Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

SELAMÜNALEYKÜM Ve Rahmet..........

Internetde öyle bobos gezinirken NUR TV de cikip , kendini 65 milyon insanin

gözünün icine baka baka Peygamber eden ISKENDER EVRENSELOGLU adli sahisin

gercek yüzünü RAVDA.net araciligyla gördüm.

Eger olurda Tv izlerken bu adami görüseniz ,nasil bir sahtekar oldugunu

anlamaniz icin sizlerle paylasmak icimden geldi.

 

Birde Utanmadan adamlar TV nin ismini NUR TV koymuslar, halbusem bu kanalin

RISALE I NUR ve NUR talebeleriyle uzaktan yakindan alakasi yoktur.

 

BUNLAR ACIKCA ANLIYACAGINIZ

NURSUZ.

Link to comment
Share on other sites

NurTV´de vaaz veren, o beyaz sakalli adam, MIT ajani. Evet, dogru okudunuz, MIT´in ta kendisi. Bu televizyonu bilerek kurdular, Risale-i Nur Talebelerini kötülemek icin. Önce dini programlar sundular, sonra o sapik adami oraya koydular. Insanlarin güvenini kazanmak icin.. Kazandikdan sonra, NUR ismini batirmak icin, böyle bir komplo uyguladilar.

 

Risale-i Nur cemaati bu kanalin MIT´e ait oldugunu basdan beli biliyordu.

Link to comment
Share on other sites

Ben bizzat bu adamin yakin adamlarindan biriyle konusma firsati buldum ve iraz da isin icyüzünü, neler söylüyorlar ve de türlü argümanlari var tetkik ettim.

 

Ulastigim sonuc olayin tam bir sahtekarlik oldugu. Aslinda bunlarin reklamini dahi burada yapmis olmak istemiyordum ama bunlar Üstadi Risalaleri ve NUR ismini bilincli kullanip bunlarin söhretinden faydalanmak istiyorlar. Hatta adam gözümün icine baka baka Üstad Risalelerde O adamin mehdiligine isaret etmis deme cesaretini gösterdi. Bir iki sual sorup Isin icyüzünü ifade ettigimde sustu kaldi. Ötesi bunlar o adama vahiy geldigini, Hacet namazinin alsindan Farz oldugunu, onlara tabi olmayanin büyük ihtimalle cehenneme gideceklerini, liderlerinin Resul oldugunu, canli müsritin farz oldgunu falan iddia ediyorlar. Ve bunlari söylerken KURANI kullanip icinden ezberledikleri ayetleri yerli yersiz kafalarina göre yorumlayip o yorumu alemsumul hakikatmis gibi mesned kabul ediyorlar. Ayrica size tipki yehova sahitleri gibi güler yüzle, samimi bir sekilde ilifatlarla yaklasiyorlar. Bunlarin iman hakikatleri namaz vesaire cok umurlarinda degil. Yakaladiklari ilk insana direk liderlerinin resul oldugunu Hasa Allahin onunla konustugunu söyleyip dalaletlerini öncelikle teblig ediyorlar.

Hatta hasa indigi iddia edilen surelerden bazilari mesela "ERBAKAN SURESI; DEMIREL SURESI" falan. Yani güler misin aglarmisin!

 

Bence bu kafayi yemekten öte art niyet göstergesi. Adamlari Amerika tarafindan destekleniyor. Amerikada adam para icinde yüzüyor ve University of Allah diye birde Üniversite kurmuslar.

En büyük korkum NUR ismini kullanarak Risalei Nura zarar vermeleri. O yüzden cok uyanik olmak zamani! Cünkü Nurun önünü almak icin artik türlü türlü oyunlar oyananmaya basladi.

 

Ama cabalari herseye ragmen boyunadir. Nura zulmet cekilmez, biz üzerimize düseni yaparsak.

 

 

Selamlar

 

Adem

Link to comment
Share on other sites

  • 6 months later...

Selamun Aleyküm,

Peygamber Efendimiz SAV buyuruyorki;

“la imane li menna emanete lehu” emanete riayet etmeyenin imaný yoktur.

“vela dine limenna ahde lehu.” ahdi yerine getirmeyenin dini yoktur.

