Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Bir diþi hayvanýn yavrularýný yuttuðunu duysanýz, herhalde onun ne kadar vahþi olduðunu düþünürsünüz.

Halbuki Avustralya'da yasayan bir tur kurbaða, yavrularýný vahþiliðinden deðil, merhametinden yutmaktadýr.

"Rheobatrachus silus" adi verilen kurbaðanýn yumurtadan çýkmak üzere olan yavrularýný yutma sebebi, onlarýn emniyetli bir þekilde geliþmesini saðlamaktadýr. Acaba anne kurbaðanýn midesine inen yavrular, mide tarafýndan hazmedilmeyecek mi?

 

Elbette hayýr.

Çünkü bütün kainatta görülen Ýlahi rahmet, bu yavrularý da ihmal etmeyecektir. Yeni doðan aciz yavrulara anýnda sut yetiþtirerek

merhametini gösteren Allah, mideye inen yavrularýn hazmedilmemesi için de, kurbaðanýn midesindeki sindirim faaliyetini durdurur. Diþi kurbaðanýn daha önce midesine doldurduðu gýda maddeleri baðýrsaða iletilir ve midenin þekli ile yapýsý tamamen deðiþerek, yavrular için sýcak ve emniyetli bir beþik suretine girer.

Oburluðu ile tanýnan bu kurbaðanýn iþtahý, ayný rahmet sahibi tarafýndan sonra tamamen kesilecek ve kuluçka devresi tamamlanýncaya kadar hayvan tam 2 ay aç kalacaktýr. Kuluçkanýn ileri safhasýnda mide büyüyerek akciðere dayanýr. Ve onun faaliyetinin durmasýna sebep olur.

Ancak Ýlahi Rahmet burada da imdada yetiþir ve akciðerleri devreden çýkan kurbaða, derisi vasýtasýyla nefes almaya baslar.

Yumurtadan çýkan kurbaðalar daha sonra yemek borusundan týrmanýr ve anne kurbaðanýn aðzýndan aþaðý atlayarak, gün ýþýðýna çýkarlar.

Mide yavrularýn tamamen çýkmasýndan 8 gün sonra normal

haline gelir ve vazifesini yerine getiren kurbaða, yiyip içmeye baslar.

Avustralya’nýn Adelade Üniversitesi’nden Zoolog Michael J. Tyler ile yardýmcýsý David Carter tarafýndan ortaya çýkarýlan bu esrarengiz hadise, fizyoloji olarak bilinen ilim dalýný alt-üst etmiþtir.

Ýlim adamlarý ülserin tedavisinde yeni bir ümit olarak gördükleri bu olaðanüstü olayýn nasýl gerçekleþtiðini ve midedeki faaliyetin nasýl durdurulduðunu aramakla meþguller…

 

kaynak: hayvanlaralemi ansikilobedisi

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...