Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Bilim de fýtri uyku 5 saattir dedi

 

14 yýl süren araþtýrmasýnýn sonuçlarý gösteriyor ki, 5 saat uyumak saðlýklý bir yaþam için yeterli

 

ABD'de yapýlan yeni bir araþtýrma, en ideal uyku süresinin 7 saat olduðu savunan bilim adamlarýný yalanlar nitelikte.

 

Ýtalyan Corriere della Sera gazetesinde çýkan habere göre, California Üniversitesinden bir grup bilimadamýnýn 14 yýl süren araþtýrmasýnýn sonuçlarý gösteriyor ki, rüyalar diyarýnda sadece 5 ila 6,5 saat geçirmek saðlýklý bir yaþam için yeterli.

 

450 kadýn üzerinde yapýlan araþtýrmada, katýlýmcýlara sadece uyku alýþkanlýklarýyla ilgili sorular yöneltmekle yetinmeyen bilimadamlarý, bu kiþileri, kalp ritmleri vasýtasýyla uykularýnda da izledi.

 

Araþtýrmanýn sonunda þaþýrtýcý veriler elde eden bilimadamlarý, 5 ila 6,5 saat uyuyan kadýnlarýn büyük oranda daha uzun ömürlü olduðunu gözlemledi. Daha önce yapýlan bir araþtýrmada, en ideal uyku süresinin 7 saat olduðu belirtilerek, bundan fazla ya da az uyumanýn kalp hastalýklarýna yakalanma riskini arttýrdýðý ve yaþam süresini kýsalttýðý öne sürülmüþtü.

 

BEDÝÜZZAMAN: FITRÝ UYKU 5 SAAT

 

Üstadýmýz, “fýtrî uyku beþ saattir” derdi. Kendisi de ekseri beþ saat uyurdu. Ceylan Aðabey bazen Üstad’la þakalaþýr, “Üstad’ým benim uykum iki fýtrî olsa nasýl olur?” derdi.

 

(Bayram Yüksel, Aðabeyler Anlatýyor-1, 6. Baský sayfa 94. Ömer Özcan)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...