 

33/AHZAB-72: Ýnnâ aradnel emânete ales semâvâti vel ardý vel cibâli fe ebeyne en yahmilnehâ ve eþfakne minhâ ve hamelehal insân(insânu), innehu kâne zalûmen cehûlâ(cehûlen).

Muhakkak ki Biz, emaneti göklere, arza ve daðlara arz ettik (sunduk, teklif ettik). Onu yüklenmekten çekindiler ve ondan korktular. Ve insan onu yüklendi. Çünkü o (nefs), çok zalimdir, çok cahildir.

 

Emanet, Ahzab 72 de açýklandýðý üzere insan dýþýnda hiçbir varlýkta olmayan bir emanettir.Yani ruhtur.

 

Emanetlerin sahibine yani Allah’a teslim edilmesi ise , Nisa 58 de emredilmektedir.

4/NÝSA-58: Ýnnallâhe ye’murukum en tueddûl emânâti ilâ ehlihâ ve izâ hakemtum beynen nâsi en tahkumû bil adl(adli), innallâhe niýmmâ yeýzukum bih(bihî), innallâhe kâne semîan basîrâ(basîran).

Allah, emanetleri sahibine teslim etmenizi emreder. Ýnsanlar arasýnda hakemlik ettiðiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Muhakkak ki; Allah, bununla size ne güzel öðüt veriyor. Ve muhakkak ki; Allah, iþiten ve görendir.

 

Açýkça emanetin ne olduðu ve kime teslim edilmesi gerektiði bu ayetlerle Ahzab 72 deki zalim ve cahil olan insana anlatýlýyor. Peygamber Efendimiz de emanete riayet etmeyenin imanýnýn olmadýðýný söylüyor.

Nisa 58 deki zikredilen emanetler ise hem ruhu, hem fizik vucudu, hem nefsi, hemde serbest iradeyi kapsýyor. Çünkü Allah’ýn herbir insandaki emanetleri bunlardýr.(Birde beþinci emanet vardýr ki; o da akýldýr.) Emanetler denilince insanlar mal ,mülk ,para, evlat,eþ vb... zannediyorlar , ancak emanetler denilince kasdedilen, Allah’ýn herbir insandaki emanetleridir. Konu böyle yanlýþ anlaþýlýnca o zaman insanlar Allah’ýn herbir insandaki emanetlerin ne olduðunu bilemiyorlar ve onlarý hayatta iken Allah’a teslim etmeleri gerektiði düþünemiyorlar. Ýþte bu nedenle Peygamber Efendimiz SAV emanete

( Allah’ýn insandaki emanetine) riayet etmeyenin imaný yoktur diye insanlarý uyarmýþtýr 1400 sene evvel. Peygamber Efendimiz bir baþka hadisinde de “ölmeden önce ölünüz” diyerek ruh emanetinin hayatta iken Allah’a ulaþtýrýlarak teslim edilmesi gerektiðini ifade etmiþtir. Ýnsan ölünce Secde suresi 11 . ayet gereði Azrail As ölen kiþinin ruhunu alýp Allah’a teslim etmektedir.

32/SECDE-9: Summe sevvâhu ve nefeha fîhi min rûhihî ve ceale lekumus sem’a vel ebsâre vel ef’ideh(efidete), kalîlen mâ teþkurûn(teþkurûne).

Sonra (Allah), onu dizayn etti ve onun içine (vechin, fizik vücudun içine) ruhundan üfürdü ve onu (onun nefsinin kalbine) sem’î (kalbin iþitme hassasý), basar (kalbin görme hassasý) ve fuad (kalbin idrak etme hassasý) hassalarýna (sahip) kýldý. Ne kadar az þükrediyorsunuz.

 

32/SECDE-11: Kul yeteveffâkum melekul mevtillezî vukkile bikum summe ilâ rabbikum turceûn(turceûne).

De ki: “Size vekil kýlýnan ölüm meleði, sizi vefat ettirecek (öldürecek). Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.”

 

O halde asýl mesele ruhu ölmeden Allah’a ulaþtýrýp teslim etmektir ki; Paygamber Efendimizin hadisine göre kiþiyi iman sahibi yapan þey budur.

