Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

SÝYASETTE KADININ YERÝ

 

 

 

Son günlerde gazete dediðimiz az haberli, bol resimli çarþaf kâðýtlarda ilginç resimler görüyoruz: Pala býyýklý, pos býyýklý kadýn resimleri ile bezenmiþ gazeteler... Aslýnda ilk etapta baktýðýnýz zaman göze ilginç geliyor, hiç fena deðil... Ancak bu ilanlar, ne yazýk ki sadece ilginçlik açýsýndan çekici; bunun dýþýnda, özünde oluþturmaya çalýþtýðý kamuoyu açýsýndan ya da siyasal partiler üzerinde yapmasý gereken etki açýsýndan hiçte iþe yaradýðý söylenemez.

 

Genellikle kadýnlarýmýzýn oluþturduðu sivil toplum örgütleri tarafýndan kadýnýn politikada daha fazla yer edinebilmesi, meclis aritmetiðinin kadýnýn lehine olarak deðiþtirilmesi amacýyla hazýrlanmýþ olan bu reklâmlar, sadece gazete tüccarlarýna para kazandýrýyor. Bunun dýþýnda, o, hayalini kurduðunuz kota uygulamalarýnýn falan olmasýný düþünüyorsanýz; gerçekten yanýlýyorsunuz. Böyle bir þeyin bu ülkede olmasý söz konusu bile deðildir.

 

Bu demek deðildir ki kadýnýn politikada yer almasýna daha etkin konumlarda bulunmasýna karþýyým. Elbette bugün milletin vekili olmak sýfatý ile meclis sýralarýný iþgal eden birçok erkekten daha iyi hizmetler yapabilecek kadýnlarýmýz var. Ama bizim siyasal partilerimizin bu tür kadýnlarý seçip aday göstermek konusunda yýllarca eðitim görmesi gerekir. Ýþte size can alýcý iki örnek:

 

DYP, kýsa bir zaman öncesinde bir katýlým töreni düzenliyor. Þaþalý bir tören esnasýnda diðer katýlýmcýlarýn arasýnda Þebnem Þefýr(!) da var. Partinin rozeti büyük bir özenle arkadaþa takýlýyor. Vay be... “Kadýnýn politikadaki yeri” buysa, Allah(C.C) esirgesin demek geliyor insanýn içinden. Neyse, aradan geçen birkaç gün sonrasýnda Þebnem, magazin kamerasýnýn karþýsýna geçiyor ve sorularý cevaplýyor:

 

 

 

Muhabir: Þebnem Haným, ülkedeki sorunlar hakkýnda neler düþünüyorsunuz çözüm yollarý var mý? Mesela enflasyon konusunda neler yapýlabilir size göre?

 

Cevap: Ya, ama ben daha çok yeniyim bu sorulara ilerde cevap vereceðim

 

Muhabir: O zaman daha basit bir soru yöneltelim size: Mecliste kaç milletvekili var?

 

Cevap: Hým, ýmmm, bilmiyorum. Ben daha çok yeniyim.

 

 

 

Muhabir ben olsaydým bir iki basit soru daha sorardým.

 

Milletvekili ne demektir, ne iþe yarar?

 

Çankaya köþkü Ankara’da mý, Van’da mý?

 

Türkiye’nin yönetim þekli Cumhuriyet mi, Ýmparatorluk mu?

 

Bekâret raporu nerden alýnýr, nasýl tasdik ettirilir?

 

 

 

Bir örnekte CHP’den Tuðba Özay, hani þu mafya güzeli arkadaþýmýz...

 

Kadýnýn politikadaki yerini artýrmak adýna, diðer partilerde ise ses seda yok. Çalýþmýyorlar kardeþim, çalýþmýyorlar. Hiç bir þey bilmiyorsanýz açýn magazin sayfalarýný en çok kimin resmi varsa yakalayýp getirin, takýn bir parti rozeti de siz. Mesela, Nilay Dorsa, Hilal Cebeci...

 

Elbette memleket, selüliti olmayan bacaklarla, þiþirilmiþ dudaklarla ya da bakirelik raporlarý ile yönetilmiyor. Ama bizim siyasal partilerimizin birçoðu dükkân zihniyetinde çalýþtýklarý için kadýnýn politikadaki yerini ancak bu þekilde, vitrine koyabilmek amacýyla artýrýyorlar. Bütün bu yazdýklarýmýzýn dýþýnda kalan gerçekten aktif olarak siyasette yer almasýný isteyeceðimiz kadýnlarýmýzda var. Kendi alanýnda birçok uzman, akademisyen kadýnlarýmýz var, köþe yazarlarýmýz var. Örneðin, ben Gülay Göktürk hanýmý birçok konuda zýt fikirlere sahip olsam da milletvekili olarak, bakan olarak görmeyi isterdim. Ama ne yazýk ki onlarýn geçmiþlerinde mankenlik olmadýðý için ya da estetik konusundan anlamadýklarý için pek þanslarý yok.

 

Bu siyasi partiler, “kadýnýn siyasette yer almasý” kavramýndan meclis koridorlarýnda manken kökenli, bol estetikli, güzel bacaklý, kadýnlarýn gezinmesi sonucunu çýkarýyorlar. Birilerinin çýkýp bunlara tez zamanda anlatmasý gerekli:

 

Bu iþ vitrin iþi deðil; bu iþ memleket iþi…

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...