Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

GOOGLE`yi TANIYALIM

 

Google benim öz amcam olmasada :) ben ona Google Amca diyorum. Cünkü ne zaman bilgi konusunda yardýma ihtiyacým olsa, saðolsun google amcam beni kýrmýyor, hemen yardýmcý oluveriyor. Bir diðer sebepde teknik konularý anlatmak ve anlamak biraz zordur. Bu nedenden dolayý, teknik konularý ele aldýðým köþe yazýlarýmda bu tür eðlendirici ve kulaða hoþ gelen terimler kullanmayý tercih ediyorum. Þimdi gelelim google amcanýn diðer özelliklerine...

Çoðumuz google web adresini sadece arama motoru ( suchmaschine ) olarak biliyoruz. Halbuki, google’nin ilginizi çekecek birçok deðiþik özelliði daha mevcut. Bunlarý ve bu teknolojilerin getirdiði bizleri bekleyen tehlikeleri ve eleþtrileri anlatmadan önce kýsaca google’nin nasýl kurulduðuna bir göz atalým….

 

Google 1998 yýlýnda iki üniversite öðrencisi sayesinde kuruldu. Stanford'da doktora yapan iki öðrenci, Larry Page ve Sergey Brin, Google'ý 1998'de 25 milyon dolar yasal sermaye ile kurdu. Þirketin GooglePlex denen merkez ofisi Kaliforniya'da bulunuyor ve tüm dünyada 5,000 civarýnda kiþi çalýþtýrýyor. Þirketin sermaye ortaklarý, Kleiner Perkins Caufield & Byers ve Sequoia Capital'ý kapsýyor. Þirket ayrýca, içerik saðlayýcý firmalara özel web arama çözümleri de sunuyor.

Google, "googol" sözcüðünün üzerinde oynanmasýyla ortaya çýkmýþtýr. Edward Kasner adýndaki Amerikalý matematikçinin yeðeni Milton Sorotta tarafýndan üretilmiþ olan "googol" sözcüðü 1 ve onun ardýndan 100 sýfýrýn gelmesiyle oluþan rakamý belirten matematiksel bir terimdir. Google'ýn bu terimi kullanmasý, þirketin web'deki ve dünyadaki bilgi selini organize etme misyonunu yansýtýr.

 

Gelelim Geleceðe yön verecek hiç duymadýðýnýz yeni teknolojilerden birkaçý:

Google Calendar : http://calendar.google.com

Google Amcanýn en beðendiðim ve en çok kullandýðým yeni özelliði. Dünyanýn neresinde olursanýz olun yada nezaman isterseniz görevleriniz, yapmýþ olduðunuz plan ve randevular size ister e-mail ile istersenizde sms ile ücretsiz olarak cep telefonunuza gelsin. Ayrýca üç boyutlu olarak günlük, aylýk veya yýllýk plan ve randevularýnýzý takip edin. Denemenizde fayda görüyorum…

Google Maps : http://maps.google.com

Maalesef þu anda sadece ABD ile sýnýrlý olan bu hizmet, ABD'ye yolunuz düþerse iþinize yarayabilir ya da Google'ýn gerçekten ne kadar iyi bir iþ çýkardýðýný görmek için deneyebilirsiniz. Bu hizmet sayesinde dilediðiniz bölgenin harita, uydu ve hem harita hem de uydu görüntülerini kapsayan seçeneklerden herhangi birisini seçebilir ve 100 metre yakýna kadar uydu görüntülerine ulaþabilirsiniz. Seçtiðiniz herhangi iki nokta arasýndaki en kýsa yolun bulunarak iþaretlendiði bir hizmeti de kapsayan Google Maps oldukça kullanýþlý bir araç.

