Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

GEL HELE...

(Mustafa Özcan Günesdogdu - Celaleddin´in de yorumu var)

 

Ben beni bileli ben sana hasret

Bas beni bagrína bitsin bu vuslat (2)

  Gel hele gel hele dermaním ol hele
  Gel hele gel hele yaramí sar hele (2)

Ben seni bileli ben sana muhtaç

Divane gönlüme sensin tek ilaç (2)

  Gel hele gel hele dermaním ol hele
  Gel hele gel hele yaramí sar hele (2)

Ben beni bileli sana sevdalí

Ben beni bileli gönlüm yaralí (2)

  Gel hele gel hele dermaním ol hele
  Gel hele gel hele yaramí sar hele (2)

Gel gele yarami sar hele...

Gel hele, gel hele, ne olur gel hele...!

Link to comment
Share on other sites

 • Replies 92
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

HALIMIZ NOLA MAHSERDE..?

Hasan Dursun

 

Halimiz nola mahserde

Cümle alem düser derde

O dar günde seni nerde

Bulayím ya RASULALLAH


  SELATULLAH SELAMULLAH
  ALEYKE YA RASULALLAH
  RASULALLAH RASULALLAH
  ALEYKA YA HABIBALLAH

Sana geldim ey ya sultan

Lutfeyle derdime derman

Ugruna canímí kurban

Vereyim ya RASULALLAH


  SELATULLAH SELAMULLAH
  ALEYKE YA RASULALLAH
  RASULALLAH RASULALLAH
  ALEYKA YA HABIBALLAH

Sana geldim yâs içinde

Su gönlüm kir pas içinde

Hep ömrüm iflâs içinde

Nedeyim ya RASULALLAH


  SELATULLAH SELAMULLAH
  ALEYKE YA RASULALLAH
  RASULALLAH RASULALLAH
  ALEYKA YA HABIBALLAH

Lütfeyle sen sefaat kíl

Ümmetlige eyle kabul

Efendimden uzak nasíl

Durayím ya RASULALLAH


  SELATULLAH SELAMULLAH
  ALEYKE YA RASULALLAH
  RASULALLAH RASULALLAH
  ALEYKA YA HABIBALLAH

Link to comment
Share on other sites

SENI GÖRMEYEN GÖZÜ NEYLEYIM...?

 

Seni görmeyen gözü neyleyim

Seni bilmeyen aklí neyleyim

Seni özlemeyen kalbi neyleyim

Ya resulallah selamun aleyk...

  Ya Rasulallah muhtacíz sana
  Ya Habiballah asigiz sana
  Ya Nebiallah hayraníz sana
  Ya Rasulallah selamun aleyk...

Annem hasretine dayanamadí

Bu ayrílík yüregini dagladí

Altí ay boyunca gülmedi agladí

Fatímat-u zehra ya Rasulallah...

 

Musa'b bin umeyr sana benzerdi

Bu yüzden Uhutta sehit edildi

Askíndan yandí yandí eridi

Ne güzel sahabe neyin var senin...

 

Tüm iskencelere gögsünü gerdi

Cemalini bir kez göreyim derdi

Ravzanda ruhunu teslim ederdi

Askíndan yandí ashabín senin...

 

Ya resulallah bagísa bizi

Sana layík ümmet olamadík ki

Hatamíz günahímíz öyle çok ki

Huzuruna gelmeye yüzümüz yok ki...

Link to comment
Share on other sites

SENI ANLATAMAM

Mustafa Cihat

 

Aya sorsam yakamoza,

Parýldayan yýldýza,

Seni bana anlatýrlar,

Damla, damla gözyaþýyla.

 

***

 

Onun adý Ahmed´dir,

Kainata rahmettir,

Niþanesi þefkattir,

Aleme merhamettir.

 

***

 

Sözlerim kifayetsiz,

Gözlerim kalýr fersiz,

Anlatamam, anlatamam,

Seni anlatamam.

 

***

 

Güne sorsam doðan güne,

Güle meftun bülbüle,

Seni bana anlatýrlar,

Vefalý bir lisan ile.

 

***

 

Onun adý Ahmed´dir,

Kainata rahmettir,

Niþanesi þefkattir,

Aleme merhamettir.

 

***

 

Sözlerim kifayetsiz,

Gözlerim kalýr fersiz,

Anlatamam, anlatamam,

Seni anlatamam.

