!!!!!!!!!

 

 

Besmelenin Bir Baþka Sýrrý

 

Besmele ile kesilen hayvan etiyle Besmelesiz kesilen hayvan eti üzerinde yapýlan bilimsel araþtýrmalar sonunda bilim adamlarý, Besmelenin týbbî bir mu’cizesini keþfettiler.

 

Moheet.com sitesinde yer alan habere göre, Suriye’nin muhtelif üniversitelerinde týbbýn farklý alanlarýnda uzman 30 profesörden oluþan bir araþtýrma grubu, Þam’da üç sene süreyle Besmeleyle kesilen hayvan etleriyle Besmelesiz kesilen hayvan etleri arasýndaki farký ortaya koymak üzere labaratuar ortamýnda deneysel incelemelerde bulundu.

 

Grup adýna bir açýklama yapan Prof. Dr. Halid Halave, incelemeler esnasýnda labaratuar ortamýnda yapýlan deneylerde, Besmelesiz kesilen sýðýr, küçükbaþ ve kuþlarýn et dokularýnda pýhtýlaþmýþ kan, çoðalmaya müsait bakteri ve mikroplar tespit edilirken, Besmele ile kesilen hayvan et dokularýnda ise kan, mikrop ve bakterilere rastlanmadýðýný ifade ederek, araþtýrmanýn bu sürpriz sonucunun insan saðlýðý açýsýndan týpta bilimsel bir devrim olduðunu belirtti.

 

Besmele çekilmeden kesilen hayvan etlerindeki kan ve mikroplarýn insan saðlýðýna olan olumsuzluklarý konusunda ekip doktorlardan biri olan, veteriner fakültesi et saðlýðý Profesörü Fuad Nima ise þu açýklamada bulundu:

 

“Kesim anýnda çekilen Besmele ve tekbirin, hayvana yaptýðý tesir ve heyecanýn hayvan organ ve adalelerinde meydana getirdiði hareket, hayvanýn vücudundaki kanýn azamî miktarýný dýþarýya atmasýna yol açýyor. Kesim anýnda Besmelenin terk edilmesi hâlinde, kanýn önemli bir miktarý vücutta kalýyor; bu da daha önce vücutta var olan mikroplarýn çabuk geliþip çoðalmasýný saðlýyor. Kanda hýzlý bir þekilde çoðalan ve hastalýklara yol açan muhtelif mikroplar, insan midesine girdikten sonra, midenin iç zarýný delerek bütün vücuda yayýlabiliyor, kalbe ulaþabiliyorlar. Kalp ölümlerinin % 20’sinin hayvan kanýndan oluþan ve sonra aðýz yoluyla insana geçen bu mikroplardan kaynaklandýðý bilinmektedir.”

 

Araþtýrmada Ýslâmî usule göre kesilen hayvanlarýn daha az eziyet çektiði ve etlerinin de daha saðlýklý olduðu belirtilirken, Batýda uyuþturularak öldürülen hayvanlarýn kaný vücutta kaldýðý için, bu tür etlerin daha çabuk bozulduðu ifade edildi.

 

Bu yazi yeni asya gazetesinin cikardigi Bizim Aile dergisinden alinmistir!!!

Allah razi olsun

selamlarla

Nefer Fuat

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...