Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

....Bir kadýn çocuktur aslýnda.....çocuk gibi davranmayý sever.erkeðin

kendisine bir çocuða gösterdiði þefkati göstermesini ister.

 

Bir çocuðu okþar gibi incitmekten korkarak sevmeli erkek kadýný..ama hiç bir kadýn çocuk muamelesi görmek istemez.söylediði þeyler çocukça da olsa

dinlenilmesinidikkate alýnmasýný ister.

Yani bir kadýnýn çocukluk yapmasýna izin vereceksiniz;

ama asla onu bir çocuk olarak görmeyeceksiniz..

 

Bir kadýn güçlüdür aslýnda.hatta erkeklerden çok daha güçlüdür.ama

bu gücünü herzaman ortaya koymasýný sevmez.ister kierkeðin gücü

kendisine huzur versin.kendi kendine yapabileceði þeyleri bile erkeðin

yapmasýný bekler.böylece hem daha kadýn olduðunu hissedecektir hem de

erkeðinin ne kadar güçlü olduðunu görecektir.ancak kadýn gücünü göstermek istediðinde

onu engelleyemezsiniz.yapmak istediði birþey

varsa mutlaka yapar.

 

Bir kadýn sevgidir aslýnda.içinde her zaman sevgiyi >taþýr.sevdiklerinden

kolay ayrýlamaz.sevdiklerini kolay kolay kýramaz.zor sever;amatam

sever.bir kadýnýn tam anlamýyla sevebilmesi için yüreðinin kabul

ettiðini beyninin de kabul etmesi gerekir.ve sevmezse de onu asla sevmeye zorlayamazsýnýz.belki kolayca yüreðine girebilirsiniz.ancak beyninde

yer

her an terk edilebilirsiniz.sevmediði halde terk

etmeyen

kadýnlar da var elbette.bunun tek nedeni ise engelleyemedikleri

acýmak" >duygusudur.

 

Bir kadýn yalnýzdýr aslýnda.hiçbir zaman kadýný bütünüyle

elde

edemezsiniz.kendisine ait bir dünyasý vardýr ve orada hep

yalnýzdýr.o

dünyaya kimsenin girmesine izin vermez.hiçbir anahtar o dünyanýn

kapýsýný

açamaz.yalnýzlýk onun sýðýnaðýdýr.o sýðýnaða ne zaman gireceðinene

kadar

kalacaðýna hep kendisi karar

verir.sýðýnaktayken oradan çýkmaya

zorlarsanýzonu sonsuza dek kaybedebilirsiniz.

 

Bir kadýn çýlgýndýr aslýnda.neler yapabileceðini erkek aklý hayal

bile

edemez.üreticiliðinin sýnýrý yoktur.ama bunu ortaya çýkartmak için

hayatýnýn erkeðini bekler.hoyratça harcamaz üreticiliðini.sadece

erkeðine

saklar.bir kadýnýn gerçek erkeði olmayý baþarabilmiþseniz çok

þanslýsýnýz demektir.çünkü hayatýn içinde olan herþey ancak kadýnlar olduðunda

anlam

kazanýyor.yemek yemeksu içmek bile.bir kadýnýn elinden

içtiðiniz

suyla

kendi kendinize bardaðý doldurup içtiðiniz su arasýndaki lezzet >farkýný

anlayabiliyormusunuz?anlýyorsanýz ne mutlu size.anlamýyorsanýz ne

yazýk ki

yaþamýyorsunuz

 

 

............bir kadýný aðlatýrken çok dikkat edin..!!! >

....... çünkü Allah gözyaþlarýný sayar.....!!!!

 

kadýn;erkeðin kaburgasýndan

yaratýldýayaklarýndan yaratýlmadý..!!!

öyle olsaydý ezilirdi......!!! >

üstün olsun diye baþýndanda yaratýlmadý......!!

 

AMA GÖÐSÜNDEN YARATILDI......

 

Eþit olsun diye......

kolun biraz altýnda...Korunsun diye...!!! >

KALP HÝZASINDA SEVÝLSÝN DÝYE!!!

Link to comment
Share on other sites

  • 4 months later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...