Google Earth : http://earth.google.com

Yeryüzünü ince ayrýntýlarýna kadar üç boyutlu görmeye yarayan programýn indirilebildiði site. Þuanda tartýþmalarýn hala devam ettiði bir yenilik, çünkü uydular sayesinde dünyanýn heryerinin fotoðraflarýnýn çekilip, herkese açýk olmasý bazý tehlikeleride beraberinde getiriyor. Bu nedenden dolayý bazen google earth ile dolaþýrken puslu harita ve resimler çýkarsa þasýrmayýn ;-)

Google E-mail: http://gmail.google.com

Google'ýn elektronik posta hizmeti (Gmail). Alaný 2,8 GB'ýn üstündedir. Üye olmak için bir Gmail üyesinin size davetiye göndermesi gereklidir. Eðer google amcanýn bu hizmetinden yararlanmak istiyorsanýz halil@namazci.com e-mail adresime ‚ Gmail ‚ baþlýklý bir mesaj göndermeniz yeterli!

Google Mobil Arama: http://www.466453.com/

Cep telefonundan arama yapmak isteyenler için en ideal çözüm. Adres neden mi böyle? Cep telefonunuzun tuþlarýyla google yazýn bakalým karþýnýza ne çýkacak…

Google Alarmý: www.google.com/alerts

Bu adrese vereceðiniz anahtar kelimeler, Google tarafýndan sürekli olarak takibe alýnacak. Google konuyla alakalý yeni bir þey olduðunda size bunu anýnda haber verecek. Özellikle rakip þirketlerin yaptýklarýný takip etmek isteyenler için ideal bir hizmet

Google Akýllý Alýþveriþ Merkezi: http://froogle.google.com

Ürün arama, fiyat karþýlaþtýrma motoru. Alýþveriþin en kapsamlý hali

Google Pages : http://pages.google.com

Bundan 10 sene önce idi ve internet Türkiyede emekliyordu ve bizler dýýýrtt ile baþlayan býiiiip ile biten analog 56k hýzýnda modemimiz ile internete baðlanabilme ihtimali ile yaptýðýmýz websayfalarý aklýma geldi birden, ne günlerdi beeeea :-) Neyse artukun dsl diðer adý ile adsl ve yakýnda 56.000k hýzýna çýkabileceðimiz wimax teknolojisi geliyor. Yeni nesil gerçekten çok þanslý, kýymetini bilin. Konuyu biraz fazla uzattým sanýrým, google’nin bu özelliði adý üstünde web sayfasý hazýrlamanýza yarýyor… 100mb büyüklüðünde web alaný veriyor. ASP ve PHP desteði bekleyenler avucunu yalýyabilir :)

Google Okul: http://scholar.google.com

Okul tezleri ve bitirme ödevleri arasýnda bilimsel konu aramak isteyenler için ideal. Üniversiteyi bitirmek veya doktorasýný tamamlamak isteyenler için önerebilirim.

Google E-posta Gruplarý: http://groups.google.com

Daha önce Yahoo üstünde kurulan ve insanlarýn karþýlýklý olarak gruplar halinde yazýþmasýný saðlayan sistem… Þimdilik beta halinde çalýþýyor ama yakýnda çok ses getirecek.

Google Günlük: http://www.blogger.com/

Günlüðünüzü internet ortamýnda tutarak kendi kendinizin gazetesini yapýn, kendiniz haber konusu haline gelin.

Google Sanal Dünya: http://www.keyhole.com/

Dünyanýn en ilginç yazýlýmlarýndan biri. Þimdilik deneme aþamasýnda… Dünyanýn birçok yerini fotoðraflamýþlar. Yukarýdan görüyorsunuz. Çok yakýnda birçok yerin içindede gezerek sanal turistler haline geleceksiniz.

 

Google Resim Edit ve Yayýnlama : http://picasa.google.com/

Bu özelliði için pes demek yanlýþ olmaz sanýrým, çünkü bugüne kadar birçok uðraþma ve düzenleme sonucu hazýrlamýþ olduðumuz web fotoðraf albümleri nerdeyse dakikalýk ve çok basit bir þekilde hazýrlanacak þekile dönüþtürülmüþ. Nede olsa benim amcam yapar tabiki ;-) Ayrýca yanýna birde resimleri görüntüleme sistemi eklenmiþki yemede yanýnda yat, harika bir özellik, þiddetle tývsiye ederim :)

