Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Þiþli deki bir dürümcünün reklam broþüründen harfi harfine

aktarýlmýþtýr...

 

 

Diyet, perhiz, rejim gibi faaliyetler hedefte Türk delikanlýlarýnýn ve

genelde de Türk milletinin devamýný engellemek için dýþ mihraklar

tarafýndan gündeme getirilmiþ þuurlu bir düzmecedir.

Gaye, eskiden bir koyunu, bir oturuþta götüren dev gibi babayiðit

atalarýmýzý ve

tarlada doðum yaptýktan sonra bebeðini kundaklayýp, elde orak tarlada

çalýþmaya devam eden Türk kadýnlarýný;

kalori hesaplayan, hapþýrýnca yataða giren, fitness ve aerobik yapan

çýtkýrýldým tiplere dönüþtürmek ve

büyük Türk ýrkýný Çinliler, Japonlar gibi sýska, zayýf ve saðlýksýz bir

ýrk haline getirmektir.

Ýcabý halinde 240 kiloluk top mermisini tek baþýna namluya süren bir

babayiðidin, kalori hesaplayan, yoðurtlu kebabý reddeden bir züppe

haline getirilmesinden daha büyük bir soykýrým olabilir mi?

Ýç yaðýnýn, kuyruk yaðlarýnýn, anamýzýn Vita yaðýnýn kolestrol yaptýðý

palavradýr.

Kolestrol, kebaplarý yedikten sonra iki þiþe soda içerek ayarlanabilecek

bir gaz durumudur.

Sakýn bu oyuna düþmeyin.

Feminizm, kadýn haklarý, çevre þuuru ve eþitlik adý altýnda Türk

kýzlarýnýn akýllarý çelinerek, yemek yapmayý bilmeyen, bizim

istikbalimiz olan yavrularýný, abuk subuk yiyeceklerle yetiþtirecek,

damak zevki geliþmemiþ, sunta kýlýklý diyet bisküvilerini yiyecek sanan

bir hale getirmiþlerdir.

Ayrýca kör olasý dýþ mihraklar, bu kýzlarýmýza kebap, soðan, çið köfte

vb. Lezzetleri yiyen, bardak bardak þalgam suyu içen yiðitlerimize

hanzo-kýro gibi sýfatlar takmayý öðretmiþlerdir.

Ayrýca son yýllarda moda gibi gösterilmeye çalýþýlan Çin mutfaðý diye

birþey yoktur. Bu sözde mutfak, acaip zerzevat ile acaip mahlukatýn, wog

adý verilen bir tencerede yarý piþmiþ yarý çið olarak hazýrlanýp

insanlara eziyet olsun diye sopalarla yenmesinden ibaret bir

hokkabazlýktýr. Sakýn kanmayýn, sakýn yemeyin. Helal deðildir!

 

Unutmayýn su uyur, düþman uyumaz!

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...
  • 2 months later...
  • 3 months later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...