Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Bediüzzaman Týrý'na Çirkin Saldýrý

 

http://www.arastirmaciyazarlar.com/upload/resimler/haber/a.jpg

 

Erzurum da özellikle üniversite öðrencileri ve Erzurum halký tarafýndan sevgi ve ilgiyle kucaklanan Bediüzzaman Tanýtým ve Hizmet Týrý na Aziziye Anýtý önünde konakladýðý noktada gece geç saatlerde bir grup kendini bilmez tarafýndan çirkin bir saldýrýda bulunuldu.

Erzurum programýný yapan ve binlerce üniversiteli ile Erzurum halkýna hitap eden Bediüzzaman Hizmet Týrý rutin olduðu üzere geceyi geçirmek üzere kendisine ayrýlan alanda konakladý. Sabah saatlerinde Iðdýr istikametine doðru yoluna devam etmek üzere Bediüzzaman Hizmet Týrý'nýn baþýna gelen týr ekibimiz, çirkin ve üzücü bir tabloyla karþýlaþtý. Bir grup kendini bilmez, Bediüzzaman'ý tanýmaz, cahil cühela takýmý siyah boya ile nur saçan týrýmýzýn üzerine pisliklerini kusmuþ ve bir takým ipe sapa gelmez cümleler karalamýþtý. Týrýmýzýn üzerine "Cumhuriyet Düþmaný", "Atatürk Düþmaný", "Ýnanç Tacirleri", "Amerikan uþaðý Fetoþun Köleleri", "Hayin Kürt" ve "Laik Türkiye" þeklinde gerçeði yansýtmayan sloganlar yazýldý. Bunun yanýsýra Bediüzzaman Said Nursi'nin mübarek yüzüne bir de sakal çizen saldýrganlar böylece bütün kinlerini kusmuþ oldular. Konuyla ilgili emniyet güçlerine bilgi verilirken, gereken tahkikat ve soruþturmanýn yapýlacaðý bildirildi.

 

Bu çirkin ve provokatif saldýrýya aldýrýþ etmeyen týr ekibimiz bu çirkin yazýlarý temizleterek yoluna devam etmek üzere çalýþmalarýna baþladý.

Bütün Türkiye'nin sevgiyle kucakladýðý Bediüzzaman Tanýtým ve Hizmet Týrý bu türden sözlü ve fiili saldýrýlara raðmen yoluna bütün azmi ve inancýyla devam edecektir. Bundan kimsenin þüphesi olmasýn.

 

http://www.sentezhaber.com/images/upload/sal.jpg

 

http://www.sentezhaber.com/images/upload/sal2.jpg

 

http://www.sentezhaber.com/images/upload/sal1.jpg

 

SentezHaber, 30.09.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...