Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Fatih Altaylý’nýn Gazete Habertürk’teki yazýsý þöyleydi:

 

 

 

Vadi'nin zararý artýk yeter

NE zamandý acaba?

En az 6, belki 7 yýl mý oldu.

Kurtlar Vadisi isimli diziyle ilgili eleþtiriler yazýyordum.

Bu ve bu tip dizilerin Türkiye’nin toplumsal barýþýna tehdit, gençlere kötü örnek olduðunu, lümpen kültürü yaygýnlaþtýracaðýný, okullarda bile sorun yaratacaðýný söylüyordum.

Millet de bana kýzýyordu. “Alt tarafý dizi bu. Sana ne” diye.

Bense dizilerin zannettiðimizden daha önemli olduðunu, olumlu veya olumsuz toplumu etkileyip yönlendirdiðini, önyargý oluþturduðunu anlatýyordum.

Beyaz Gölge isimli diziyi örnek veriyordum. Türkiye’de basketbol

patlamasýný bir dizinin gerçekleþtirdiðini anlatýyordum.

Kurtlar Vadisi’nin yapýmcýlarý ve oyuncularý ise bana hakaret üzerine hakaret içeren açýklamalar yapýyorlardý.

Haysiyetime dil uzatacak kadar pervasýzlaþýyorlardý.

Oynadýklarý rolün etkisiyle kendilerini o rolle özdeþleþtirmiþ olsalar gerek, kendilerini bir halt zannediyorlardý.

Bugün bu tip dizilerin sakýncalarýndan söz etmeye baþlayanlar ise o gün Vadi’de yaþayanlar bana sövdükçe ellerini ovuþturuyorlardý.

Þimdi bir siyasi parti kalkýp “Bu diziler etnik düþmanlýðý körüklüyor” demeye baþladý.

Buna öðleden sonra günaydýn denir. Yeni mi anladýnýz.

Sadece etnik düþmanlýðý körüklemiyor, hukuksuzluðu, bitirimliði, ihkaký hakký ve aklýnýza

gelebilecek demokrasi dýþý, hukuk dýþý ne varsa hepsini körüklüyor.

Genç beyinlere kazýyor.

Ben bunlarý bugün deðil yýllardýr söylüyorum.

RTÜK ise hâlâ eften pütfen iþlerle uðraþýyor.

Toplumun, toplumsal barýþýn temeline dinamit koyanlarý ise her ne hikmetse yýllardýr es geçiyor.

Ama bence yeter artýk.

Zaten yeterince para kazandýlar.

Bu ülkeye daha fazla zarar vermesinler.

 

Link to comment
Share on other sites

Kurtlar’ýn Fatih Altaylý’ya yanýtý þöyle oldu:

 

Fatih Altaylý ýsrarla izlemediði Kurtlar Vadisi’ni karalamaya devam ediyor…

 

Ýzleyip ayný eleþtirileri yapsa idrak sorunu olduðunu düþünür, her insanýn her þeyi anlamasýnýn ve kavramasýnýn zorunlu olmadýðý gibi dilediðini söyleme hakkýný teslim ederdik…

 

Yok, eðer kavrýyor olup yine ayný þeyleri yazsaydý, açýkça birileri tarafýndan kullanýldýðýný söyleyebilirdik…

 

Söz konusu Fatih Altaylý ise, her iki ihtimal de bizi þaþýrtmaz…

 

Ancak yazar en kötüsünde ýsrar ediyor… Ýnsanýn okumadýðý, izlemediði ya da bizzat þahit olmadýðý bir eser, kitap ya da durum hakkýnda ahkam kesmesi ancak ve ancak cehalettir… Bu cahilliði yapanlara kendi televizyon programlarýnda en aðýr hakaretleri layýk gören Altaylý, iþ kendisine geldiðinde hem saðýr hem kör olabiliyor…

 

Bizce hiçbir mahsuru yok… Kendisine neyi layýk görüyorsa o olsun…

 

Ancak biz beyfendinin bu kadar cahil olduðuna inanmak istemiyoruz…

 

Bu kadar cahil olacaðýna bari “vazifeli” çýksýn daha iyi!

 

 

 

Pana Film

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...