 

Ahde gelince ; Enam 152 de Allah ahdlerin yerine getirilmesi emrediyor.

6/EN'AM-152: Ve lâ takrebû mâlel yetîmi illâ billetî hiye ahsenu hattâ yebluga eþuddeh(eþuddehu), ve evfûl keyle vel mîzâne bil kýst(kýstý), lâ nukellifu nefsen illâ vus’ahâ ve izâ kultum fa’dilû ve lev kâne zâ kurbâ, ve bi ahdillâhi evfû, zâlikum vassâkum bihî leallekum tezekkerûn(tezekkerûne).

Yetimin malýna, o en kuvvetli çaðýna gelinceye kadar, en güzel þekliyle olmadýkça yaklaþmayýn. Ölçü ve tartýyý adaletle yerine getirin. Kimseyi gücünün dýþýnda (bir þey ile) sorumlu tutmayýz. Söylediðiniz zaman, yakýnýnýz olsa bile, artýk adaletle söyleyin. Allah’ýn ahdini yerine getirin (ruhunuzu, vechinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah’a teslim edin). Böylece tezekkür edersiniz diye, (Allah) iþte böyle, size onunla vasiyet (emir) etti.

 

Rad 20-22 de de ahdlerden bahsedilmektedir.

13/RAD-20: Ellezîne yûfûne bi ahdillâhi ve lâ yenkudûnel misâk(misâka).

Onlar, Allah’ýn ahdini ifa ederler (ruhlarýný, vechlerini, nefslerini ve iradelerini Allah’a teslim ederler). Ve misaklerini (diðer teslimlerle birlikte iradelerini de Allah’a teslim edeceklerine dair misaklerini) bozmazlar.

13/RAD-21: Vellezîne yasýlûne mâ emerallâhu bihî en yûsale ve yahþevne rabbehum ve yehâfûne sûel hisâb (hisâbi).

Ve onlar Allah’ýn (ölümden evvel), Allah’a ulaþtýrýlmasýný emrettiði þeyi (ruhlarýný), O’na (Allah’a) ulaþtýrýrlar. Ve Rab’lerine karþý huþû duyarlar ve kötü hesaptan (cehenneme girmekten) korkarlar.

13/RAD-22: Vellezîne saberûbtigâe vechi rabbihim ve ekâmûs salâte ve enfekû mimmâ rezaknâhum sirren ve alâniyeten ve yedreûne bil hasenetis seyyiete ulâike lehum ukbed dâr(dâri).

Onlar, sabýrla Rab’lerinin vechini (Zat’ýný, Zat’a ulaþmayý, Allah’ýn Zat'ýný görmeyi) isteyenler ve namazý ikame edenler, onlarý rýzýklandýrdýðýmýz þeylerden gizli ve açýkça infâk edenler. Ve seyyiati, hasenat ile (iyilikle) savan kimselerdir. Ýþte onlar için, bu dünyanýn (güzel bir) akýbeti (sonucu) vardýr.

 

Bu ahdler yerine getirilmez ise diyor Peygamber Efendimiz SAV , o kiþinin dini yoktur diyor.

 

Allahu Teala Taha 123 de hidayetçimi hidayetle gönderim ,kim o zaman hidayetçime tabi olursa onlar dalalette kalmazlar ve cehenneme giden þakilerden olmazlar buyurmaktadýr.

Bugün insanlýða hidayeti getiren NUR TV deki MEHDÝ RESUL Hazretleridir.Çünkü bize üç ayetle hidayetin Allah'a ulaþmak olduðunu

anlatmakta ve ispat etmektedir. (Ali Ýmran 73 ....innel hüda hüdallah ...muhakkakki hidayet Allah'a ulaþmaktýr. Bakara 120 ...inne hüdallahi hüvel hüda .... hidayet varya iþte o Allah'a ulaþmaktýr. kehf 17 ...men yehdillahü fe hüvel muhted .....Allah kimi kendisine ulaþtýrmýþsa o hidayete ermiþtir.) Bugün bir baþkasý bize hidayetin ne olduðunu açýklayamamaktadýr. 23 tane Kuran mealinde hidayet doðru yol olarak açýklanmaktadýr. Hidayet yol falan deðildir. varmadýr,ulaþmadýr,vasýl olmadýr.Yani Allah'a ölmeden ruhun ulaþtýrýlmasýdýr. Aksini iddia eden bir babayiðit varsa onu ve vereceði ayetleri dinlemeye hazýrým. Ayrýca Mehdi AS ý tayin eden Allah'týr. Hacet namazý kýlýnarak kim olduðu Allah'a sorulmalýdýr bakara 45 e ve nahl 9 a göre. Böylece kimin sahte kimin gerçek olduðu anlaþýlýr. Gerçeði görebilmeniz dileðiyle.Allah razý olsun.

