Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Futbol sadece futbol mudur?

 

-Maalesef hayýr. Hiçbir zaman da olamadý. Diktatörlerin “büyük uyku tulumu” olarak niteledikleri 100 bin kiþilik statlar yaptýrdýklarý ve toplumu bu oyunun yardýmýyla uyutmayý planladýklarý 1950’li yýllardan, hatta 2. Dünya Savaþý öncesinden beri futbol, çocuklarýn mahalle arasýnda toza topraða bulanarak oynadýklarý o basit oyun deðil. George Orwell, futbolun milliyetçiliðe ve ulus devletlerin propagandasýna payanda olmasýný kastederek milli maçlar için “silahsýz savaþ” tanýmlamasýný yapmýþtý. Daha sonra köprülerin altýndan çok sular aktý. Televizyonun yaygýnlaþmasýyla birlikte, insanlarýn ekran baþýndaki en büyük eðlencesinin maçlar olabileceði keþfedildi ve futbol, heyecaný, coþkusu, iddiasý dünyanýn dört bir yanýna yayýlabilen bir oyun haline geldi. Bu kadar büyük ilgi toplayan bir aktivitenin, büyük bir ekonomi yaratmasý da kaçýnýlmazdý. Sonuçta futbol, devasa bir endüstri bugün... Kaba bir politika malzemesi olmaktan çok, binlerce ailenin geçimini saðlayan, milyonlarcasýnýn da sýnýf atlama hayalleriyle ve tutkuyla baðlý olduklarý bir iþ kolu görünümünde. Ama bana sorarsanýz, paranýn girdiði her alan gibi saflýðýný, temizliðini yitirmiþ durumda. “Ne yaparsan yap, kazan” felsefesi her geçen gün biraz daha hakim oluyor yeþil sahalara...

 

-Küçük gruplarýn fanatizmi bahane ederek çevreye (kiþi/mülkiyet vs.) zarar vermesine holiganizm denilir. Bu tanýmdan hareketle Türkiye’de holigan var mý? Var olduðunu düþünüyorsanýz bunlarýn niyetleri ne? Bugüne kadar herhangi bir yönetici veya medya kuruluþu bir tribün suçunu, holiganizmi körüklediði / teþvik ettiði için bir ceza aldý mý?

 

-Aslýnda holiganizm felsefesi Türkiye’de tam olarak bilinmiyor. Hatta Batý’da olup bitenler yanlýþ okunuyor. Holiganlarý, bir tür anarþist, þiddete baðýmlý ve aralarýnda savaþ oyunlarý oynamayý seven alt kültür gruplarý olarak tanýmlamak mümkün. Takýmlara bölünerek birbirlerine saldýrýyorlar. Bu oyunlarda kafa-göz patlatmak, kol-bacak kýrmak, hatta bazen ölüme sebebiyet vermek.. her þey mübah! Araya kadýnlar ve polisler girmesin istiyorlar. Futbol onlara otomatikman gruplara bölünme þansýný veren bir araç aslýnda... Takýmlarla ve sonuçlarla hiç alakalarý yok. Onlarýn derdi, kendi “maçlarýný” oynamak.

 

Bu açýdan bakýlýnca, Türkiye’de holigan olduðunu söyleyemeyiz. Bizde yaþanan olaylar, genellikle ekonomik sistemin bir kenara ittiði, iþsiz, eðitimsiz, sosyal kimliði olmayan, enerjisini nereye boþaltacaðýný bilemeyen gençlik yýðýnlarýndan kaynaklanýyor. Daha doðrusu, kaynaklanýyordu! Fakat son zamanlarda, þehirli orta sýnýf gençliðinin de bu olaylara katýldýðýný görüyoruz. Bunun sebepleri arasýnda son dönemde hýzla taraftar kazanan fanatizmi ve koyu milliyetçiliði gösterebiliriz. Aileden baþlayarak hemen bütün sorunlarýný þiddet kullanarak çözmeye alýþmýþ bir toplumda, 12 Eylül dönemi sonrasý “depolitizasyon” aþýsý olmuþ gençlik, nereye savrulacaðýný bilemiyor. Okuma, dýþ dünyaya ilgi duyma, hobi edinme oranlarý dramatik bir biçimde düþüyor. Ýþ, güç ve para sahibi olsa da kimlik bunalýmý yaþayan gençler, futbola tarif edilmesi zor bir tutkuyla sarýlýyor. “...... sen bizim her þeyimizsin” diye tezahürat yapan, hayatý futbol ve taraftarlýk üzerinden anlamlandýrmaya çalýþan, sýð bir kuþak var karþýmýzda... Ýþsizlik ve yoksulluk arttýkça, ekonomik göstergeler negatife doðru gittikçe bu kuþaðýn patlamalarý da daha þiddetli oluyor. Ve devlet, stadyumlar hariç hiçbir yerde patlamaya izin vermediði için, haliyle þiddet gelip futbol alanlarýnýn baþ köþesine kuruluyor.

