Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Cevap:

Korkunç sürüngen anlamýna gelen "dinozor" sýk sýk duyduðumuz, pek de yabancý olmadýðýmýz bir kelime. Bu yaratýklar, fosillerinden anladýðýmýz kadarýyla 225 milyon yýl önce yeryüzünde yaþamaya baþladýlar ve 65 milyon yýl önce aniden tamamen yok oldular.

 

Halkýn merakýný uyandýran bu yaratýklarýn gündeme gelmesi, eskiden beri bazý yerli ve yabancý dergilere evrim konusuna zemin hazýrlama fýrsatý verir. Mesela TÜBÝTAK'ýn Bilim ve Teknik dergisi, Ekim 1993 sayýsýnda, kapak yaptýðý dinozorlarýn hayatý ve yok oluþlarý ile ilgili yazýnýn devamýnda Darwin'in görüþlerini yayýnlýyordu. Ayný derginin Aðustos 1983 sayýsýnda da dinozorlarýn yok oluþlarý kapak yapýlmýþ, ardýndan da "Hayat Nasýl Baþladý?" baþlýklý evrim senaryolarýna yer verilmiþti. Aðustos 1978 tarihli National Geographic adlý araþtýrma dergisinde de, dinozorlarýn hayatlarý ve ölümleri ele alýnarak, evrimleþerek nasýl kuþ olduklarý izah edilmeye çalýþýlmýþtý.

Ne var ki bu iddia, 1986 yýlýnda ilim dünyasýna açýklanan Protoavis adlý 225 milyon yýllýk bir kuþ fosili tarafýndan bir anda yýkýlýverdi. Anlaþýldý ki, dinozorlar ilk tarih sahnesinde görüldüðü sýralarda, kuþlar gökyüzünde serbestçe kanat çýrpýyorlardý.

 

Dinozorlarýn ortaya çýkýþlarý hayatlarý ve yok oluþlarý, evrimi çaðrýþtýrmak þöyle dursun, tamamen aleyhinde bir takým deliller sergiliyor. Onlar tarih sahnesinden nasýl ve neden silindi? Bu soruya verilen cevaplardan evrime bir pay çýkarmak, pek de inandýrýcý gözükmüyor. Çünkü evrim görüþüyle asýl cevaplandýrýlmak istenen, türlerin nasýl yok olduðu deðil, nasýl ortaya çýktýðý problemidir. Ne enteresandýr ki, evrimle ilgili kitaplarda dinozorlarýn kökeni konusunda hemen hemen hiçbir bilgiye ve tatmin edici delile rastlanmaz.

 

Ayrýca þu bilinmelidir ki, dinozor türlerinin felaketlerle aniden yok oluþu gerçeði, tedrici Darwinist evrime izin vermemektedir. Eðer bu yaratýklarýn baþka bir türe dönüþerek zamanla yok olduklarý gösterilse idi, bu evrimcilerin bir malzemesi olabilirdi.

 

 

Gerçeðe Doðru, C:3, Zafer Yayýnlarý

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...