Link to comment
Share on other sites

@Nursebili

 

Kuran kimsenin carpitmasi icin indirilmis bir kitap degildir. Söylediginiz ayetleri belli bir amac etrafinda yorumluyorsunuz ve yorumunuz sadece kendinizi baglar. Biz Ehli Sünnet Vel cemaatiz. Önce Hz.Muhammed sav sonra sahabe-i Kiram sonra Ehli Beyt ve sirasiyla Tabiin tebei Tabiin, Imami Rabbaniler, Geylaniler, Maturidiler, Gazaliler, Raziler ve binler müdakkik Alim ve müfessir in olusturdugu Caddei Kübrayi Kuraniye öyle Satahata varan aciklamalariyla hezeyana tutulmus ve Alemi Islami utandirmis bir Mecnunun arzusuyla sallanmaz bile. Bir tarafta Islam Tarihi diger tarafta iki üc ayet ezberleyip ucmus bir mecnun! Aklinizi basiniza alin. Ve bizi divenece Mülahazalarinizdan koruyun.

 

Adem

Link to comment
Share on other sites

Kuran kimsenin carpitmasi icin indirilmis bir kitap degildir. Söylediginiz ayetleri belli bir amac etrafinda yorumluyorsunuz ve yorumunuz sadece kendinizi baglar. Biz Ehli Sünnet Vel cemaatiz. Önce Hz.Muhammed sav sonra sahabe-i Kiram sonra Ehli Beyt ve sirasiyla Tabiin tebei Tabiin, Imami Rabbaniler, Geylaniler, Maturidiler, Gazaliler, Raziler ve binler müdakkik Alim ve müfessir in olusturdugu Caddei Kübrayi Kuraniye öyle Satahata varan aciklamalariyla hezeyana tutulmus ve Alemi Islami utandirmis bir Mecnunun arzusuyla sallanmaz bile. Bir tarafta Islam Tarihi diger tarafta iki üc ayet ezberleyip ucmus bir mecnun! Aklinizi basiniza alin. Ve bizi divenece Mülahazalarinizdan koruyun.

 

Adem

 

Sevgili Adem Kardeþim,

size bir sorum olacak.Bana söylermisin hidayet nedir? Neden bu soruyu soruyorum biliyormusun ? Hidayete ermek neticede kurtuluþa ulaþamak ya o bakýmdan. Hidayetin ne olduðunu açýklayabilirseniz, tabii Kuraný kerim ayetleriyle açýklamanýz gerekecek , çünkü Allah bu kitapta hiçbir þeyi eksik býrakmadýk diyor enam 38 de, size göre sapýk olan bizlerde öðreniriz hidayetin ne olduðu ve size göre sapýklýktan kurtuluruzda hidayete ereriz. Eðer ispat edemezseniz , o zaman bize tabi olmanýz gerekecek. Ýþte size meydan ,buyrun bakalým bildiðiniz bütün kitaplarý karýþtýrýn Kuraný iyice inceleyin ve bizi kurtarýn , hidayete erdirin bakalým. Bekliyoruz , Allah razý olsun.

sadece siz yanlýþsýnýz, þöyle yapýyorsunuz, böyle yanlýþ yapýyorsunuz demekle ve bize çamur atmakla iþi geçiþtiremezsiniz.Gerçekten hidayete ermiþseniz , hidayetin ne olduðunu biliyorsanýz açýklayýnda herkes öðrenip hidayete ersin.

Link to comment
Share on other sites

Sevgili Adem kardeþim,

Ýkinci sorum geliyor þimdi.

