Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Cemaate vaaz

 

EY cemaat...

 

Hani siz gönülleri fethedecektiniz?

 

Kurumlarýn fethi de nereden çýktý?

 

Görmüyor musunuz?

 

Siz kurumlarý fethettikçe, gönüllerden siliniyorsunuz.

 

* * *

 

Ey cemaat...

 

Hadi gelin, geçmiþ zulüm günlerini hep beraber anýmsayalým...

 

Geçmiþ zulüm günlerini, yani sizin bugünkü gibi ortama egemen olmadýðýnýz, mazlum olduðunuz günleri...

 

O günlerde...

 

Fethullah Gülen’e “silahlý terör örgütünün lideri” suçlamasýyla dava açýlmýþtý.

 

Oysa herkes biliyordu ki:

 

Fethullah Gülen’e her türlü suçlama yapýlabilirdi, sadece “silahlý bir örgütün liderliði” suçlamasý yapýlamazdý.

 

Ama dönemin egemenleri bunu yaptýlar, yapabildiler!

 

O günün güç sahipleri küstah bir zorlamayla, kibirli bir alayla, biz yaptýk oldu mantýðýyla “tek kiþilik silahlý örgüt” icat ettiler, Fethullah Gülen’in de örgütün yegâne militaný olduðunu öne sürdüler. Ve sizler, “Yargý süreci devam ediyor, býrakalým kararý adalet versin” falan demeden buna çok haklý olarak isyan ettiniz.

 

* * *

 

Gün döndü, devran deðiþti.

 

Ortama siz egemen oldunuz.

 

Ve dün size yapýlanlarýn aynýsýný, bugün siz hakkýnýzda kitap yazmýþ bir adama yapýyorsunuz.

 

40 yýllýk saðcý bir emniyetçi, kargalarý güldürme ihtimali falan hiç dikkate alýnmadan, “Sol bir terör örgütüne yataklýk yapmak” suçlamasýyla kodese týkýlýyor.

 

Ve sizin sözcüleriniz ekranlara çýkýp, bütün bir toplumdan bu tuhaflýðýn makul karþýlanmasýný talep ediyorlar.

 

Allah’tan reva mýdýr bu?

 

Adalet bunun neresindedir?

 

Hani bir haksýzlýða uðrasanýz bile siz bir haksýzlýk yapmayacaktýnýz?

 

Hani siz intikamýn deðil muhabbetin fedaileriydiniz?

 

Ne oldu size böyle ne oldu?

 

* * *

 

Görmüyor musunuz?

 

Artýk herkes sizden korkuyor, çekiniyor.

 

“Telefonumu dinlerler” diye korkuyorlar.

 

“Yatak odama kamera koyarlar” diye korkuyorlar.

 

“Uyduruk bir suçlamayla hapse atýlýrýz” diye korkuyorlar.

 

Soruyorum size:

 

“Altýn nesil” idealini korkutarak mý gerçekleþtireceksiniz?

 

Muhabbeti ürküterek mi saðlayacaksýnýz? Davanýzý topluma nefret ettirerek mi hâkim kýlacaksýnýz?

 

Peki böyle yaparsanýz, kim inanýr sizin gözyaþlarýnýza? Allah rýzasý için artýk titreyip kendinize gelir misiniz?

 

Not defterimden

 

Yýllar önceydi... Geçirdiðim bir ameliyatýn ardýndan Ahmet Taþgetiren çok güzel bir yazý yazmýþtý Yeni Þafak’ta, hâlâ saklarým o yazýyý... Duydum ki Ahmet Taþgetiren, rahatsýzlýðý nedeniyle götürüldüðü hastanede ameliyata alýnmýþ. Kendisine acil þifa dileklerimi iletiyorum.

 

“Susma sustukça sýra sana gelecek” diye bir slogan vardý. Ne oldu ona?

 

“Hanefi Avcý’nýn kadýnlarý” ekranda belirince sevgili arkadaþým Cüneyt Özdemir, espriyi patlattý: “Hanefi Avcý olayý Ali Kalkancý olayýna döndü”. Yeniyetmeler bilmez, o yüzden kýsacýk bir bilgi vereyim: Türkiye yine bir fitne dönemine girmiþti. Ali Kalkancý adlý “sahte þeyh” yakalanmýþtý... Kalkancý’nýn kadýnlarý Fadime ile Emire o ekrandan bu ekrana koþup dururdu... Ne günlerdi be!

