Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

1-Hocaefendi cemaati midir nedir...bu adama maddeten baglý degilsin manen mi baglýsýn? Bu cemaat ne iþ yapar.Nurcular mý?Zira hocaefendi ci dan cudan rahatsýz olur sevmez böyle þeyleri.Maþallah sen bide maddi baglan istersen 3 5 kuruþ cebine girer....

 

2- Hocaefendiniz kýblesi Amerika, Papaya Cenab diye hitabý var.Malumun ancak Allah ' ve Resulune Cenab diye hitab edilir.Bizim onunla ne dinimiz ne kýblemiz bir.Senin bir ise onu sen bilirsin.Cebrail þeytan ile barýþmaz.

 

3-DAhilde NÝZA OLMAZ ise ey bre bize saldýran adam.Sen utanmýyormusun HALÝNÝZ ACAYÝP diye baþlýk atýp burdaki tamamen risale nurdan kur'andan esaslarý tüm dunyaya ilan eden kardeþlerinin arasýna atýlan fitneyi desteklemeye?Suçu ne SAÝDLERÝN risale nuru tahrifeden gülenin ve aymazýn þahdamar yayýnlarýnýn cinayetlerini duyurmakmý? Kuranýn ve Sünnetin emirlerini mi ifþa etmek yoksa? ALLAH DEMEK HER CEZA VE ÝDAMA MERDANE GÖGSÜNÜ SÝPER ETMEK MÝ ? Amerikan deyimiyle tavuk gibi sývýþsak bir köþeye sýgýnýp el ayak öpsek çokmu sevecektin bizi?

 

4- Ehl-i Bida ile hayalen bile meþgul olmayýnýz.O zaman sende MADDETEN baglý olmadýgýn bu gülenci sapkýn organizasyonun BÝDA ehli oldugunu kabul ettin.Hem burasý bid^alarla ugraþmýyor.Zira bid'a malum zihniyetin koynundan çýkýyor.Ehl-i imaný uyarýyoruz ki bu cinayetlere kurban gitmesinler.Esasatý nuriyeyi ilan ediyor...Bu vazife her Nur talebesinin vazifesidir.

 

Haþiye: Münafýkane hareket edenleri mudafa etmeye kalkarsan onlarýn sýfatýna ve lekesine bulaþýrsýn.Bunda suç senin.

 

Bir þahýs bir þahsý, nasîhatle fena bir þeyden men etmek üzere þöyle tevcih-i kelâmda bulunur: "Ey kiþi! Aklýn varsa þu yapmak istediðin þey muhaldir, hem nefsine zarardýr. Hem iyiyi kötüyü tefrik edecek bir hissin yok mudur? Anlaþýlan, hakikatý hurafe, tatlýyý acý gösteren seciyende bir hastalýk vardýr. Þüphesiz o hastalýktan kurtulup þifayab olmak istiyorsun. Fakat senin bu halin, o hastalýðý izale deðil, tezyid ediyor. Eðer bu halinle bir lezzet, bir zevk istersen, en þedit bir elemi intaç eden bir azap eline geçer. En nihayet sarhoþluktan ayrýlýp, kötü halinden vazgeçmediðin takdirde, fesadýn baþkalara geçmemek üzere hortumun üzerine, bir damganýn vurulmasýyla seni teþhir ve ilân etmek lâzýmdýr." (iþaratul icazdan)

 

Bundan sonra eðer o insan mesleðinde ýsrarla nasihatlarý kabul etmezse anlaþýlýr ki, onun ýslahýna hiçbir çare ve hiçbir deva yoktur. Yalnýz onun fesadý halka sirayet etmemek için, mesleðinin muzýr ve fena olduðunu ilân etmek lâzýmdýr ki, herkes ondan tahaffuz etsin. Zira o insan aklýný çalýþtýrmýyor, þuurunu istihdam etmiyor ki, böyle zahir olan birþeyi hissedebilsin.

(iþaratul icazdan)

Bu ifade dogrultusunda vazifemiz var.Sen bize dua edecegin yerde gülene yazýk aglatmayýn diyorsun.Bizene kardeþim aglarsa aglasýn yanlýz hak saglim olsun.

 

5-Burda aramýza nifak sokan fitne ateþlerini yakan sen degilsin.FETHULLAH GULEN git ona sor cinayetlerini.Biz suçlu degiliz.

Biz bu davayý satmadýk.Amerikalara kaçmadýk.Papalara cenab demedik.Muhammed Resulullah demeyen e merhametle bakýlýr demedik.HÝZMET ÝÇÝN BAÞ AÇILIR diye fetvalar vermedik.O sinsi ve iki yuzlu cereyana sarýlmayý býrak Risale i nura sarýl.vesselam.

 

Haþiye: Munafýkane hareket eden,Riya ile sinsi hesablar ile diktatörlugunu ilan eden bu cereyana öfkemiz baþkadýr.o cereyandan bulunan kardeþlerimize hitabýmýz baþkadýr.SEn geldin binler tahkik ve senedi ve ilaný nur'u belgeleri ,hiçe saydýn bizi dinlemek irdelemek zahmetinde bile bulunmadan aramýza nifak çamurunu döken adamý mudafa etmeye baþladýn.Ne geçti eline?mutlu oldunmu?Artýk rahatý kalb ile kabrine inebilirsin.Uhuvveti mukemmel tesis ettin.Anlamadan sormadan soruþturmadan

ezbere ve KAFA FENERÝ ile hareket ettin.KÝTABI AL GEL SUAL SOR TEK TEK....CEVABINI AL HER TURLU MUHAVEREYE HAZIRIZ.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...