Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

YÖK’ÜN KAZDIÐI KUYU

 

 

 

 

 

Anayasal bir kurum olma vasfýný taþýyan YÖK, son günlerin gözde konusu, Cumhurbaþkanlýðý seçimi üzerine toplanarak adeta siyasal bir muhtýra niteliði taþýyan bir karar aldý. Alýnan bu karar bir basýn toplantýsýnda kravatlý amcalarýn yoðun alkýþlarý arasýnda YÖK Baþkaný Teziç tarafýndan basýna açýklandý. Bu toplantýnýn yapýlmasý ve toplantýda alýnan kararýn temel gerekçesi olarak ise üniversitelerin aydýnlatýcý kurumlar olmasý sebebiyle halký aydýnlatmak görevini yüklenmiþ olmalarý gösterildi.

 

Yani yapýlan toplantý ve alýnan siyasal karar, halký aydýnlatabilmek için demokrasi adýna yapýlmýþ!

 

Görüldüðü gibi kravatlý amcalarýmýz toplanýp, kendilerine tanýnmýþ olan yetkileri bir bir aþmakta, tarafsýz bir öðretim kurumu olmasý gereken YÖK’ün bu niteliðini baltalayarak, siyasal bir karar almaktadýr. Kýsacasý bir takým çýkarlar adýna hukuksuzluk, hukuk haline getirilmekte ve ne yazýk ki bu demokrasi adýna yapýlmaktadýr.

 

Rektörlerimiz (birçoðu doða bilimleri alanýndan olmasýna raðmen) iþi gücü býrakýp anayasa hukukunu ilgilendiren bir konuda oturmuþ bir karar almýþlar: “367 milletvekilinin altýnda bir sayýyla toplanan TBMM’nin Cumhurbaþkanýný seçemeyeceðini” iddia ediyorlar!

 

Güler misin, aðlar mýsýn?

 

Aslýnda yok böyle bir þey ama diyelim ki bu senaryoyu kabul ettik. YÖK’ün yazdýðý senaryo uygulandý ve TBMM cumhurbaþkanýný seçemedi. 4. tur oylamanýn sonucunda Anayasanýn ilgili hükümleri gereðince TBMM seçimleri derhal yenilenecektir. Buraya kadar her þey normal olarak ve tam YÖK’ün istediði yönde geliþmiþ olacaktýr. Peki, YÖK bu hesaplarý neyin üzerine kuruyor. Yenilenecek seçimlerden AKP’nin yenilgiyle çýkacaðý konusunda bir tahmin içerisinde olduklarý için böyle bir senaryo yazýyorlar.

 

Peki, yenilenen seçimin sonuçlarý açýklandýðýnda AKP’nin 300, bilemedin 200 milletvekili çýkarmasý durumunda ne olacak, kravatlý amcalar?

 

Diyelim ki; AKP 200, diðer partiler 300.

 

Öyle ya, soruyorum þimdi size! AKP 183 ve fazlasý milletvekili ile geldiðinde ne olacak?

 

Siz hukuku kendinize yonttunuz ve AKP’ye hak ettiði halde Cumhurbaþkanýný seçtirtmediniz. AKP size seçtirtecek mi? AKP milletvekilleri de cumhurbaþkanlýðý seçimi esnasýnda TBMM oturumlarýna katýlmayacaklar. Bütün partiler birleþse bile elinizde bulunan 300 milletvekili ile yine 367 bulunamayacak.

 

Yani kazdýðýnýz kuyuya AKP deðil, memleket düþecek, memleket!

 

Çocukluk yýllarýnýzdan hatýrlar mýsýnýz bilmiyorum ama “cýllýmak” ya da “oyun bozmak” deyimleri vardýr.

 

Cýllýmayalým isterseniz, olur mu?

 

Halka karþý halk için demokrasi sarmýyor artýk bizi, çünkü biz her þeyin farkýndayýz. Zira TBMM meþru seçimlerle iþ baþýna gelmiþ milletvekillerinden oluþmaktadýr. Nasýl ki bundan önceki cumhurbaþkanlarý TBMM tarafýndan seçilmiþse; yeni cumhurbaþkaný da yine meclis tarafýndan anayasal usullere göre seçilecektir. Ama siz kendi düþünceleriniz ve deðer yargýlarýnýz doðrultusunda demokrasi adýna Anayasayý bir kere yontacak olursanýz bunun önü alýnamaz.

 

Demem o ki; hukuksuzluðu hukuk yapmak, kimseye yarar saðlamaz.

 

Kravatlý amcalara gelince, bir Einstein’da siz yetiþtirin de biz de YÖK’ün ne iþe yaradýðýný görelim. Zira siyasal parti misiniz, öðretim kurumu mu hiç belli olmuyor.

 

 

Saygýlarýmla, Tunc ERKAN

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

ben sadece sunu diyorum...

bati dünyasinda uniler Marsdan uzaydan nasil gaz getirebiliriz diye ugrasip kafa yorarken

bizim unilerimizin en yetkili kurumu olan YÖK beyler hala üzerine vasife olmayan seylerden ugrasmaya bikmadiler.

 

soruyorum YÖKcülere.

kuruldugunuzdan beri dünyaca ünlü dalinda 1 numara olan bir prof yetistirdinizmi ? dis kaynagi olmayan 100% türk egitim sisteminde kendini gelistirmis bir prof ? eger cevabiniz hayir ise, sizin yerinizde olsam utancimdan birak basin toplantisi yapmayi sokaga cikmam rezil olurum diye...

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...