Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

"Fesadý ümmetim zamanýnda kim bir sünnete uyarsa 100 þehit sevabýný alýr" hadisi þimdi yaþadýðýmýz zamaný kapsar mý? Mesela bir misvak kullandýðým zaman 100 þehit sevabý mý almýþ olacaðým?

“Ümmetimin fesada gittiði zamanda kim benim sünnetime sarýlsa ona yüz þehit sevabý vardýr.” mealindeki hadis-i þerif, bazen yanlýþ anlaþýlýp bir takým þüphe ve tereddütlere yol açmaktadýr. Þöyle ki:

 

Hadisten murat, bir bütün olarak Hazreti Peygamberin sünneti iken, bazen sanki bir tek sünneti yapmak yüz þehit sevabý kazandýrýr, zannedilmektedir. Böyle bir anlayýþ, hadisin ifade ettiði manaya muhaliftir. Dinin ortaya koyduðu düsturlara terstir. Sözgelimi misvak kullanan biri, sýrf bu hareketinden dolayý yüz þehit sevabý alamaz. Ancak bir bütün olarak Sünnet-i Seniyyeyi rehber yapan kimseler hadiste belirtilen ecri alýrlar.

 

Sözün özü: “Bir sünnete uymak” ile “Sünnete uymak” çok farklý þeylerdir.

 

Kaynak: sorularlarisaleinur.com

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...