Google Çeviri: http://www.google.com/language_tools

Ýçinde Türkçe olmayan, ama örneðin Ýngilizce gibi bir dil bildiðinizde

her dildeki bilgiyi alabileceðiniz bir çeviri sitesi…

Google Video : http://video.google.com/

Hani derlerya büyük balýk küçük balýðý yutar diye. Sanýrým video yayýnlama konusundada aynen böyle oldu. Google ilk defa bir arama ve yayýnlama konusunda yenildi. Kime derseniz yine iki üniversite öðrencisinin kurduðu youtube.com video yayýnlama ve paylaþým sitesine. Ama sanki hiç yenilmemiþ gibi parayý bastýrýp bu siteyide aldý ve tekel olma konusunda büyük bir adým daha attý…

Google Talk : http://www.google.com/talk

 

Msn – Yahoo Messenger – Skype sizi ücretsiz konuþturup yazdýrýrda, benim amcam boþ dururmu hiç :) Deneyin farký görün ;-)

 

 

Google Desktop : http://desktop.google.com/

 

Goole Desktop Search aracý,Google'ýn arama konusundaki yeteneklerini masa üstünüze taþýyor.Daha basit bir ifadeyle,bu araç sayesinde kiþisel bilgisayarýnýzdaki; dosya, e-mail posta, sohbet kaydý gibi ögeler içerisinde arama yapa biliyorsunuz. Ancak sabit diskiniz üzerindeki bu arama iþlemi,tahmin ettiðinizden çok daha hýzlý ve baþarýlý bir biçimde gerçekleþiyor.

 

 

Peki bizi bekleyen tehlikeler nelerdir? Ben en büyük tehlike olarak bilginin hakimi olarak google’nin tekel haline gelmesini öngörüyorum. Bunun için þuanda amerikada googlenin iki futbol sahasý büyüklüðünde süper bilgisayarlar olarak tabir edilen bilgi toplayýcý sistemi bitmek üzere… Hepimizin bildiði bir gerçek var, taþ devri biteli baya oluyor! Devir bilgi çaðý ve bilgiyi elinde tutan gücüde elinde tutuyor. Bu tehlikeden dolayý birçok ülke google’ye davalar açmaya baþladý bile. Almanya Federal Meclisi’nde Yeþiller Partisi’ni temsil eden Grietje Bettin, Google’in tekel konumuna vardýðýný belirtiyor ve geliþmeye kuþkuyla yaklaþýyor: "Ýnternet kullanýcýlarýnýn yaklaþýk yüzde 80’i, arama yaparken Google’ý kullanýyor. Hatta birçok Batýlý dilde google, aramak fiiliyle özdeþ hale geldi.

Ve kendi kendimize sormalýyýz, bu toplanan bilgiler ne oluyor ve neler olabilir?

 

 

Düþünün google’nin bilgi arama ve yedekleme motorlarý sadece ben kendi kiþisel sitem olan www.namazci.com istatistiklerinden biliyorum, günde 1.5 milyon defa siteme uðruyabiliyor ve internet üzerinde son sürat dolaþýyorlar. Google kurucularý bu arama ve backup robotlarýný programlarken, en ufak bilgi kýrýntýsýný bile kaydetmeyi unutmuyor!!!

 

 

 

 

Diðer bizi bekleyen bir tehlike ise google aracýlýðý ile bulduðumuz bilgilerin doðruluðu! Arama motorlarý ücret karþýlýðýnda belli baðlantýlarý daha ön plana sürüyor. Getirilen bir baþka eleþtiri, sunulan bilginin doðruluðunun hiçbir þekilde araþtýrýlmamasý. Google’de ilk planda bulduðumuz herhangi bir bilgi o konu ile ilgili doðru bilgi olmayabilir, bunu lütfen unutmayýn! Nasreddin hoca’nýn dediði gibi parayý veren düdüðü çalýyor galiba…

 

 

Gelelim hesaba, sizlerinde bildiði gibi herþeyin bir bedeli vardýr. Google sizlere tüm bu hizmetleri ücretsiz olarak veriyor peki ama götürdüklerini yada kamera arkasýný hiç düþündünüz mü? Yada daha önceki köþe yazýlarýmý takip edenler hatýrlayacaktýr, biri bizi izliyormu yoksa?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...