Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

s.a.v.r.v.b.

cemil abi sana bir sorum var(sizlere bir sorum var).

böyle bir bölüm acmayi uygun buldum ve burada biz hepimiz kadini erkegi kardes oldugumuz icin bütün sorularimizi sormamizi istiyorum ve talep ediyorum!

2.Sorular 5 vakit namaz farz mi gibi degil,bilhassa mesela:allah nerde?allah´i kim yaratti?ben müslümanim ve inaniyorum ama.....,biz insanogullarinin aklina her türlü soru takilabilir ama lütfen cok önemli sorular mehmet kirkinci hocanin bir kitapindaki sorulari ve cevaplari gibi!

lütfen bunu baslatalim!

eger cemil abi evet derse o zaman hemen sorular hazir ama unutmayin biz bu sorulari sormakla mükellefisin,cünkü bu sorular imanimizi zedeleyebilir!!!!;ONUN ICIN HIC BIR SORU HOR GÖRÜLMESIN!!!!!!!

---------------------------------------------------------------------------------------------

bilmemek degil;ögrenmemek ayiptir(ATASÖZÜ)

SEVGI SAYGI VE SELAMLARIMLA

DUALARINIZA MUHTAC KARDESINIZ NEFER FUAT

Link to comment
Share on other sites

s.a.v.r.v.b.

benim aklima bazen allah nasil var oldu diye bir soru geliyor aklima.:(

bazi hocalara sordum ama"düsünme kafir olursun dediler".

bunu siz nur sakirdlerinin dilinden´de dinlemek isterim!

s.a.

---------------------------------------------------------------------------------------------

:muhabbet:

Link to comment
Share on other sites

Seksen vagonlu bir tren düºününüz. Bu vagonlardan herbirisini bir öndeki

vagonun çekti?i söylenebilir. Fakat iº lokomotife dayand???nda, art?k

"lokomotifi kim çekiyor?" diye sual sorulamaz. Zira, çeken fakat çekilmeyen bir

lokomotif olmazsa, trendeki nizam bozulur ve hareket meydana gelmez.

 

Di?er taraftan bir elma, elma fabrikas? olan a?ac?ndan yap?lmaktad?r. Bu

a?aç ise, kâinat fabrikas?nda inºa edilmiºtir. E?er elma a?ac?n?n da, kâinat?n

da, nihayetsiz bir ilim ve kudret sahibinin eseri oldu?u kabul edilmezse, kâinat

fabrikas?na da bir fabrika icab edecek ve mes´ele bir noktaya

dayand?r?lamadan sürüp gidecektir.

 

Bir er emri onbaº?dan, o da yüzbaº?dan ve nihayet baºkumandan da, emri padiºahdan al?r. "Ya padiºah kimden emir al?yor?"

ºeklinde bir soru sorulamaz. Zira padiºah da birinden emir alsa, o da raiyyet derecesine iner ve onun emir veren, fakat emir almayan

bir zat?n varl??? muhakkakt?r ve o da padiºaht?r.

Verilen misallerden anlaº?laca?? gibi, mahlûkat?n birbirini silsileler halinde meydana getirmesi mümkün de?ildir ve onlar? yaratan,

fakat kendisi yarat?lmam?º olan bir kudretin varl??? zarurîdir.

Evet, bu hakikatler, bütün aç?kl???yla ortada dururken, Cenab-? Hakk? (hâºâ) kim yaratt?! diye sual soranlar, sadece cahilliklerini

ortaya koymuº olacaklard?r.

 

K?M BU TAB?AT ?

Tabiat?n Sâni yâni sanatkâr oldu?unu iddia edenlere ºu sorular? soruyoruz:

?nsanlar? kim yapm?ºt?r? Cevap: Tabiat.

Bitkileri ve hayvanlar? kim yapm?ºt?r? Cevap: Tabiat.

Güneºi ve seyyareleri kim tanzim etmiºtir? Cevap: Tabiat.

Y?ld?zlar? semâya kim dizmiºtir? Cevap: Tabiat.

Bu ve benzeri sorular? sormaya devam ederek, tabiat?n yapt??? iddiâ edilen ºeyleri hayâlen bir tarafa ay?rd???m?zda, ortada tabiat

diye bir ºey kalm?yor.

E?er tabiat bu sayd???m?z ºeylerin tamam?na deniliyorsa, biz ona kâinat diyoruz ve zaten onun sânîini soruyoruz.

Yok ºayet tabiattan, yukar?da sayd???m?z ºeyler cinsinden olmayan, yâni mahlûk olmayan bir zât kasdediliyorsa o zât Cenab-?

Hak´t?r.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...