Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

"ÝÞTE ÝSLÂM"

Mýsýr'da yayýnlanan haftalýk el-Kahire gazetesinde Üstad Bediüzzaman ve Risale-i Nur hakkýnda "ÝÞTE ÝSLÂM" baþlýðý altýnda bir makale yayýnladý.

 

 

Mýsýr Kültür Bakanlýðý tarafýndan haftalýk olarak yayýnlanan el-Kahire gazetesinde Dr. Muhammed Ýmara tarafýndan Risale-i Nur hakkýnda geniþ deðerlendirmelere yer verilen makâlede, Üstad Bediüzzamanýn "Ýman Kurtarma" ekseninde ortaya koyduðu hizmet metodu deðiþik örneklerle incelendi.

Makalede Osmanlýnýn son döneminde baþta materyalizm ve komünizm gibi Avrupa kaynaklý imansýzlýk cereyanlarýnýn Türkiye'ye olan yansýmalarýna iliþkin genel bir profil çizildi. Yaklaþýk bin yýl Ýslâmiyete hizmet etmiþ ve Ýslâmiyetin bayraktarlýðýný yapmýþ olan Türk milletinin maruz kaldýðý, söz konusu dinsizlik cereyanlarýna karþý Üstad Bediüzzaman'ýn hizmet metodu ve özellikle büyük baský ve iþkenceler karþýsýndaki müsbet ve yapýcý olan hareketine vurgu yapýldý.

Dr. Muhammed Ýmara bu makalesinde, ilimden gelen dinsizlik cereyanlarýnýn, materyalizm ve tabiatperestliðin adeta bir ilâh olarak kabul edildiði ve bu akýmlarýn din ve inanca alternatif olarak sunulduðu bir dönemde, Bediüzzaman'ýn eserlerinin çok önemli bir görev ifa ettiðini vurguladý. Kur'ânî bir yaklaþýmla, tabiatý büyük bir kitap ve bütün ilimleri bu büyük kitabýn birer sayfasý olarak niteleyen Said Nursî, Kur'ân'ýn feyziyle, ateistlerin ortaya attýðý tezleri aklî ve mantýkî delillerle çürüttü. Nazarlarý kâinat kitabýna çevirerek Kur'ân hakikatlerini her kesime ispat edecek tarzda ispat yöntemlerini sundu. Buradan hareketle Dr. Muhammed Ýmara, yazýsýnda, Bediüzzaman'ýn bu mücadelede elinden düþürmediði tek güç kaynaðýnýn Kur'ân-ý Kerim olduðunu, Kur'ân hakikatlerinden feyiz ve ilhamla telif ettiði Risale-i Nur ile imansýzlýk ve küfür akýmlarýný durdurduðunu yazdý.

Yazýsýnda Bediüzzaman'ýn fikirlerine geniþ yer ayýran Dr. Muhammed Ýmara, dinsizlik cereyanlarý karþýsýndaki mücadelede sergilediði kararlý tutumlarýndan bazý örnekler de aktardý. Bediüzzaman'ýn þu sözlerini ise çok etkileyici olarak nitelendirdi:

"Baþýmdaki saçlarým adedince baþlarým bulunsa ve her gün biri kesilse, zýndýkaya ve dalâlete teslim-i silâh edip vatan ve millet ve Ýslâmiyete hýyanet etmem, hakikat-i Kur'ân'a feda olan bu baþýmý zâlimlere eðmem."

Dr. Muhammed Ýmara, makalesinin sonunda, Türkiye'nin sosyal yapýsýný yakýndan gören ve inceleyen herkesin, Risale-i Nur'un "müsbet hareket" temeli üzerine kurulu hizmet tarzýnýn ne kadar etkili olduðuna dair çok sayýda örnek bulabileceðini; tarih mahkemesinde Bediüzzaman'ýn takip ettiði hizmet metoduyla ne kadar isabetli hareket ettiðinin herkes tarafýndan görülebileceðini ifade etti.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...