 

-Yorumundan hakemine, taraftarýndan futbolcusuna varýncaya kadar günümüz Türk futbolunun geliþmiþlik düzeyi ne durumunda?

 

-Bir ülkenin ekonomisi, ticareti, sanayii, bilimi, sanatý, müziði neyse futbolu da o kadar “geliþmiþ” olabilir ancak... 80’li yýllarýn baþýnda edebiyat eleþtirmeni Fethi Naci “Türkiye’nin romancýlýðý, futbolundan ileri deðil” demiþti. O zamanlar Ýngiltere’den bir maçta 8 gol yiyen, girdiði her organizasyonda sonuncu olan bir milli takýmýmýz vardý ve Naci aslýnda romancýlarý küçümsüyordu. Zaman içinde Türkiye, baþka kaynaklarýndan kýsarak futbola büyük yatýrýmlar yaptý. Bunun sonucunu da aldý. fiimdi Dünya Kupasý üçüncüsü olmuþ bir milli takým var. Otoritelere göre, Avrupa’nýn en hýzlý yükselen futbol ülkelerinden biriyiz. Kuþkusuz bugün romancýlar, futbolcularla ayný hizada anýlmayý çok ister. Ancak sahadaki sonuçlarý futbolun diðer birimlerine yansýtamýyoruz henüz. Hollanda’yý, Almanya’yý yenebiliriz belki ama, Türkiye’nin yorumcusundan hakemine, taraftarýndan oyuncusuna bir futbol kültürüne sahip olduðu söylenebilir mi? Organize, planlý bir altyapý kurduðu söylenebilir mi? Maalesef hayýr!

 

-Dünyanýn diðer ülkelerine bakýldýðýnda, Türkiye’de futbolla olan içiçelik nerede duruyor? Bu normal mi?

 

-Ýkinci soruya verdiðim cevapta olduðu gibi, Türkiye’de þu anda bir “Futbol sen bizim her þeyimizsin” kuþaðý var. Ýnsanlar futbolla yatýp, futbolla kalkýyor. Onlara fazla da kýzamýyorsunuz çünkü hayatlarýna nasýl boyut katacaklarýný, nasýl renklendireceklerini bilemiyorlar. Türkiye bir ayýplar, günahlar ülkesi... Soru sormanýn, derinleþmenin yasak olduðu bir eðitim sistemi var. Yaþamý bu kadar çok çitle, dikenli telle çevrelenmiþ, yýllar boyu içindeki enerjiyi hiçbir yere dökemeyen çocuklarýn, büyüdüklerinde kendilerine zararsýz gösterilen tek þeye, futbola sarýlmasýndan daha doðal ne olabilir? Ýþte bunun sonucunda, pazartesinden çarþambaya kadar geçen haftanýn maçýný konuþan, perþembeden cumartesiye gelecek haftanýn maçý üzerine iddiaya giren, pazar günleri de maç seyreden evlatlarýmýz oldu. Dünyada da futbola çok meraklý uluslardan söz edilebilir elbet ama onlar bunu bir eðlence, bir oyun olarak görüyorlar. Bizim içinse, neredeyse “ölüm-kalým meselesi”. Çünkü futbolu yasaklasak hayatýnýn anlamýný yitirecek insanlar var.

 

-Eskiden aileler çocuklarýný futboldan uzak tutmaya çalýþýrken þimdilerde çocuklarýný futbola yönlendiriyorlar. Bu sadece ekonomik bir sýnýf atlama dürtüsünden mi kaynaklanýyor? Bunun altýnda ne gibi sebepler yatýyor acaba?

 

-Bugün sýradan bir futbolcunun yýllýk kazancý yüzbinlerce dolarla ifade ediliyor. Biraz iyiler, 1 milyon dolar seviyesine týrmanýyor, yýldýzlar daha da fazla! Parayla para kazanýlan, en giriþimci ruh taþýyan iþadamlarýnýn bile fabrika kurmaktan vazgeçtiði günümüz ekonomisinde, 10 yýl çalýþýp, bir kenara 5-10 milyon dolar para koymak, korkunç bir avantaj. Benim diyen doktorun, avukatýn, mühendisin, genel müdürün hayal bile edemeyeceði bir þey bu. Dünya üzerinde yetenekleri futbolcular kadar kolay ödüllendirilen ikinci bir meslek erbabý sayamayýz. Üstelik de parasal avantajlarýn yanýnda þan, þöhret, toplumsal saygýnlýk gibi kimsenin hayýr diyemeyeceði artýlar da var. Her anne-baba, çocuðunun iyi koþullara sahip olmasýný arzu eder. Bu durumda, çocuklarý futbola yönlendirmek kaçýnýlmaz hale geliyor

 

Mehmet Demirkol

Gazeteci, Spor Yazarý

 

-Umberto Eco: “Futbol günümüzün en yaygýn dini batýl inancýdýr. Futbol halkýn afyonudur.” diyor, siz bu görüþe katýlýyor musunuz?