 

Sanýrým artýk þunu anladýk: Tamer Karadaðlý’nýn, “Çocuklar Duymasýn” dizisindeki “Haluk” tipiyle baþladýðý popüler sanat hayatý, yine “Haluk” tipiyle sona erecek.

 

Tony Curtis ölmüþ diyorlar. 85 yaþýndaymýþ. Son fotoðraflarýna bakýnca “Hayýr, olamaz” dedim. Sanýrým Tony Curtis denilince benim aklýma hep “Spartacus” filmindeki görüntüsü gelecek.

 

“Gülüm” tabiri meðer ne kadar da iticiymiþ. Ve tabii “Sana kurban olurum” lafý... Asýl arabesk yavþaklýðý bunlar olmasýn sakýn?

 

Halil Ergün’ün çok sýk magazine düþmesi, oynadýðý dizinin popülaritesinden mi kaynaklanýyor yoksa dikkatsizlikten kaynaklanan açýk vermelerden mi? Ben bir karar veremedim.

 

Esas olan þudur

 

AK Partili imiþ, CHP’li imiþ, dindarmýþ, dinsizmiþ, namaz kýlýyormuþ, ateistmiþ, abdestsiz yere ayaðýný basmýyormuþ, alný hiç secdeye deðmemiþ, iyi bir insanmýþ, erdem anýtýymýþ, solcuymuþ, milliyetçiymiþ, saðcýymýþ, liberalmiþ...

 

Bunlarýn hepsi hikâye...

 

* * *

 

Esas olan þudur:

 

Askerler, bir sivil hükümeti düþürmek için planlý hareket baþlattýðýnda saða sola bakmadan hemen sivil hükümetin yanýnda yer alýyor mu?

 

Yalnýz kalmayý göze alarak cemaatini eleþtirebiliyor mu?

 

Haksýzlýðý babasý bile yapsa, yapýlana “Ayýptýr, günahtýr” diye itiraz edebiliyor mu?

 

Altýndaki koltuðu kaybetmeyi göze alarak þahsiyet gösterebiliyor mu?

 

Kiþi tapýnmacýlýðýna karþý çýkýyor mu?

 

Herkes birine vururken, bütün varlýðýyla vurulana siper olup “Durun, ne yapýyorsun” diyor mu?

 

Müfteri elindeki karayý karþýsýndakinin suratýna sürerken oturup seyretmek yerine “Hop” diyor mu?

 

En sevdiðine deðil, en sevmediðine haksýzlýk yapýlýrken sesini çýkarýyor mu?

 

* * *

 

Eðer böyleyse gelsin yamacýma...

 

Deðilse uzak olsun benden.

 

Kimden ne olmaz

 

Cimriden þair olmaz, korkaktan romancý...

 

Ýdare-i maslahatçýdan esaslý devrimci olmaz.

 

Hep ayný tarafa yontandan ve çakandan köþe yazarý olmaz.

 

“Yanýlmýþým” diyemeyenden bir numara olmaz.

 

Þaþýrtmayandan lider olmaz.

 

Sürekli kendi promosyonunu yapan þarkýcýdan star olmaz.

 

Yok aslýnda farklarý

 

ESKÝ dönemde birileri suçlanacaksa “Mürteci, Atatürk karþýtý, radikal Ýslamcý” diye suçlanýrdý... Yeni dönemde birileri suçlanacaksa “Ergenekoncu, darbeci, askerci” diye suçlanýyor.

 

Eski dönemin asker gazetecileri, statüko bekçileri, müfteri köþe yazarlarý, operasyoncu medyasý vardý... Yeni dönemin de jöleli adamlarý, besleme kalemþorlarý, operasyon yapan gazetecileri var.

 

Eski dönemde belli medya organlarýna belge sýzdýrýlýr ve hayatlar karartýlýrdý... Yeni dönemde de belli medya organlarýna belge sýzdýrýlýyor ve hayatlar karartýlýyor.

 

Eski dönemde papatyalar, yardakçýlar, prensler vardý... Yeni dönemde de gözde iþadamlarý, gözde müttefikler, gözde prensler var.

 

Eski dönemde açýða çýkartýlan andýçlar vardý... Yeni dönemde ise gizli andýçlar var.

 

 

Ahmet Hakan, Hürriyet, 01.10.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...