Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

:selam:

 

canlar, asagidaki yazi bana mail olarak gönderilmis...

sizinde fikirlerinizi almak istedim..

 

:vesselam:

 

 

 

 

DOMUZ GRÝBÝ AÞISI GERÇEÐÝ ...NE OLUR BU OYUNUN FARKINA VARALIM NE YAPMAMIZ KONUSUNDA SAGLIKLI DÜÞÜNELÝM

 

Þimdiye kadar üç firma üretim yapmýþ:

 

GlaxoSmithKilne firmasýnýn Pandemrix, adlý aþýsý.

 

Baxter International’ ýn H1N1aþýsý.

 

Her ikisininde henüz lisansý yok. Avrupa ilaçlar kuruluþu tarafýndan onaylanmamýþ.

 

Novartis tarafýndan üretilen Influenza A (H1N1) 2009 Monovalent .

 

Amerikan’nýn bazý eyaletlerinde zorunlu aþýlamaya karþý tepkiler artýyor. Aþýlardan ölümler meydana gelmekte. Ýngiltere ülkesinde kesinlikle böyle bir uygulam a yapmayacaðýný söylüyor. Diðer ülkelerdede durum farklý deðil.

 

Bu aþýlar yapýldýgý takdirde:

 

-Guillain-Barre sendromu

 

-Vaskülit

 

-Felç

 

-Anafilaktik þok

 

-ve ölüme neden olabileceði duyuruluyor.

 

 

Ayrýca Novartis firmasýnýn geliþtirdiði ilacýn yan etkilerini Novartisin kendi laboratuvar sonuçlarýndan okuyabilirsiniz.

 

ÞÝMDÝ OLAYI ÝSTERSENÝZ TÜRKÇE KONUÞALIM

 

1-DOMUZ GRÝBÝ AÞISINDA DOMUZ KANI VAR..

2-BU AÞININ ÝÇÝNDE KISIRLIK YARATAN YAN ETKÝ VAR.

3-BU AÞININ ÝÇÝNDE ÝNSANIN GENETÝK YAPISINI BOZAN MADDELER VAR.

4-BU AÞININ ÝÇÝNDE DÜNYADA BÝR NUMARALI KANSOROJEN MADDE ÖZELLÝÐÝ TAÞIYAN FORMALDEHÝT BULUNUYOR.YANÝ AMERÝKA YASAKLI OLAN AVRUPADA YASAKLI OLAN BÝR MADDE..(AMERÝKADA BU AÞIYI VURULAN VATANDAÞ DEVLETE DAVA AÇMIÞ)

 

ÞÝMDÝ ÝÞÝN SOSYOLOJÝK BOYUTU

 

1-ALMANYADA HÜKÜMET YETKÝLÝLERÝ BÜROKRASÝ KESÝMÝ CÝVASIZ AÞIYI KULLANIRKEN, HALKA CÝVALI AÞI KULLANACAKLAR BU HABER ALMANYADA DUYULUNCA HALK AYAKLANDI- ÜLKEMÝZE GELEN ÝLK PARTÝ AÞI (500 000 AÞI) CÝVALI HABERÝNÝZ VARMI.

 

2-KUÞ GRÝBÝ HASTALIÐININ Ý LACI OLAN TAMÝFULU ÝLACININ FÝRMA SAHÝBÝ Donald Rumsfeld (amerikanýn 3. etkili adamý) idi VE 2 MÝLYAR DOLAR KAZANDI. ÞÝMDÝ BU HASTALIÐIN ÝLACI OLAN FÝRMALARIN HEPSÝNÝN YAHUDÝ FÝRMASI OLDUÐUNU BÝLÝYORMUSUNUZ..

 

3-TÜRKÝYE DE CÝDDÝ OLMAMASINA RAÐMEN SÖZDE BÝR KAÇ ÝLDE ESKÝLERÝN AJAN LAWRENCE LERÝ GÝBÝ ÜLKEMÝZE SOKULAN SÖZDE SANAL HASTALIK ÝLE HALKI KANDIRAN BU ÜLKE YÖNETÝCÝLERÝ, HABERLERDE YAPILAN DOMUZ GRÝBÝ HABERLERÝ ÝLE HALKI PSÝKOLOJÝK OLARAK BASKI ALTINA ALIP KENDÝLERÝNCE ALINACAK 43 MÝLYON AÞININYANÝ 1 MÝLYAR DOLARLIK AÞININ BAHANESÝNÝ OLUÞTURDUKLARINI BÝLÝYORMUSUNUZ.