Link to comment
Share on other sites

YARALI GÜLÜM

Umut Mürare

 

Rüzgarlar yenilir bir aþk rýhtýmýnda

Sevdalarým gerilir

Bir salý akþamý ruhumdaki gemi

Kalbime demirlenir

Sen gönlümde bir bahar olur açarsýn

Ey yaralý gülüm ey

Sevdalým ilk göz aðrým

 

Bir sevda mevsimi geçti bak ömürden

Vermeden nefesimi

Ayrýlýklardayým sevdalar hüzünlü

Sensizlik yolundayým

 

Karanlýk duygular masmavi gökyüzü

Ruhumda fýrtýnalar...

Aþkýn çemberinde hasretin izinde

Gerçeðin peþindeyim...

Link to comment
Share on other sites

DÜSTÜM KABE YOLLARINA...

 

Baþým açýk yalýn ayak

Düþtüm Kabe yollarýna.

Günahýma aðlayarak

Düþtüm Kabe yollarýna...

 

Dost ahbapla vedalaþýp

Nice sarp daðlarý aþýp

Halilullaha ulaþýp

Düþtüm Kabe yollarýna....

Musul, Baðdat ve Kerbela

Nurlar yaðar her gün hâlâ

Hoþtur deyip kaza bela

Düþtüm Kabe yollarýna...

 

Bazen açýk bazen susuz

Bazen yorgun, hem susuz

Sabýr isteyerek sonsuz

Düþtüm Kabe yollarýna...

 

Beytullahý görem diye

Taþýna yüz sürem diye

Yoluna can verem diye

Düþtüm Kabe yollarýna...

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

NAAT

Mehmet Emin Ay

 

Günlerin ne günlerdi

Çaðlarýn ne çaðlardý

Sen dünyaya gelmeden

Ýnanlarýn vardý.

 

***

 

Hatice´nin goncasý

Ayþe´nin gülüydün

Ümmetin gözbebeði

Göklerin Resulüydün

 

***

 

Þimdi seni ananlar

Anýyor aðlar gibi

Ey yetimler yetimi

Ey garipler garibi.

 

***

Nerde kaldýn ey Resul ?

Nerde kaldýn ey Nebi ?

Düþkünlerin kanadý

Yoksullarýn sahibi...

 

***

 

Elçisin elçi geldin

Elçilerin gönderdin

Sen ruhunu ALLAHa

Elin ümmete verdin.

 

***

Gel ey Resul bahardýr

Hac´dan döner gibi gel

Miraç´dan iner gibi

Bekliyoruz yýllardýr...!

***

 

Þimdi seni ananlar

Anýyor aðlar gibi

Ey yetimler yetimi

Ey garipler garibi.

 

***

Nerde kaldýn ey Resul ?

Nerde kaldýn ey Nebi ?

Düþkünlerin kanadý

Yoksullarýn sahibi...

Link to comment
Share on other sites

Sensin Gülüm...

Esref Ziya Terzi

 

Hasretle doluyum hazanda mevsimler

Hicranlar bitmiyor küllendi alevler

Vuslatým nerede yüreðim ah inler

Andýðým, yandýðým, kandýðým sensin gülüm...!

  Sen orada, gurbetin yolundayým ben
  Sen orada, gariplik yurdundayým ben
  Sen orada, özlemin sonundayým ben
  Sen içimde bir sevdasýn gülüm

Sonsuza uzanan hayalin peþindeyim

Gecenin seyrinde seherin zevkindeyim

Mehtaba uyanan göklerin fevkindeyim...

Andýðým, yandýðým, kandýðým sensin gülüm...!

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Sira sira daglar,

Yol verin bana,

Sehr-i Medineye varmak isterim.

 

Nur sümbüllü daglar,

Gül derin bana,

Rasulün kabrine koymak isterim.

  Orada ölmek
  Nasipse eger,
  Bir avuc zemzemle,
  Yunmak isterem
  Eger ki Mevlâ´dan,
  Izin var ise,
  Cennet-ul Bâki´ye konmak isterim...!

Buradan gecmeyi

Mekke sehrine

Mübarek Kâbeyi görmek isterim.

 

Hacer´ül Esved´e

Yüzümü sürüp,

Lebbeyk Allah deyup, dönmek (ölmek) isterim...

 

maverâ´dan ne zaman gelir ki nidâ...?

ferman eyle sultânim, medet, sefaat... yalvaririm, kurtar su âlem-i zindan´dan...

amîn.

