Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Emin olmamakla birlikde, sunuda duymusdum: Peygamberimiz

(sav) her zaman 20 vakit degil, bazende 8 vakit kildigida olmus.

Gerisi ayni Fuat kardesin yazdigi gibi olmali. Allah kendisinden

razi olsun.

Link to comment
Share on other sites

esselam

reis kardes gerci sen daha iyi bilirsin!

Ben de bazi ilmihallerde okudum ki,dass man 4,8,12,20 rekat kilinabiliyormus.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Namaz dinin Diregidir(Muhammeds.a.v.)

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
  • 8 months later...

@Recep

 

Teravih namazlarý, Ramazan gecelerinin feyiz kaynaðý, nûr tûfâný ve sevap fýrtýnasýdýr. Allah Resûlü (asm) Ramazan ayý orucu ve terâvih namazý hakkýnda þöyle buyurmuþtur: “Þüphesiz Allah Ramazan orucunu farz kýldý. Ben de Ramazan gecelerindeki namazý (teravih namazýný) sünnet kýldým. Öyle ise, kim inanarak ve sevabýný kesin þekilde Allah’tan umarak Ramazan ayýnýn gündüzünde oruç tutar, gecesinde de namaz kýlarsa, bu geçmiþ günahlarýna kefâret olur (günahlarý baðýþlanýr.)” (Câmiü’s-Saðîr, 2/460)

 

Hz. Âiþe (ra) anlatýyor: “Resûlullah (asm) bir gece mescidde nafile namaz kýlmýþtý. Birçok kimse de ona uyarak namaz kýldý. Sabah olunca ‘Resûlullah geceleyin mescidde namaz kýldý’ diye konuþtular. Ertesi gece de Efendimiz (asm) namaz kýldý. Halk yine olanlarý konuþtu, katýlacaklarýn sayýsý iyice arttý. Üçüncü veya dördüncü gece halk yine toplandý. Öyle ki mescid, insanlarý alamayacak hâle gelmiþti. Ancak Peygamberimiz (asm) bu dördüncü gecede yanlarýna çýkmadý. Sabah olunca Efendimiz (asm):

 

“Yaptýðýnýzý gördüm. Size çýkmamdan beni alýkoyan þey, namazýn sizlere farz oluvermesinden korkmamdýr” buyurdu. Ýþte bu hadise Ramazan’da cereyan etmiþti” buyurdu. (Buhârî, Salâtu’t-Teravih 1, Cuma 29, 5; Müslim, Müsâfirîn, 177, (761); Muvatta, Salâtfi’r Ramazan 1, (1, 113); Ebû Dâvud, Salât 318, (1373, 1374); Nesâî, Kýyâmu’l-Leyl 4, (3, 202).)

 

Ramazan gecelerinde, terâvih namazý kýlmak sünnet-i müekkededir, yani kuvvetli sünnettir. Peygamber Efendimiz (asm) kýlmýþ ve kýlýnmasýný tavsiye buyurmuþtur. Her dört rek’atte bir dinlenmek üzere oturulduðundan “terâvih” adýyla anýlan bu gece namazý cemaatle kýlýnabileceði gibi, tek baþýna da kýlýnabilir.

 

Ramazan gecelerinde ayrý bir ibâdet hazzý veren terâvih namazý orucun deðil, Ramazan ayýnýn sünnetidir. Dolayýsýyla bu namaz, ister özürlü, isterse özürsüz olsun, oruç tutmayanlar için de sünnet-i müekkede hükmündedir.

 

Teravih namazý yatsý namazýndan sonra, vitir namazýndan önce kýlýnýr ve yirmi rek’attir. Teravih namazýnda her iki rek’âtte bir oturmak ve selâm vermek sünnettir. Peygamber Efendimiz (asm) böyle kýldýrmýþtýr. Böylece terâvihi yirmi rek’âtte on selâmla tamamlamak, üzerinde ittifak edilen en faziletli kýlýnýþ biçimidir.

 

Teravih namazý iki rek’atte bir selâm verilince akþam namazýnýn sünneti gibi kýlýnýr. Dört rek’atte bir selâm verilerek kýlýnýrsa yatsý namazýnýn ilk sünneti gibi kýlýnýr. Yani ilk oturuþta “et-Tahýyyâtü” ile birlikte “Salâvâtlar” da okunur. Üçüncü rek’ate kalkýldýðýnda ise “Sübhâneke” okunur ve “Eûzü Besmele” çekilir.

 

Teravih namazýnýn bir kýsmý kýlýndýktan sonra câmiye gelen bir kimse önce kendisi yatsý namazýný kýlar; sonra imama, bulunduðu rek’atte uyar. Ýmamdan sonra teravih namazýnýn kalan rek’atlerini kendisi tamamlar.

 

Bâki selamlar

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...