 

4-HÝÇBÝR ÜLKEDE, HATTA ÖLÜMLERÝN YAÞANDIÐI ÜLKELERDE BÝLE ÜLKE HALÝNDE BU KADAR AÞI TALEBÝ OLMAZKEN NEDEN TÜRKÝYE KOBAY ÜLKE OLARAK DENENÝYOR..

 

5-DOMUZ GRÝBÝ HASTALIÐININ KENDÝ KENDÝNE OLUÞABÝLECEK BÝR EVRESÝ OLMAYAN HAST ALIK OLDUÐUNU BÝLÝYORMUSUNUZ. YANÝ ÖZEL LABARATUARDA ÖZEL HAZIRLANMASI GEREKEN BÝR HASTALIK OLDUÐUNU BÝLÝYORMUSUNUZ.

 

ÞÝMDÝ ASIL DÜÞÜNÜLMESÝ GEREKEN ÞEY

 

1-ÝSRAÝLÝN TEVRATTA ARMEGEDDON SAVAÞI YAPACAK VE SADECE 144.000 KÝÞÝ KALACAK DÝYOR. BU SAVAÞ ÝLLA SÝLAHLA OLACAK BÝR SAVAÞ OLMADIÐINI DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE. BU BU SALGIN HASTALIKLARIN HEPSÝ LABARATUAR DA HAZIRLANAN HASTALIK OLDUÐUNU DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE VE ÝLAÇ FÝRMALARININ HEPSÝNÝN YAHUDÝ KURULUÞ OLDUÐUNU DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, SÝZCE SONUÇ NE ÇIKIYOR...

 

2-HACCA GÝDECEKLERE BU AÞI VURULACAK MIÞ... ÞÝMDÝ HACI ADAYLARINA DÝYANETE SORUYORUZ. HARAMLA TEDAVÝ OLUNMAZ HADÝSÝ ÞERÝFÝ VARKEN, VE DOMUZ GRÝBÝ AÞISININ ÝÇÝNDE DOMUZ KANI VARKEN, BU AÞIYI ALAN HACI ADAYLARININ HACCININ KABULÜNÜ VE SAÐLIÐINI NASIL HÝÇE ATILABÝLÝR.

 

 

 

 

 

BU ARAÞTIRMA YAZISINI MUTLAKA OKUYUN...

 

Yakýn bir zamana kadar, DNA, içine girilmez bir alandý. Ama bugün çok net biliyoruz ki, genetik sarmallar rahat açýlabiliyor ve istenildiði gibi kromozom diziliþine eklemeler, çýkarmalar yapýlabiliyor

 

 

Genetik yapýsýyla oynanmýþ gýdalar, doðrudan genetik yapýyla ilintilenen aþýlar, týpký bilgisayarýmýza þu veya bu þekilde giren virüs programlarý gibi, kendini sistemle entegre eden programlarla pekala insan genini deðiþtirebiliyor, yapýsýný bozabiliyor ve hatta yavaþ yavaþ ölümüne yol açabiliyor

 

Dolayýsýyla, bugün pratikte yapýlmasa da, kanatlý atlarýn, insan formunda hayvanla rýn, domuzlaþtýrýlmýþ varlýklarýn, yarý maymun yarý insan yaratýklarýn ortaya çýkmasý an meselesidir Çünkü bunun mümkün olabileceði artýk biliniyor. Yapýlmýyorsa sebebi; Ýsrail’deki din adamlarýnýn gücü, Hýristiyan ruhanilerinin ahlaki istinat duvarlarýdýr

 

Yakýnda, insan beden malzemelerinin üretildiði laboratuarlardan söz edilirse þaþmayýn. Bunlarýn dini ve hukuki boyutlarý yýllardýr tartýþýlýyor. Hýzla o yöne doðru gidiyoruz Bunun için þeytan da elinden gelini yapýyor. Dünyadaki sürgün hayatý bir an önce bitsin diye, saklý ve gizli telkinlerle insanlýðý yýkýma sürüklüyor. Siyasi tabirle insanlarý kýþkýrtarak, “tanrýyý kýyamete zorluyor”

