Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

CUMHURÝYET’Ý KORUMANIN ÝKÝ YOLU

 

 

 

Konya’nýn Yunak ilçesinde ve Mardin’de, iki ayrý þehidimizin cenaze törenleri yapýlýyor. Yok, öyle tören dediysek; Sarýkýz mitinglerinde olduðu gibi milyarlarca(!) insan toplanmýþ deðil. Beþ yüz, bilemedin bin kiþinin toplanmýþ olduðu bir kalabalýk.

 

Vataný, milleti, bayraðý, dini için þehit olmuþ askerlerimizin cenazesinde toplanan insan sayýsý neden bu kadar az!

 

Çünkü insanlar þehitlerle deðil cumhuriyeti korumakla meþguller. Yurdun baþka bir ilinde Sarýkýz–2 Mitingi yapýlýyor, milyarlarca(!) insan toplanmýþ cumhuriyeti koruyorlar.

 

Peki, bu iki kalabalýk arasýnda böyle bir sayý farklýlýðý neden oluþuyor?

 

 

 

Çünkü Cumhuriyet, þehitlere yapýlan cenaze törenlerinde korunmaz.

 

 

 

Çünkü þehit cenazelerinde Allahüekber sesleri yankýlanýr, insanlar tekbirler getirerek cenazeyi defneder.

 

Çünkü þehidin arkasýndan insanlar ellerini gökyüzüne kaldýrýp Fatiha Suresini okurlar.

 

Çünkü þehitler için dualar edilir, þahadetleri kabul olsun diye...

 

Çünkü bir imam gelir, cenaze namazý kýlýnýr, er kiþi niyetine...

 

 

 

Cumhuriyeti þehitler korumaz bu ülkede, onlar sadece canlarýný vermiþlerdir. Sýrf bu yüzden kalabalýk olmaz þehit cenazeleri, Sarýkýz mitinglerindeki gibi milyarlar(!) toplanmaz þehit cenazelerinde... Hem þehit cenazelerinde irtica diz boyudur, irtica gökyüzüne yükselir gözyaþlarý ile... Þehit yakýnlarý: “Oðlumu Allah(C.C) yoluna kurban ettim der, Vatan sað olsun Millet sað olsun der” iyice artar irtica... Hele cenaze topraða verilirken irticadan göz gözü görmez olur, herkesin elleri havadadýr, dillerinde “Elhamdü lillâhi Rabbil âlemiyn...” ayeti ile baþlayan dualar vardýr. Gözyaþlarý ile ýslanýrken toprak, Tekbirler getirilir yüksek seslerle, irtica arttýkça artar, arttýkça artar... Ýrticadan göz gözü görmez olur…

 

 

 

Ýþte böyle... Þehit dediðin nedir ki? Ölmüþtür ve gitmiþtir artýk, madden yoktur bu dünyada þehit cenazesine katýlarak Cumhuriyet korunur mu hiç? Sizde hiç akýl yok mu kuzum!

 

 

 

Þehit cenazesine katýlarak Cumhuriyet korunmaz...

 

Cumhuriyetin PKK’ya karþý korunmasý gerekmez… Öcalan’la el ele göz göze dað kýrlarýnda gezen Perinçek’e karþý korunmasý da gerekmez… PKK ile iþbirliði içerisinde olan sol örgütlere karþý korunmasý da gerekmez… Üç gün öncesine kadar gazeteci þimdi 17 milyon dolarlýk kanal sahibi olanlara karþý da korunmasý gerekmez… Ýslâm dinini ve namaz kýlan çocuklarýmýzý aþaðýlayan, Türklerin barbar bir kavim olmaktan öteye gidemediklerini öne süren Türkan Saylan’a karþý da korunmasý gerekmez... Tokatçýlara, soygunculara, yankesicilere, karþý korunmasý da gerekmez… Ergün Göknel’e, Halil Bezmen’e, Engin Civan’a, Yeðen Demirel’e, Koray Aydýn’a, Turgut Yýlmaz’a, karþý korunmasý da gerekmez…

 

 

 

Cumhuriyetin türbandan korunmasý gerekir sadece, türbandan bir korursak tamam...