Link to comment
Share on other sites

KURTULUÞUN ÖLÜMÜ

Ömer Karaoglu

 

Sehpalarýnda sarýkla sallandýðýmýz

Sabahlara sorun bizi

Suçumuz adýmýzda saklýdýr

Düþmana ölüm yaðdýrdýðýmýz hamidiye

Yürür üstümüze...

 

Þaþkýnýz, öfkeliyiz

Söylenmez biz hangi suçtan ölmeliyiz

 

Ölüme deðil ölümden deðil kardaþ

Biz dili baðlý gitmeye yanarýz

Savrulsun sarýðýmýz Erzurum'dan Rize'ye

Maraþ'tan Konya'ya

Umudun dili olsun...

Birgün konuþur devleþen bedenimiz

Sevdamýzla mayaladýðýmýz bu toprak

Ahdimize nankörlük etmez

Hey hey....!

Ölüme deðil ölümden deðil kardaþ

Biz dili baðlý gitmeye yanarýz

Savrulsun sarýðýmýz Erzurum'dan Rize'ye

Maraþ'tan Konya'ya

Umudun dili olsun...

Link to comment
Share on other sites

Duy Rasulü Kardesim...!

Ömer Karaoglu

Duy Rasulü kardeþim

Duysana duysana

Uy kitaba kardeþim

Uysana uysana...!

 

Rabbinin bu yoluna sen girsene

Sýrat-i müstakime sen girsene

Baþýný bu yola bir koysana

Tevhid duvarýnda bir tuðla olsana!

 

Kitap sünnet deyip de arkasýna atanlar,

Kullarla yaradaný bir mevkide tutanlar

Günah bataklýðýnda her an çamur yutanlar

Az bir bedele karþý ayetleri satanlar...

 

Havzý kevser kýymetini bilsene bilsene

Uyku devri geldi geçti kalksana kalksana !

Kafir diken serdi yola, açsana açsana!

Güldü yüzü þeytanýn kovsana kovsana

Þeytanlar tek deðil ki, saysana!

 

Dostu kim düþmaný kim hiç bilmeden vuranlar

Karun geldi geçti ya iþte bunlar torunlar!

Menfaat ve mal için kulluðu unutanlar

Hayvan gibidirler hep belki daha sefiller!

 

Cehaleti at birkez hak dilini bilsene

Raftan al o kitabý tozunu bir silsene!

Hak belli batýl belli birbirine hiç sokma

Cehennem ateþini kendi elinle yakma!

 

Yegane din Ýslamdýr bir isim de sen takma

Yavrularýn zihnine birden fazla din sokma

 

Uyan müslüman uyan hani o hoþ gidiþin ?

Küfrün cellatlarýný bir yumrukta seriþin...?

Gelin dargýn müminler bir an önce barýþýn

Kuran ile sünneti yaþamakta yarýþýn!

Öncekilerin baþýna neler geldi neler

Aynýylarýyla Rabbim bil ki bizi de dener

Bu yol için can veren þehitleri pek sever

Varacaðýn yer Cennet hak batýlý hep yener!

Link to comment
Share on other sites

Yara Benim

Hasan Dursun

 

Ezelden gönlüm yaralý

Gönlümün bahtý karalý

Kýrýldý gönlümün bagý

Dokunmayin, yara benim...


  Yara benim, yara benim
  Bu kanayan yara benim
  Varsýn Mevlamýn ugruna
  Sürüyüp gitsin bedenim

Benim kullugum Allah´a

Rahmeti bol padiþaha

Yine büründüm siyaha

Dokunmayýn yara benim...


  Yara benim, yara benim
  Bu kanayan yara benim
  Varsýn Mevlamýn ugruna
  Sürüyüp gitsin bedenim

Aglar sýzlarým, kime ne

Þükrettim derdi verene

Yaram deþilir her sene

Dokunmayýn yara benim...


  Yara benim, yara benim
  Bu kanayan yara benim
  Varsýn Mevlamýn ugruna
  Sürüyüp gitsin bedenim

Link to comment
Share on other sites

Can Ahmed´e

(Dirilis Mustulari vb.)

