Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

TURKAN SAYLAN, CUMHURÝYETÝ KURTARMAYA DEVAM EDÝYOR!

 

 

13 Mayýs itibariyle Sarýkýz mitinglerinin en önemlisi ve en büyüðü olarak atfedilen mitinglerden biri daha düzenlendi. Ellerinde bayraklarla insanlar yine sokaklara döküldü ve Cumhuriyeti kurtarmak için(!) canla baþla bayrak salladý. Mitingin tertip komitesinde ve katýlýmcýlarý arasýndaki ilginç isimleri ve bunlarýn tescilli geçmiþlerini daha önce de yazmýþtýk. Kimdi bunlar: Murat Karayalçýn, Doðu Perinçek, Tuncay Özkan, Türkan Saylan, Kemal Anadol vs... Aslýnda tekrar bahsedilmeden geçilemeyecek kadar önemli olan bir konu olmasýna raðmen onlara deðinmeyeceðim.

 

 

 

Elbette demokratik bir özgürlük olmasý sebebiyle bu mitinglerin düzenlenmesine de karþý deðiliz. Mitingin tertip komitesinin ne yapmaya çalýþtýðýný anlamak tescilli geçmiþlerinden gayet açýk bir þekilde mümkün olabilir. Ancak orada Cumhuriyeti kurtarmak(!) için canla baþla bayrak sallayan insanlarýn ne yapmaya çalýþtýklarýný anlamakta zorluk çekiyorum. Bir kere o mitinge katýlan insanlarýn, mitingi düzenleyenler hakkýnda ne kadar bilgi sahibi olduklarý þüpheli. Çünkü bu mitingleri düzenleyen kiþilerin kim olduklarýnýn bilinmesine raðmen onlarýn peþine takýlýp giden insanlarýmýzýn yaþanýlanlardan çýkarmasý gereken çok büyük dersler var.

 

 

 

Ýnsanlar Ýzmir’de toplanmadan önce gazetelere, çok büyük puntolarla aksettirilmeyen bir haber düþüyor. “ÇYDD, ilköðretim okullarýnda porno kitaplar daðýttý.”

 

 

 

Evet, mitingin tertip komitesinin önemli isimlerinden olan Türkan Saylan’ýn, baþýnda bulunduðu Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði (ÇYDD), sadece mitingleri tertiplemekle kalmýyor. Ayný zamanda gençlerimizi çaðdaþlaþtýrmak(!) için de hiç boþ durmadan çalýþmalar yapýyor. Atatürk’ün, “zekidir, çalýþkandýr” diyerek tanýmlamýþ olduðu Türk milletini; Türkan Saylan’ýn, nasýl barbarlýkla itham ettiðini herkes hatýrlayacaktýr. Ne diyordu Türkan Saylan: “Türk milleti barbarlýktan kurtulamamýþtýr. Çocuklarýmýzýn namaz kýlmalarýný deðil bale yapmalarýný istiyoruz.” Ýþte bu sözler onun zihninde yatan çaðdaþlýk anlayýþýný çok güzel ifade ediyor. Onun ve onun gibi düþünenlerin çaðdaþlýk diye tabir ettiði olay budur. Ýnsanlarýn manevi deðerlerinden koparýlmasý içlerindeki Allah(C.C) korkusunun sökülüp alýnmasý. Yoksa onlarda çok iyi biliyorlar ki baþlarýný örten kýz çocuklarý da bu ülkenin çocuklarýdýr, onlarda bizim kadar vatanýný sever, onlarda bizler kadar yaþama hakkýna sahiptir, ve hiçbiri bu ülke için tehdit falan deðildir.