Söylermisiniz Peygamber Efendimizin hadisinde sözünü ettiði Emanet nedir? Allah'ýn Ahzab 72 de sözünü ettiði emanet nedir? Nisa 58 de sözünü ettiði emanetler nelerdir?

Yine Peygamber Efendimizin hadisindeki ahd nedir? Enam 152 de Allah'în sözünü ettiði ahdallahi (Allah ile yapýlan ahdler) nedir? Yasin 60-61 de Allah'ýn bizden aldýðý ahd nedir? Müdessir 38-40 daki yemin sahipleri kimlerdir, ki onlar cennette olacaklardýr? Rad 20 -22 deki ahd, misak nedir?

 

Buyrun siz açýklayýn, bizde öðrenelim, ilmimiz artsýn. Bizi ve sizi izleyenlerde öðrensinler nedir bu fizik vucudumuzdan alýnmýþ ahdler, nefsimizden alýnmýþ yeminler, ruhumuzdan alýnmýþ misakler. yetmez , Peygamber Efendimizin hadisindeki "ölmeden önce ölmek " ne demektir?

Bir baþka hadisinde "kim Allah'a ulaþmaya muhabbet beslerse , Allah'ta onu kendisine ulaþtýrmaya muhabbet besler, kimde Allah'a ulaþmayý kerih görürse Allah'ta onu kendisine ulaþtýrmayý kerih görür" demekle Peygamber efendimiz SAV ne demek istemiþtir, bize hangi mesajý vermek istemiþtirki, biz hþidayete erip kurtulabilelim.? Allah razý olsun

Link to comment
Share on other sites

@Nursebili

 

Ehli Sünnet anlayisina göre imani mevzular tarisilamaz.

 

-edep dairesi haricinde konusuyorsunuz.

 

-hicbir Peygamber, evliya, asfiya, allame, müctehid, müceddid, sahabe "Gel hidayete er, hadi degilsin" dememistir.

 

-Eger dedikleriniz dogruysa! Hz.Ömer, Hz.Ali, Hz.Abdulkadiri Geylani, Hz.Imami Rabbani, Hz.Said Nursi ila ahir hidayeti bilememis zavalli insanlardir. Cünkü onlar sizin gibi konusmuyor ve bu isteklerde ve meydan okumada bulunmadilar. Biz hadi degilsek onlar da degil! Eger onlar degilse ne diye TVnunuzda bu insanlari saygiyla aniyorsunuz. Bu düpedüz sahtekarlik iki yüzlülük ve takiye degil de nedir! Acik acik Üstad Said Nursiye ve Ehli SÜnnet büyüklerine de hidayeti bilmiyorlar vs deyin de görelim ve gülelim.

 

 

-Mesela Hacet Namazi Farzdir falan diyorsunuz! Haycet namazinin farz olduguna dair bir tane hadis yok. Hicbir sahabe Hacet namazini farz diye kilmamis ve kildirmamis. 1300 yillik Islam tarihinde Hacet namazi Farz diyen cikmamis. Dahasi Kütübü Sittede bir tane Hadis yok sen kalk "Namazla Allahtan dileyin" gibi külli bir ayetinden (ayet ezberimde tam kalmamis olabilir) Hacet namazi farzdir diye cikartin buna ehli Tahkik gülmez mi?

 

 

Daha bunun gibi birsürü konu var ama ben Imani konulari tartismak taraftari degilim. Lütfen Üstadimiz Bediüzzamanin ismini de kullanmayin, Nur TV de yayinlamayin, bahsetmeyin.

 

Mümkünse yazi falan yazmayin, Ilhada sebebiyet vermeyelim. Sanirim Ilhadin manasini biliyorsunuzdur. Probleminiz varsa Ehli Sünnet vel cemaat Alimleri olan Imami Azama ve ITIKATTA imamimiz olan Imami Maturide hatta Esari veya Gazaliye sorun!

