Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

ÇOK GÖRMEYÝN CHP’YE! BÝLMÝYORLAR!

 

 

 

26.02.2007 tarihi itibariyle gazete manþetlerinde ve televizyon kanallarýnda ilginç bir haber vardý. CHP Adana örgütlenmesinin bir yöneticisi Ýstiklal Marþý’ný söylüyor (söylemeye çalýþýyor), karþýsýnda toplanmýþ elli kadar CHP’li de eþlik ediyor (etmeye çalýþýyor).

 

 

 

Aranýzda bu haberi izlememiþ olanlar iyi de ne var bunda diyeceklerdir. Bence de hiçbir þey yok bunda, bu kadar manþetlere taþýnacak, ana haber bültenlerinde gösterilecek kadar haber deðeri taþýyan bir olay deðil doðrusu. Çünkü adý geçen teþkilât, CHP’nin bir örgütü, yine adý geçen kiþi de öðretmenlikten emekli olmuþ bir CHP yöneticisi...

 

 

 

Bana göre bir haber deðeri yok hatta hiçbir haber deðeri yok. Eðer o törende Ýstiklal Marþý’ný katleden kiþi bir MHP’li, bir BBP’li, parti yöneticisi olsaydý; milliyetçiliði, vatanperverliði askýya alýnýrdý. Bir AKP’li olsaydý Cumhuriyet düþmanlýðý, gericiliði, yobazlýðý tekrar tekrar, ballandýra ballandýra, dallandýra dallandýra anlatýlýrdý. Ama orada bahsi geçen kiþi CHP’nin bir yöneticisi... Hani Atatürk’ün kurduðu parti sýfatýný kullanarak yýllardýr oy avcýlýðý yapan CHP’nin, tek geçim kaynaðý laiklik ve irtica tehlikesi olan CHP’nin.

 

 

 

CHP’ye çok görmemek lazým bilmiyorlardýr, doðaldýr. Zira bahsi geçen konu, Ýstiklal marþý deðil de, Laiklik olsaydý bu olay gerçekten haber deðeri taþýrdý. Mesela, CHP’nin bir yöneticisi çýkýp ta, “bu ülkede irtica yoktur. Ýnsanlarýn din ve vicdan hürriyetleri vardýr. Ýnsanlar diledikleri gibi ibadet edebilme hakkýna sahip olmalýdýr. Sýrf baþörtüleri yüzünden bu genç kýzlara karþý haksýzlýk ediyoruz” gibi cümleler sarf etseydi iþte o zaman bu olay haber olurdu, ama Ýstiklal marþýnýn yanlýþ okunmasý, bilinmemesi, kimin umurunda ki... CHP için asýl olan laikliktir, gerisi hikâye...

 

 

 

Yok, kuzum yok! Bugünün CHP’si ile Ulu Önderin CHP’si arasýnda en ufak bir benzerlik olduðunu kim iddia edebilir ki! Zira ulu önderin kurduðu CHP, bu ülke için bir þeyler yaptý, yaptýrdý. O günün tek partisi olan CHP, birleþtirici bir unsurdu. Ne zaman Ulu Önder aramýzdan ayrýldý ve bu partinin baþýna Milli Þef olabilme heyecanýyla bekleþen birileri geçti. Ýþte o gün CHP için bir milat olmuþtur. Eðer CHP, bugüne kadar ayakta kalabilmiþ ise, “Atatürk’ün kurduðu parti olmak” söylemlerinin yaný sýra; sürekli, suni olarak gündeme getirdiði irtica tehlikesi ile bunu yapabilmiþtir. Allah aþkýna! Aranýzda CHP’nin ekonomi, eðitim, saðlýk programlarýný bilen duyan biri var mý? Ne zaman bir CHP yöneticisinin irtica ve laiklikten baþka bir þey konuþtuðunu, bir fikir ürettiðini gördünüz ki? Yapamazlar, konuþamazlar çünkü bilmiyorlar. Bildikleri tek þey var: irtica ve laiklik.

