Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

ARILARIN BÝR BÝLDÝÐÝ VAR

 

 

1. Arýlar 1 gram bal için çiçeklere en az 7000 uçuþ yapýyorlar.

 

Sen ömür boyu mutluluk için yüzlerce kez piþman olmayý, binlerce kez naz çekmeyi, onlarca kez kavga etmeyi, anlaþmazlýða düþmeyi, hayal kýrýklýðýna uðramayý, çiçekler getirmeyi, çikolatalar almayý, yüzlerce kez özür dilemeyi, binlerce kez sözünü geri almayý, binlerce kez “affet beni” demeyi, on binlerce kez “seni seviyorum” demeyi göze almalý deðil misin?

 

2. Bir kg bal için ise 40 bin tane arý, 6 milyon çiçeði dolaþýyor.

 

Sen bir tutam sevda için, hiç bitmeyecek bir aþk için, en az beþ duyunla, onlarca duygunla, binlerce güzel sözle, yüzlerce bakýþla, susuþla, dinleyiþle, dokunuþla, sevdiðinin beþ duyusunu dolaþmalý, yüzlerce beklentisini karþýlamalý, onlarca duygusuna karþýlýk vermeli, hayal kýrýklýklarýna, tedirginliklerine, nazlarýna, kaprislerine, hüzünlerine, piþmanlýklarýna, taþkýnlýklarýna, vurdumduymazlýklarýna, kararsýzlýklarýna, korkularýna, kaygýlarýna doðru yolculuk etmeli, onun kalbinin bütün köþelerini, aklýnýn bütün kývrýmlarýný, ruhunun bütün vadilerini dolaþmalý deðil misin?

 

3. Bal arýlarý bir peteði doldurabilmek için 100 milyon çiçeðin nektarýný emiyor ve 100.000 km kanat çýrpýyor.

 

Evinde mutluluðu aðýrlayabilmek için, kalbine aþký doldurabilmek için, hayattan umduðunu bulabilmek için, çokça zahmete katlanmalý, çokça engelleri aþmalý, eþini anlamak için, onu bir çiçek kadar özel görmeli, ona konuþurken en az bir arý kadar seçici olmalý deðil misin? Çiçekler nektarlarýný gizlerler; arý çalýþtýðý için özlerini bala çevirirler; sen de eþinde saklý olaný açýða çýkarmak için çalýþmalýsýn, sürekli kanat çýrpmalýsýn.

 

4. Arýlar bu çalýþmanýn arasýnda birbirlerine bakýp bakýp “Neden hep ben çalýþýyorum?” demiyorlar. Her biri kendisinden bekleneni yapýyor o kadar.

 

Sen “hep ben bir þeyler yapýyorum, peki ya sen?” derken, eþine de ayný soruyu sorma hakký tanýmýþ olduðunun farkýnda deðil misin? Sen sana düþeni yap; ona düþen ise ona kalsýn. Sen kendinden bekleneni yapýnca, hiç olmazsa eksik olan bir yarýyý tamamlamýþ olacak deðil misin? Ama “önce sen yap ki…” dedikçe, elinde yarým bile olmayacak, sonuçta daha çok eksiðin olacak.

 

5. Bir arý kolonisinin 1 kg bal üretebilmesi için 8 kg bal tüketmesi gerekiyor. Bu da koloninin 6 kez dünya çevresini dönmesi anlamýna geliyor.

 

Sevgiyi biçmek istediðin yere sevgi ekmelisin. Mutluluk almak istediðin tarlaya emek vermelisin. Dünyanýn en güzel çiçeði bile bakýmsýz kalýnca soluyor, renklerini kaybediyor. Arýlar nasýl baþkalarýna verecekleri 1 kg bal için 8 kg balý kendileri için harcýyorlarsa, sen de 1 kg bal tadýnda aþk beklediðin eþinin hiç olmazsa 1 kg’lýk (aslýnda 8 kg olmasý gerekiyor!) bal tadýnda aþký almasýna izin vermelisin. Korkma, bunun için dünya çevresini 6 kez dönmen gerekmiyor! Onu sarýp kucaklaman, kalbini çepeçevre kuþatman yeter de artar bile.

 

6. Arýlar bunu binlerce yýldýr yapýyorlar; çünkü onlarýn fýtratýna vahyedilmiþtir bal yapmak.

 

Sen hiç olmazsa sadece bugün arýlar gibi davran. Dün arýlar gibi davranmamýþ olsan da önemli deðil; dünkü gün geçti. Dün yaptýklarýn/yapmadýklarýn bugün yapacaklarýn konusunda ayaðýna çelme takmasýn. Arýlar gibi davranmak için yarýný da bekleme. Þunu kesinlikle bil ki, yarýn hiç gelmeyecek; gelince adýný “bugün” diye deðiþtirmiþ olacak. Buna göre, “yarýn” yaptýðýn bir þey olmayacak. Ne yaparsan “bugün” yaparsýn. Bugün yaptýðýn her iþ bir ömür boyu yaptýðýn iþ olur.

 

Sabrýn ancak bugünün hakkýný vermeye yeter. Üstelik kalbini dinlersen, kalbine sevmek için vermek gerektiðini söyleyen “sözler” kazýndýðýný sen de fark edeceksin. Senin fýtratýna da sýradan iþlere bile aþkla baþlamak, olaðan þeylere bile olaðanüstü hayranlýkla bakmak vahyedilmiþtir.

 

7. Arýlar iðnelerini ancak hayatlarý tehlikeye girdiðinde kullanýyorlar ve sadece bir kez kullanýyorlar.

 

Sen de kendini tehlikede görebilirsin. Ýðneni kullanmakta kendini haklý gördüðün zamanlar olabilir. Ama, unutma ki iðnenin en tehlikeli ucu kendine batmaktadýr. Eþinin canýný yakman senin canýný da yakýyor olmalý. Sevdiklerine acý vermen en baþta seni acýtýyor olmalý. Mutsuzluk üretenlerin hiçbiri mutlu deðildir; unutma. Oysa mutluluk ne kadar bulaþýcýdýr!

 

8. Bir arý kendi aðýrlýðýnýn 330 katý yük çeker.

 

“Bunca sözün bana faydasý yok ki…” diyorsan, “Artýk sabrým kalmadý, dayanamýyorum!” diye düþünüyorsan, bir kez daha bak kendine; belki de kapasitenin hepsini kullanmýyorsun. Taþýdýðýn yük taþýyabileceðinin hepsi deðil belki de…

 

9. Arýlar çiçekleri sever, kovana elleri boþ dönmezler.

 

Sen de, sevdiðin de çiçekleri seviyorsanýz; eve elin boþ dönme.

 

10. Arýlarýn bu yazýdan haberleri yok.

 

Senin haberin olsun.

 

SENAÝ DEMÝRCÝ

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...