 

Aþkýn sardý ben neyleyim

Bu sýrrý kime söyleyim

Ýçimdeki þu yarayý

Muhammede arzedeyim

 

Muhammede Muhammede

Canlar kurban Can Ahmede

 

Taktým boynuma fermaný

Basmam ben ahd-ý dermaný

Haber verin Muhammede

Oldum ben onun hayraný

 

Muhammede Muhammede

Canlar kurban Can Ahmede

 

Gideceðim gideceðim

Bu dünyadan gideceðim

Nasihat kâr etmez bana

Muhammede gideceðim

Muhammede Muhammede

Canlar kurban Can Ahmede...

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

olaylari takip ederken dudaklarimda su ezgi belirdi...

 

Medeniyyet

 

Akif der ki MEDENÝYYET tek diÞi kalmIÞ canavar

GeÇirirse o diÞini dostum seni de parÇalar

MEDENÝYET, MEDENÝYET iÇi vahÞet dIÞI zillet

Sahtesine ne lüzum b´var Islam gerÇek MEDENÝYET

 

 

Kimler düÞmedi peÞine insanlik diye peÞine

Senin maskeli yüzüne aldananin vay haline

MEDENÝYET, MEDENÝYET iÇi vahÞet dIÞI zillet

Sahtesine ne lüzum b´var Islam gerÇek MEDENÝYET

 

 

PeÞine düÞerse eÐer neler göreceksin neler

InsanlIÐI az bilipte maymundan geldik diyenler

ÝSLAMÝYET ÝSLAMÝYET BULURSUN SEN ONDA RAHMET

ÝÇÝ RAHMET DIÞI RAHMET ÝÞTE GERÇEK MEDENÝYET...!

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

SEDAT UÇAN - ÝLANIM VAR (2009)

BIR BILEBILSEN....

 

 

candan özledim yüce resulü

o kainatin cicegi gülü

derdime sahit su sahra cölü

nasil özledim bir bilebilsen...

nasil yanarim bir bilebilsen...

  Nakarat:
  ya Rasulallah....
  bir bilebilsen, bir bilebilsen
  bir görebilsen, bir görebilsen
  su feryadimi bir duyabilsen
  nasil özledim, bir bilebilsen...

nur-u dilara, hasreti yara

bir gidebilsem, nurlu diyara

söyle derdimi karli daglara

nasil özledim bir bilebilsen...

nasil yanarim bir bilebilsen...

  Nakarat:
  ya Rasulallah....
  bir bilebilsen, bir bilebilsen
  bir görebilsen, bir görebilsen
  su feryadimi bir duyabilsen
  nasil özledim, bir bilebilsen...

akar gözyasim damlar kalbime

sükürler olsun yüce rabbime

derman ararim ben bu derdime

nasil özledim bir bilebilsen...

nasil yanarim bir bilebilsen...

  Nakarat:
  ya Rasulallah....
  bir bilebilsen, bir bilebilsen
  bir görebilsen, bir görebilsen
  su feryadimi bir duyabilsen
  nasil özledim, bir bilebilsen...

gönül sehrine ben de varayim

hasreti yakar nasil durayim

söyle ben onu kime sorayim

nasil özledim bir bilebilsen...

  Nakarat:
  ya Rasulallah....
  bir bilebilsen, bir bilebilsen
  bir görebilsen, bir görebilsen
  su feryadimi bir duyabilsen
  nasil özledim, bir bilebilsen.........!

Link to comment
Share on other sites

Medine'nin Gülü

Yusuf Meral

 

 

Çiçeklerin en güzeli gül,

Güllerin en güzeli sensin Sultaným.

Gül bahçesine giren gül,

Bu sevdaya düsen sen kokar Sultanim.

Sen ki O yüceler yücesinin

Ýnsanlýða gönderdiði en büyük ödülsün.

Sen ki güllerin en güzeli Medine'nin Gülü'sün...*

 

Senin aþkýn ile yanar garip gönlüm

Geçtiðin yollara turab olsun ömrüm

Yeter ki sen razý ol ya Muhammed Mustafa

Medine'nin Gülü , Medine'nin Gülü

Ümmet Ümmet diye geçti bütün ömrü

 

Yetimler yetimi garipler garibi

Gerçek aþýklarýn tek sevgilisi

Gönlümün sultaný ol ya Muhammed Mustafa

 

Medine'nin Gülü , Medine'nin Gülü

Ümmet Ümmet diye geçti bütün ömrü

 

*senin kokunu duymak gerek efendim...

anlatilmaz yasanir senin makamin sultanim....

belki bir ammar, yasir ya da sümeyye degiliz

ebubekir, hamza, ömer, osman, ali asla olamayiz

ahir zamanda yasayan garip, yapayalniz ümmetiniz

ah sultanim, bir nazar etsen.... sefaat ya rasulallah....!

bir körün kaleminden ©

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

BEYAZ DILEKCE

Mehmet Emin Ay

 

 

Rahman ve Rahim olan

adýna sýðýnarak açtým iki elimi

kor gibi iki yaprak bir edep ölçeðinde

umutlu ve utangaç

iþte dünya önümde benim ruhum Sana aç...