 

Ýþte domuzlaþtýrma operasyonu da bu çalýþmalardaki son merhaledir Bu kadar açýklamanýn hülasasýna gelince

 

Biliyorsunuz son olarak Domuz Gribi diye bir hastalýk gündemde. Ve tabii aþýsý da Dünyada haysiyet sahibi bilim adamlarýndan aþýya ciddi tepkiler var. ‘Bu aþý, bir hastalýðý yok etmek için üretilmedi, aksine insanlýða yeni bir hastalýk taþýmak için üretildi.’ diyorlar.

 

Hayýr, sizi temin ederim bu aþý sadece hastalýk getirmiyor, transgenetik ‘terminatör genler’ de içeriyor. Ýnsan tabiatýný yavaþ yavaþ meshedecek ve onu baþka bir varlýða dönüþtürecek genler

 

Beni þaþýrtan ve kahreden ise, Türkiye’nin, Saðlýk bakanýmýzýn eliyle bu belaya sürüklenmesidir. Bu belayý insanlýðýn baþýna biz sarmýþýz gibi, aþý uygulamasýnda pilot bölge yapýldýk. Efendim bilmem kaç milyon insan risk altýndaymýþ da aþý yapýlmazsa bilmem kaç bin insan ölecekmiþ de Ýnsaf be, insaf. Allahtan korkun. Bu iþlere hangi mantýk ve vicdan ile bakýyorsunuz?

 

Yani bakanýn dürüstlüðüne inanmasam diyeceðim ki, birilerinin zenginleþtirilmesi için Türk milleti kobay yapýlýyor Ýktidarýn en baþarýlý bakaný olduðuna inandýðým Recep Akdað nasýl bu yalana inandýrýldý anlayamýyorum. Pekala harhangi bir grip gibi savuþturulacak bir hastalýðý bu kadar büyük bir panikle lanse etmesi hakikaten akýllarda soru yaratýyor

 

Bu nasýl bir panik böyle? Yoksa birileri bu ülkeye girip virüsü serpti de bizim haberimiz mi yok.

 

 

Ben açýk söylüyorum, bu kadar açýk ikaz ve uyarýlara raðmen aþý dayatýlacak olursa bu millete ihanet edilmiþ olur! Florasý, genetiði temiz, hala insan varlýklarýn yaþadýðý Anadolu’ya iþgalden beter bir darbe indirir. Düþünün bu topraklarý, tohumlarý, damýzlýklarý. Tahýl öldü, çeltik öldü, meyve öldü hayvan öldü. Arý öldü bal öldü. Karpuz öldü kavun öldü buðday öldü

 

 

Bir zamanlar da nüfus planlamasý adý altýnda bu milleti kýsýrlaþtýracak aþýlar yaptýlar. Ve bugün biliyoruz ki, Türkiye’de kýsýrlýk son on yýlda yüzde 27 oranýnda artmýþ durumda...

 

Ben bu konuda yazacak belki de son insaným. Lütfen hamiyet sahipleri ortaya çýksýnlar ve þu meseleyi millete izah etsinler. Özellikle aþýlarla, genlerin nasýl tahrip edilebileceði konusunda insanlarý aydýnlatsýnlar. Çoðu Siyonist baronlara ait olan ilaç fabrikalarýný zengin edeceðiz diye, milletin kanýyla geniyle oynatmayalým!

.

 

SEN - SEVDÝKLERÝN - ÜLKEN - ÝNSANLIK YOK EDÝLÝYOR UYANIN ARTIK.. BU ÝSRAÝLÝN EN BÜYÜK HEDEFÝ..BOZULMUÞ TEVRAT TA ÖLE YAZIYOR ÇÜNKÜ...

 

BU ADAMLARIN ÝNANCI, BU DA ÝSRAÝLÝN EN BÜYÜK ÝMANI,UYANIN ARTIK..

 

cihat bitlisli

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

vardir bir dogrulugu diye düsünüyorum, ilginc olan Türkiye´de domuz gribi asisi Beles. Yani 18 yasina kadar. Almanya´da ise 150 civarinda sanirim, buna ne demeli? Varmi bir aciklamasi?
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...