Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Selamünaleyküm

 

esinden bosanan ve tekrar nikah icin hülle yapilmasi gerekiyormus. Bunun ne oldugunu duydugumda tuhafima gitmedi degil ama bunun islamda kesin böyle oldugunu söylediler. Benim sormak istedigim, kuranda bu konu hakkinda ne yaziyor? Bu hülle konusunu bilen varsa, bana bir zahmet aciklama yapabilirmi? Simdiden tesekkür ederim.

Hayirli günler diliyorum.

Link to comment
Share on other sites

Islam Ansiklobesinde aynen söyle yaziyor:

 

"HULLE"

Islâm'da nikâhla kurulan âile kurumu ciddî ve mukaddes bir kurumdur. Nikâh, karýnýn üç baðla kocaya baðlanmasýný saðlamýþtýr. Eðer erkek karýsýný bir defa boþar ve bu baðlardan birini koparýrsa, ayrýlýðýn acýsýný tadýnca tekrar dönebilir ve iki bað ile daha dikkatli bir tutumla arkadaþlýklarý sürer. Erkek bu ciddî kurumu tekrar hafife alýr ve bir kez daha boþarsa, dönme isteði halinde kendisine bir hak daha tanýnýr ve tek baðla beraberliklerini sürdürürler. Erkeðin bundan sonraki boþamasý böyle bir ciddî kurumu hafife almasý ve kadýnýn onuruyla oynamasý sayýlýr ve artýk o kadýna dönme isteði kabul edilmez: Kur'ân-ý Kerîm bunu: "... ve üçüncü kez de boþarsa, artýk onu bir baþkasý nikâhlayýncaya kadar ona dönemez" diye hükme baðlar. (Bakarâ (2) 230.) Yani üçüncü talakla ondan boþandýktan sonra, iddetini bitirecek, normal þartlarla bir baþkasý ile evlenecek, karý-koca iliþkileri yaþayacaklar ve günün birinde onunla da anlaþamaz ve ayrýlýrlarsa ve tekrar iddet beklerse, o zaman birinci kocasýnýn ona talip olmasý ciddî bulunur ve onunla evlenebilir. Çünkü karýsýnýn sonradan bir baþkasý ile evlenmesi gibi son derece onur kýrýcý bir iþi sineye çekmiþ ve buna katlanmýþ olmasý, artýk epeyce ders almýþ olduðunu gösterir.

 

Ancak insanlar, her iþe hile bulduklarý gibi, buna da bulmuþlar ve karýsýný üç talakla boþayan adamýn ona tekrar dönme isteði halinde, üçüncü bir kiþiyle anlaþýp, hemen boþamasý þartýyla kadýný ona nikâhlama gibi çirkin bir yol seçmiþlerdir. Ýþte bu olaya "hulle" ya da "tahlîl", bu þartla kadýnla evlenen ikinci kocaya da "muhallil" denir. Bu kelimeler "helâl" kökünden türetilmiþ kelimelerdir. "Hulle" helâl olma, "tahlîl" helâl kýlma, yani helâl yapma, "muhallil" de helâl kýlan, yani yapan anlamýndadýr.

 

Peygamberimiz "hulle" yapan bu ikinci erkeði kiralýk tekeye benzettiði (Ibn Mâce, nikâh 33.) ve "Allah, hulle yapana da, kendisi için hulle yapýlana da lânet etsin" buyurduðu (bn Mâce, nikâh 33; Ebû Dâvûd, nikâh l4; Tirmiiî, nikâh 28;Müsned 1/83, 88, Il/323.) için, bütün Islâm bilginleri, bu iþin çok çirkin ve haram bir iþ olduðu konusunda sözbirliði halindedirler. Ancak bu çirkinliðe raðmen yaparlarsa ne olur? Hanefiler dýþýndaki bütün Islâm bilginleri; "hulle"nin hiçbir hüküm ifade etmeyeceðini ve bu yolla bu durumdaki kadýnýn birinci kocasýna helâl olamayacaðýný söylemiþlerdir. Hanefiler ise: Bu iþ lânetlenmiþ, çirkin bir iþ olmakla beraber, birisi iðrenmeden bunu yapýverirse, bir haram iþlemiþ olur; ancak kadýn, bununla da ilk kocasýna helâl olabilir; çünkü Peygamberimiz, lânetlerken bile, "helâl yapan" diyerek lânetlemiþtir, demiþlerdir (bk. Sabunî, age 1/340.). Demek ki, helal kýlma iþi böyle çirkin bir yolla olsa dahi gerçekleþmiþtir.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...