 

-Hayýr ve evet. Eco ve ondan önceki düþünürlerin futbol hakkýnda bu benzer sözlerinde doðruluk payý vardýr. Ama futbol bambaþka kiþi ve gruplarca bambaþka algýlanan bir gerçekliktir. Bazýsý afyonun parçalarýný börek yapmada da kullanýr, bazýsý tedavide, bazýsý da dünya gerçeklerinden kaçmak için kendisini uyuþturur. Kimin nasýl kullandýðýna, kimin nasýl halka pompaladýðýna baðlýdýr.

 

Nihat Genç

Yazar

 

Taraftarlýkta da hastalýklý bir yön yok mu?

 

Bir tane mi? Çok var bence. Onlarýn tek düþündüðü kazanmak. Sakarya maçýnda sakatlanýp oyundan çýktým. Zor yürüyerek kulübeye geldim. Kavgalar, gürültüler oldu. Gayri ihtiyari çýktým kulübeden. Arkamdaki kiþi ‘Tümer gidip kavga etsene. Niye burada duruyorsun?’ dedi. Yani onlarýn mantýðý bu þekilde geliþiyor. Hep kazanmaya yönelik. Taraftarý anlamak kolay deðil.

 

Besiktasli Tümer

 

Link to comment
Share on other sites

Kesinlikle dogru tespitler!

Almanya'da hakemler bile rüsvetle calisirlar hale gelmisler.Parasizliktan mi? Elbette hayir, gözleri doymuyor paraya...Evvelki gün DFB (Deutsche Fussball Bund)'un bashakemlerinin bile rüsvet ile calistiklari ortaya cikti.Tam bir rezalet.

Link to comment
Share on other sites

Artik bu isin tadi kacdi... Tamam insanlar hak etdiyi parayi almasi lagzim ama rüsvet yolu tabiki yanlis. Bu rüsvet olayi dünyanin nerdeyse heryerinde var ve bunun önüne gecmekde hic kolay olmayacak.

 

 

Vesselam...

Link to comment
Share on other sites

Madem karsi bir fikir istiyorsunuz ;-) Kurt ve arkadaslari gitdikden sonra muhalefet kalmadi zannetdiniz herhalde ....

 

Ben futbolu hic sevmiyorum. Bana cok mantiksiz geliyor. Yaklasik 3-4 senedir hic bir maca bakmadim.

 

Sadece spor niyetine oynayanlara sözüm yok. Fakat taraftarlik heyecanina kapilip agizindan küfür sallayan sözde "Futbol severlere" hic tahammülüm yok.

 

Alin size muhalefet :)

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Selamunaleykum ve.......

 

Bence Futbol sadece FUTBOL olarak kaldigi zaman iyi,

yani gencleri disarida okadar pislik beklerken, futbol Helal dairesi icinde

seyredilebilir hatta oynanabilir, tabi asiriya kacmamak sartiyla.....

 

Ustad Bediuzzaman in : HELAL DAIRESI KEYFE KAFI,, sozunu hatirlatirim....

 

eger gencleri kotu yoldan alikoyuyorsa bence faydasi bile var demektir...

Futbol guzel bir ALTERNATIF..... kisacasi...

 

herkese

 

selam ve dualarla.

 

YUSUF

Link to comment
Share on other sites

Selamunaleykum Ve Rah.........

 

@adem abi

 

Benim daha kalin tespitlerimde var , onlarida bi ara yazarim Insallah...:0

Hem madem okadar ozlediniz keceliler sizi, insan bi ziyarete gelir,veya bi acar , hal hatir sorar....ama sizde haklisiniz benim yapmam lazim cunku yasca ufagiz nede olsa......neyse sinavlarim bitti gibi hemen

hemen , yakinlarda damlariz halleye.....

 

Arada sirada misawa foruma ugrayip ne var ne yok diye bakiyoz zaman buldukca, iste gecen gun bi acizane fikir beyan edelim dedik, ummarim iyi etmissizdir.... yani kendi ego mu tatmin ediyorum:) yanlis anlasilmasin....:)

 

Burda Ahmed Akgunduz, Bunyamin Duran gibi insanlarin yaninda fikir beyen etmek haddimize dusmediginden, bari Forumda kurtlarimizi dokelim dedik....

 

VESSELAM,

 

[glow=red,2,400]Ummarim cok fazla televole kulturu agziya olmamistir yukarida yazdiklarim, olduysa bile SORRY...[/glow]

Link to comment
Share on other sites

@ cemoli abi :)

 

simdi SIVASSPORUN hangi ligde oynadigini soylememe gerek yok zannedersem, cunku ustadin tabiriyle:

 

MALUMU ILAM BELEGATI KIRAR.

 

ama soylemeden de gecemiyecem bu sene 1.lige SAMPION olarak ciktik,

yani 38 yillik hasret sona erdi.....

Sene 7 million taraftari ile super ligin 4. buyuk takimi SIVAS geliyor.:):):)

 

HALKA ARZ EDILIR :):):)

 

 

neyse

 

Vesselam

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...