 

 

 

Adem

Link to comment
Share on other sites

Nurseli kardes, Adem kardesimiz gerekenleri söylemis. Söylediginiz hic bir seyin tutanagi yok (Hacet Namazinin farz olmasi gibi). Ben bu yazdiklariniza inanamiyorum ve kendi kendime soruyorum: "Bu kadar ilmi bir din neden bu kadar cahil bir toplumun elinde?" Yanlis anlamayin, hepimize kast ediyorum. Yazdiklarinizi mantik ile ölcmenizi size tafsiye ediyorum. Hic bir seye körü körüne inanmayin. Önce mantiginizla tartin, ki Islam dini mantik dinidir. Islam´da mantiksiz olan hic bir seyi bulamassiniz. Vesselam
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

NUR TV ye sadece öylesine bakmak icin actigima bile canim fena halde SIKILIYOR..iki saate bir cümleyi bitiremiyen adamin eline kanal vermisler

zaten buradanda belli ne olduklari..

Link to comment
Share on other sites

valla Nursebili kardes, ben bu yazdiklarinizdan hic bir sey anlamadim. Daha dogrusu, neyi kast etdiginizi anlamiyorum. Biraz daha acik konusurmusunuz?

 

Siz Iskender beyin Resul oldugunu mu iddia ediyorsunuz? Sanki bana öyle geliyor. Dilinizin altinda ki baklavayi gösterirmisiniz?

Link to comment
Share on other sites

@Nursebili

 

Sayin Nursebili kardes, ilhad ve saldiri iceren, Islamin acik hakikatlarina ters düsen tüm yazilariniz derhal silinecektir. Biz burada herkesin fikir beyan etmesine karsi degiliz ama ilhad hareketleri bundan müstesnadir. Zira tüm müslüman kardesler yazdiklarinizdan rahatsiz. Islam adina yaziyorsunuz ve söylediklerinizin elle tutulabilir herhangi bir tarafi yok. Ayni seyleri tekrarliyorsunuz sürekli ve Islam ahlakina uymayacak sekilde sürekli bizi küfürle ittiham ediyorsunuz. Size kimse bize Islami ögretmenizi istemedi. Eger Ehli Sünnet Vel Cemaat cercevesinde konusacaksa hay hay! Her zaman variz, ama yiz bambaska hesaplardasiniz. Sordugunuz sorulara bilerek cevap vermiyorum cünkü dedigim gibi degerlendirmeye bile degmeyecek sacmalikta seyler. Yakup kardesin de dedigi gibi aslinda söylediginiz seyler herhangi bir tahkik yada delile mabeste degil. Söylemiyorsunuz ama malum bir sahsin söylediklerine dayaniyorsunuz. Bir müddet sonra isin icinden cikamayinca "bunlarin ayet oldugunu (Hasa) falanca Resule gönderildigini, Resulun Nebi demek olmadigini vesaire diyeceksiniz. Acaba kac tane Hadisle ve ayetle celistiginizin farkindamisiniz!

 

Söylermisiniz TVnizde hayirla andiginiz bu söyledikleriniz konusunda ne diyorlar! Mesela Imami Rabbani yada Abdulkadir Geylani (Hani Allah Onunla da konusmus da siz bunu delil kabul ediyorsunuz kendi iddialarina! -Oysaki o bunun sahsi kendini baglayan bir sey oldugunu seri olamayacagini söylemistir!) gibi zatlar bu Hacet namazini, Allaha ulasmayi falan nasil degerlendirmis?

 

Sahih hadislerde Hacet namazinin Sünnet olarak Efendimiz sav tarafindan aciklandigini, Sahabelerini de bunu aynen takip ettigini bilmiyormusunuz. Böyle bir celiskiyi Allah askina nasil kabul edebiliyorsunuz, hicmi kendi kendinize sormuyorsunuz Nurseli kardes?

 

Dedigim gibi baslarsam cikamayacagim!

 

Allah rizasi icin söylediklerinizi dikte ettirmeye calismak yerine (Bunu Peygamber dahi yapmamistir!) siz de bir dinleyip düsünseniz, bize yaptiginiz iddialari kendiniz yapsaniz.

 

Allah rizasi icin diyorum, yalvariyorum size, gerekirse özel olarak yazisabiliriz ama daha önce yaptiginiz gibi hazir onlarca sayfayi postalyarak degil! Merak etmeyin söylediginiz seylerin hepsini duydum, tartistim arkadaslarinizla ve inanin bircogu susmak zorunda kaldi.

 

Saygilar

 

 

Adem

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...