Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Sýrbistanda filim gibi insanlýkdýþý bir soygun

 

 

ALMANYA´nýn Herford kentinde yaþayan Bursa´lý Hepyaz ailesi ve dostlarý Þahin Çelebi Türkiye´den dönerken filim gibi bir macera yaþamýþlar. Tam bir kabusa dönen yolculuðun piskolojik etkisi altýnda olan aile Sýrbistanda yaþadýklarý insanlýk dýþý muameleyi þöyle anlattýlar: “Türkiye´den yola çýkmadan önce, arabamýzý tamir ettik. Sýrbistana geldiðimizde benzin istasyonunda durduk ve benzin aldýk. Sonra yolumuza devam ettik. Kýsa bir zaman sorda arabamýz arýzalanmaya baþladý ve tamamen durdu. Su hortumu patlamýþtý. Bir daha çalýþtýramadýk. Yakýnda bir lokantaya girdik ve yardým istedik. Ardýndan ADAC levhalý bir araba geldi ve bize yardýmcý olabileceðini söyledi. Arabamýzý ve bizi 25 kilometre ilerideki Razanj köyüne götürdü. Köye gece 23´de vardýk.” Hortumu deðiþtirip yola devam edeceklerini zanneden aile tamirhanede ilk þokunu yaþadý: “Tamir etmemiz için motoru sökmemiz gerekiyor, dediler. Biz izin vermesekte, baþladýlar arabanýn motorunu sökmeye. Israr etsekde, devam ettiler. Tamirhaneden çýkmamamýz içinde arabalarýný tamirhanenin kapýsýnýn önüne çektiler. Sonrada arabamýzýn motorunu çýkarýp tamirhanenin bir köþesine attýlar ve bir dahada ellemediler.” Neye uðradýklarýný þaþýran aile hapis gibi tamirhanede kaldýlar. Tamirhanenin sahibi, ne dýþarýya çýkmalarýna, nede telefon açmalarýna izin veriyordu. Baba Taner Hepyaz (38) olayý þöyle devam anlatýyor: “Arabamýzýn tamiri için 3000€ istediler. Veyahut arabamýzý ülke sýnýrýna taþýmak için 1800€ istediler. Fakat bizi götüremeyeceklerini belirttiler. Ne dýþarýya, nede tren istasyonuna götürmek istemediler.” Ardýndan Þahin Çelebi polise telefon açýyor: “Polise telefon açtým. Polis geldi. Tamirhaneciyle beraber çay, kahve içti ve gitti. Sonrada tamirhaneci polisi çaðýrdýk diye bize küfür etti.” Tamirhaneden uzaklaþtýklarý an köylülerin tamirhaneye telefon açýp, “Sizinkiler kaçtý” demeleri, anne Elif Hepyaz´ý (32) çileden çýkarmýþtý: “Polis, köylüler ve tamirhane bir olmuþlardý. Adeta organize suç örgütleri gibi. Bize ne yiyecek, içecek veriyorlardý, nede telefon etmemize izin veriyorlardý. Çocuklarým Atahan (5) ve Aleyna (9) büyük bir þok yaþadýlar.” Tam 3 gün tamirhanede hapis hayatý yaþayan aile, devamlý takip halinde ne yapacaklariný þaþýrmýþdýlar. Taner Hepyaz stresden 2 günde 2 karton sigara içmiþ. Bu arada tamirhaneye gelen baþka türk tatilcilerini hemen uyarýyorlar ve onlarda kalmadan ayrýlýyorlar. Bunun ardýndan tamirhaneci ve aile arasýnda kavga baþlýyor. Aile dostlarý Þahin Çelebi tamirhaneciye fark ettirmeden Almanya´ya bir dostuna telefon açýyor ve þöyle anlatýyor: “Arkadaþým Tahir Hümek´e telefon açtým. Olayý anlattým. Oda hemen Sýrbistana doðru geliyor.” Fedakar dost, Aðrý´lý Tahir Hümer (38) þunlarý dedi: “Köye geldiðim an, hemen polis arabasý beni durdurdu. Bende onlara ADAC´yi çaðýrdýðýmý söyledim. Hemen uzaklaþtý polis. Bir anlam veremedim. Sonra tamirhaneci arabayý vermeyeceðini, en az 30 gün burada kalmasý gerektiðini belirtti. Dostlarýmý arabama aldým ve Almanya´ya doðru yol aldýk.” Tamirhaneci hem aileye arabalarýný vermiyordu, hemde kalmasý için yüklü bir para ve üstünede cep telefonu istiyordu. 30 gün sonra arabayý tamir ettikten sonra yollayacaðýný belirtiyordu. Aile arabayý geri býrakiyor ve Tahir Hümek ile yola çýkýyor. Yola çýkarken benzin istasyonunda benzin alýyorlar. Ve olmadýk iþ oluyor: Hümek´in arabasý 150 kilometre sonra ayný þekilde bozuluyor. Belgrad´a 30 kilometra kala, Ruma þehrinde yolda kalýyorlar. Bu sefer ADAC geliyor ve Hepyaz ailesi bir þok daha yaþýyor: ADAC görevlisi þöyle diyor: “Bizim Sýrbistanýn o bölgesinde hiç bir çekicimiz yok. Yaz sezonunda sahte çekiciler “ADAC” yazýsýyla etrafta dolaþýyorlar ve tatilcileri soyuyorlar.” Gercek ADAC aileyi otel´de aðýrlýyor ve ardýndan Almanya´ya tamir edilmiþ arabayla birlikte geri gönderiyor. Fakat Þahin Çelebi´ye iþe bir gün geç gittiði için, çýkýþý veriliyor. Hepyaz ailesi benzin istasyonundan þüpheli. HÜRRÝYET 02.08. tarihindeki haberdede belirttiði gibi, Sýrbistan´ýn benzin istasyonlarýnda benzin´e kum katýldýðý için, bir çok tatilci ayný soygunu yemiþ. Kiminin arabasý kalmýþ, kiminin bir çok parasý. Fakat HÜRRÝYET Hepyaz ailesini yalnýz býrakmýyor. Muhabirimiz Razanj köyüne gitti ve arabayý getirmek için içiþleri bakanlýðýný devreye sokacak.

 

 

Hürriyet, 13.08.2007

Cemil Sahinöz

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

S.A.

 

Sirbistan biraz baskadir...

Biraz onlarin Hayatina girersek belki anlariz!?

 

Ekonomi durmdan Insanlar Savas´dan sonra Maddi Hasar yani birde Ekmek kavgasina düsenler var. Allah kimseyi zora düsürmesin.

Bildung ist zu lange kein Thema für jeden, zur Zeit-

 

Orada 2 Cesit Insanlar olusmak üzere: SüperZengin & "Culsuz".

 

Savasin ilk ve son dönem arasinda Pacayi kurtarip yaptigi Isler sayseinde "yüksek" Mertebeye olusanlar var, birde yari ac-yari tok her dümeni cevirmeye "Mecbur" kalanlar var (yüksek Mertebeyi segir ederek).

 

Gecmis olsun, bizlere Ders olsun & Insallah bizim Ülkemizde Insanlarimiz bu "Ekonomik" yirticliiga "mecbur" kalmasin. (Bizimkiler biraz daha "zivilisert" carpiyorlar").

 

Uyari icin Allah razi olsuin. Nufüs az olunca, Ucak daha elverisli oluyor, ama coguna Ülke-Havalimandindan sonra´ da yolculuk cikiyor :(

 

 

Benim sahsen Tercihim Ucak.

Aleyküm Selam

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...