Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ölçü kaçýrýldýðýnda yan tesirleri de çýkýyor internetin... Bunlarý magazin yazarý Aykut Iþýklar’ýn kaleminden özetleyelim:

 

“Ýnternet iyi güzel de, gezgin olmayý tadýnda býrakmak gerekiyor. Açýkçasý baðýmlýsý olmanýn pek çok zararý var. Önce eþinizle aranýzý bozabiliyor. Son zamanlarda pek çok haným, eþinin kendisinden daha çok, internet ile ilgilenmesinden þikâyetçi. Ýkinci plana itilmekten, unutulmaktan, ilgisizlikten yana dertliler. Kendisini, eþinin metresi olarak hissedenler bile var.

 

Bazý arkadaþlarým da, ‘Ne cumartesimiz kaldý, ne pazarýmýz... Zaten yüzünü zor görürdük, þimdi hiç görmez olduk’ diyor. Doðrusu düþünülmesi gereken toplumsal bir olay. Acaba toplum bilimcilerimiz internet ve aile yaþamý hakkýnda ciddi bir araþtýrma yapýyor mu? Ben sadece duyduklarýmý iletmekle yetineceðim. Ýnternet yüzünden eþine daha az zaman ayýran beylerin olduðu kesin.” (Mehmet Oruç, Huzurun Kaynaðý Aile, s. 54)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...