 

 

 

Evet, bu ülkede cumhuriyeti, ne þehitler korur ne de þehit cenazelerine katýlanlar…

 

 

 

Çünkü Cumhuriyet, Sarýkýz mitingleri ile korunur bu ülkede…

 

 

 

Çünkü, Sarýkýz-2 Mitingine Murat Karayalçýn katýlýr ve destekler, hani þu malum milletvekillerini ulu önderin kurduðu TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ’NE sokmak ve Kürtçe yemin etmelerini saðlamak konusunda büyük çabalarý bulunan adam...

 

Çünkü Sarýkýz–2 Mitingine Doðu Perinçek katýlýr, bütün teþkilatý ile... Hani þu daðlarda PKK tarafýndan resmi törenlerle karþýlanan ve Öcalan’a karanfiller veren adam katýlýr. Kýrlarda el ele göz göze Öcalan’la gezen adam...

 

Çünkü Kemal Anadol destekler, Sarýkýz–2 mitingini... Hani þu tüzüðünde “Kürtlerin üniter devlet kurma hakkýndan bahsettiði için” 1995 yýlýnda kapatýlan SBP’nin kurucu genel baþkan yardýmcýsý olan adam... Ya da bugün Atatürk’ümüzün partisi olduðu iddia edilen bir partide milletvekili ve grup baþkan vekili olan adam...

 

Çünkü Türkan Saylan organize etmiþtir, Sarýkýz–2 Mitingini… Atatürk’ün “zekidir, çalýþkandýr...” diye ifade ettiði Türk Milletini, daha bundan on gün önce, barbar olmakla suçlayan çocuklarýn namaz kýlmasýný deðil, bale yapmalarýný istiyoruz diyen, çaðdaþ(!) Saylan...

 

Çünkü Tuncay Özkan katýlýr bu mitinglere, korsan konuþmacý olarak... Kendi ifadeleri ile “Hýrsýzlarýn Þahý” olan adam... Daha dün sýradan bir gazeteci iken, bir anda 3 milyon dolarlýk reklâm antlaþmalarý yapacak bir kanalýn sahibi olan adam...

 

Çünkü... Çünkü... Çünkü...

 

 

 

Þehitlere gerekte yoktur zaten bu ülkede, eðer Cumhuriyet korunacaksa, Doðu Perinçek korur, Murat Karayalçýn korur, Tuncay Özkan korur, Türkan Saylan korur...

 

 

 

Konyalý Murat’a, Vanlý Ahmet’e, Trabzonlu Kemal’e kalmaz... Cumhuriyeti korumak,

 

Sütçü Ýmam’a kalmadýðý gibi...

 

...

 

 

 

Saygýlarýmla, Tunc ERKAN

Link to comment
Share on other sites

Almanya'da doðmuþ ve büyümüþ ve Alman vatandaþlýðýna geçmiþ Müslüman bir Türk genci olarak bana bu "Cumhuriyete sahip çýkma" meselesi son derece saçma geliyor. Almanya'da yok böyle birþey, fakat daha mantýklý olan anayasaya sahip çýkma meselesi var.

Daha da saçmasý, Türkiye'de "Cumhuriyet" kavramýnýn belli bir ideolojinin (Kemalizm) tekeline sýnýrlandýrýlmasý. Almanya'da yok böyle birþey.

 

Bence, bir ülkede Demokrasi olmadýktan sonra, ister Cumhuriyet olsun, ister Saltanat olsun, sahip çýkmaya deðmez. Ayrýca, Demokrasinin olduðu Saltanatý Demokrasinin olmadýðý Cumhuriyete tercih ederim. Tabii Demokrasinin olduðu Cumhuriyetide Demokrasinin olmadýðý saltanata.

 

Almanya'yý ölçü alacak olursam, Türkiye'de Demokrasi yetersiz ve resmi ideolojinin baskýsý altýnda. "Ýrtica" sadece bahane.

 

Þunu itiraf etmeliyim ki, Almanya hem sistem olarak, hem Demokrasi olarak ve hem de (Federal) Cumhuriyet olarak Türkiye'den daha üstün.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...