 

Ama bu ülkenin geleceði için tehdit olanlar her geçen gün yavaþ yavaþ çýkarlar su yüzüne... Örneðin, Türkan Saylan’ýn son bombasý, çaðdaþlaþmak yolunda atýlmýþ en büyük adýmlardan biri olur. Baþýnda bulunduðu çaðdaþ(!) derneðin ilköðrenim öðrencilerine daðýttýðý kitaplar gibi. 8–10 yaþ grubuna hitaben ilköðretim okullarýnda daðýtýlan bu kitaplarda ne mi anlatýlýyor? Annesiyle ensest (aile içi cinsel) iliþki geliþtiren bir çocuktan tutun da, porno diye tabir edilebilecek cinsel ifadelere yer veren ve fanteziler içeren çeþitli hikâyeler...

 

 

 

Þimdi o mitinge katýlan insanlarýmýza sormak istiyorum. Ulu Önderin takipçisi olduðunu ve Atatürkçü olduðunu iddia eden bu zihniyetin gerçekten Atatürkçü olduðuna inanabiliyor musunuz? Atatürk ismini kullanarak bizi milli ve manevi deðerlerimizden koparmaya çalýþtýklarýný fark edemiyor musunuz? Sizce Atatürk yaþýyor olsaydý Türkan Saylan ve Derneði ilköðretim çocuklarýna porno kitaplar daðýtabilir miydi? Elbette daðýtamazdý. Çünkü Atatürk, Türk gençliðinin çalýþmasýný ve muasýr medeniyetler seviyesine ulaþmasýný istemiþ ve her zaman da bunu öðütlemiþtir. Herhalde Türkan Saylan ve avenesi muasýr medeniyetler sözünden Avrupa’nýn birçok ülkesinde görülebilecek olan kýrmýzý sokaklarý anlýyorlar ki çocuklarýmýza porno hikâyeler daðýtýyorlar. Bir yandan da Cumhuriyet elden gidiyor, Laiklik elden gidiyor naralarý atarak insanlarý suni felaket senaryolarý ile meydanlara toplayýp toplumda önü alýnamayacak bir kutuplaþmanýn temellerini atýyorlar.

 

 

 

Bu yazdýklarýmýza raðmen hala Türkan Saylan’ýn gerçek bir Atatürkçü olduðunu düþünenler için Atatürk’ten küçük bir alýntý yapalým. Bakýn, Atatürk ölümünden tam on beþ gün önce diyor: “Bütün dünyanýn Müslümanlarý, Allah(C.C)’ýn son peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V)’i örnek almalý ve kendisi gibi hareket etmeli, Ýslamiyet’in hükümleri olduðu gibi yerine getirilmeli; zira ancak bu þekilde insanlar kurtulabilir ve kalkýnabilirler.” (Prof Hanif FAUK, Yayýnlarla Atatürk, A.Ü. Dil tarih Coðrafya Fakültesi Yayýnlarý, Ankara 1979).

 

 

 

Kaynaðýyla birlikte aktarmýþ olduðumuz bu cümlelere de karþý çakanlar, inkâr edenler elbette olacaktýr. Çünkü insanlar sadece görmek istediklerini görürler ama en azýndan bu satýrlarý okuyan herkese sesleniyorum. Lütfen þimdi oturup düþünün, Atatürk sað olsaydý 8–10 yaþ aralýðýndaki çocuklara ensest iliþkilerden bahseden porno kitaplar okutarak mý çaðdaþlaþtýrýrdý. Yoksa eðitim görmelerini, çalýþmalarýný, yabancý dil öðrenmelerini, vs. teþvik ederek mi?

 

 

 

Atatürk bugün yaþanýlanlarý bundan çok uzun yýllar önce çok güzel bir þekilde özetlemiþtir. “Gaflet, Dalalet ve Hýyanet içerisinde olmak...”

 

 

 

Biz hýyanet içerisinde olanlarý gerek geçmiþte gerekse bugün yapmakta olduklarý ile biliyoruz. Ama þimdi oturup düþünmek zamaný deðil midir?

 

Peki, Gaflet ve Dalalet içerisinde olanlar kimler...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...