 

 

 

Geçmiþe dönüp bakabilme yeteneðinden de yoksun olduklarý için hatalarýndan da ders alamamaktadýrlar. Ýrticayý, o kadar çok hayal ediyorlar ki sonra kurduklarý bu hayale kendileri de inanmaya baþlýyor. Zira yine Cumhuriyet Gazetesi, “Tehlikenin Farkýnda Mýsýnýz? Manþetleri ile çýkmaya baþladý. Amaç ne? Önce irtica denilen bir tehlike ortaya çýkarmak sonra bu tehlikeye karþý “Atatürk’ün kurduðu parti sýfatýný kullanmak.” Ama Ýstiklal Marþý’ný bilmedikleri gibi þunu da bilmiyorlar; oluþturduðunuz suni irtica tehlikeleri bu ülkeye hiçbir zaman fayda vermedi, vermeyecek; ülkeye faydasý olmadý da CHP’ye mi oldu; hayýr, CHP’ye de faydasý olmadý irticanýn. Kime faydasý oldu bu irtica söylemlerinin bilmiyorum. Benim bildiðim her irtica yaygarasý ihtilallere, muhtýralara sebep oldu bu ülkede. Ama CHP yine ders almadý, alamýyor, alamayacak... Zira çok zaman geçmedi, birtakým gösterilerde ellerinde TSK’yý göreve çaðýrýyoruz, pankartlarý ile dolaþan insanlar gördük biz. Bunlar, býrakýn Ýstiklal Marþý’ný; en kötü demokratik yönetimin en iyi askeri yönetimden yeð olduðunu da bilmiyorlar. Yazýk!

 

 

 

Özetle, Çok görmeyin CHP’ye, dedik ya: CHP için asýl olan laikliktir, gerisi hikâye,

 

 

 

 

 

Tunç ERKÂNCA

 

 

 

 

 

BÝLMEYENLER ÝÇÝN ÝSTÝKLAL MARÞI’NIN TAM METNÝ:

 

 

 

_KAHRAMAN ORDUMUZA_

 

Korkma, sönmez bu þafaklarda yüzen al sancak

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yýldýzýdýr, parlayacak!

O benimdir, o benim milletimindir ancak!

 

Çatma, kurban olayým, çehreni ey nazlý hilal!

Kahraman ýrkýma bir gül... ne bu þiddet, bu celal?

Sana olmaz dökülen kanlarýmýz sonra helal.

Hakkýdýr, Hakk'a tapan milletimin istiklal.

 

Ben ezelden beridir hür yaþadým, hür yaþarým;

Hangi çýlgýn bana zincir vuracakmýþ? Þaþarým!

Kükremiþ sel gibiyim, bendimi çiðner, aþarým.

Yýrtarým daðlarý, enginlere sýðmam, taþarým.

 

Garbýn âfâkýný sarmýþsa çelik zýrhlý duvar.

Benim iman dolu göðsüm gibi serhaddim var.

Ulusun, korkma! Nasýl böyle bir imaný boðar,

'Medeniyyet!' dediðin tek diþi kalmýþ canavar?

 

Arkadaþ, yurduma alçaklarý uðratma sakýn;

Siper et gövdeni, dursun bu hayâsýzca akýn.

Doðacaktýr sana va'dettiði günler Hakk'ýn,

Kim bilir, belki yarýn, belki yarýndan da yakýn.

 

Bastýðýn yerleri 'toprak!' diyerek geçme, taný!

Düþün altýndaki binlerce kefensiz yataný.

Sen þehid oðlusun, incitme, yazýktýr, ataný.

Verme, dünyâlarý alsan da bu cennet vataný.

 

Kim bu cennet vatanýn uðruna olmaz ki feda?

Þühedâ fýþkýracak topraðý sýksan, þühedâ!

Câný, cânâný, bütün varýmý alsýn da Hudâ,

Etmesin tek vatanýmdan beni dünyâda cüdâ.

 

Rûhumun senden ilahî, þudur ancak emeli:

Deðmesin ma' bedimin göðsüne na-mahrem eli!

Bu ezanlar-ki þehâdetleri dinin temeli-

Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

 

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taþým.

Her cerîhamdan, Ýlâhi, boþanýp kanlý yaþým,

Fýþkýrýr rûh-ý mücerred gibi yerden na'þým;

O zaman yükselerek arþa deðer belki baþým!

 

Dalgalan sen de þafaklar gibi ey þanlý hilâl!

Olsun artýk dökülen kanlarýmýn hepsi helâl.

Ebediyyen sana yok, ýrkýma yok izmihlâl;

Hakkýdýr, hür yaþamýþ, bayraðýmýn hürriyet,

Hakkýdýr, Hakk'a tapan milletimin istiklâl!

 

Mehmet Akif Ersoy

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...