 

Bu seyriyen ellerle Senden Seni isterim

Senden Seni isterken canýmdan çýkar tenim

Sana aþýk ruhum bu merceði yakan ýþýk

gözlerim cemalini görmeden de kamaþýr...

 

Bir miras yediyim ben iflasýn eþiðinde

hep sabrim ölcülüyor ihlas bileþiðinde

kimin kimlik ararken hem güler hem aðlarým

yükseklerden dökülen sular gibi çaðlarým....

Çok tuzlu bir denizim, her aným medcezir....

Sana aþýk olanýn yüreðim kutlu esti

döþeðim kara toprak, yorganým kara bulut

ben Seninle doluyken, vurgun yapamaz umut

ben Seninle doluyken vurgun yapamaz umut

 

her insan günah iþler, Senden saklanýr mý sýr

tövbe dilekçesiyle sýrttan kalkar bu nasýr

kainatý yarattýn, donattýn rýzik verdin

kimine sonsuz körlük, kimine ýþýk verdin

 

yanlýþ adým atmayýn diye indi her kitap

Sana açýlan eli geri çevirmezsin Rab

ulu bir silsileden peygamberler gönderdin

gök yüzüne yýldýzlar yere çiçekler serdin...

 

Senden önce bir Sen yok, kainatta ilk Sensin

bu kainat bir meta, hepsine malik Sensin

Rabbim seni tanýyan bilir doluyu boþu

kapýna geldi iþte yorgun bir aþk sarhoþu

  Garibim muzdaribim ama umutsuz deðil
  Seninle dost olanlar cihanda mutsuz deðil
  kulunun kurbanýným, Rabbim senin mülkünde
  garip kulun ne söyler gülümse dilekçeme
  garip kulun ne söyler gülümse dilekçeme

Senin için verince, verenin feyzi artar

gönülden bir sadaka dagca bir ömrü tartar

kainatta ne varsa hepsinin zikrinde Sen

hamd ve þükür Sanadýr, her þeyin Seninle eser

 

Sen ki Sana geleni çevirmezsin eli boþ

aþýk boþa dememiþ lutfun da kahrýn da hoþ...

bir beyaz dilekçedir Sana her yalvarýþým

imanýmla amelim hem perdem hem nakýþým

 

çalý bile kendine sýðýnan kuþu itmez

Sen gafursun azizsin, Senin keremin bitmez.

Geldim iþte kapýna, kul senden ýrak olmaz

Sana adanmamýþsa yürekte yürek olmaz...!

benden önce esirge Muhammed ümmetini

esen gitsin her kervan en sona ula beni

kainat bir mozaik, her þeye sahip Allah

 

ey gizli ve aþikâr, her derde tabip Allah

ey gizli ve aþikâr, her derde tabip Allah

ey gizli ve aþikâr, her derde tabip Allah...!

 

Link to comment
Share on other sites

MEDINENIN YOLLARINDA...

 

 

Medine yoluna vardým can Muhammedi aradým

Medine yoluna vardým can Muhammedi aradým

Onu görmekmiþ muradým Medinenin yollarýnda hû

 

Yollarýnda yollarýnda güller açmýþ ravzasýnda

Medine bakar Mekkeye gönül onun sevdasýnda *2

 

Yeþil kubbe görünüyor kervan nura bürünüyor

Yeþil kubbe görünüyor kervan nura bürünüyor

Ýçimde hasret bitiyor medinenin yollarýnda

Rasullahýn huzurunda hû

 

Yollarýnda yollarýnda güller açmýþ ravzasýnda

Medine bakar Mekkeye gönül onun sevdasýnda *2

 

Rasullullah çaðýrýyor sanki gönül çýldýrýyor

Bastýðým yerler yanýyor Medinenin yollarýnda

Rasulullahýn huzurunda hû

 

Yollarýnda yollarýnda güller açmýþ ravzasýnda

Medine bakar Mekkeye gönül onun sevdasýnda *2

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
 • Create New...