Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Atilla Dorsay: Yalvarýrým yerli dizi izlemeyin!

 

Tecavüz, ensest iliþki, eþcinsel hayat ve þiddet olaylarýný konu edinen dizilerle ilgili tartýþmaya ünlü sinema yönetmeni Atilla Dorsay da katýldý. Dorsay, gençlere yalvararak seslenendi. Sevdiði dizileri de sýraladý.

 

Dorsay, 17. Altýn Koza Film Festivali etkinlikleri kapsamýnda Kurttepe Anadolu Lisesi salonunda öðrencilere sinema tarihini anlattý.

 

Geçmiþ yýllardaki Aþký Memnu'dan sonra tiryakisi olduðu dizi sayýsýnýn çok az olduðunu hatýrlatan Dorsay, 'Perihan Abla', 'Küçük Aða', 'Ýkinci Bahar'ý çok sevdiðini dile getirdi.

 

Önceki yýllarda bu tür dizilerin bir anlamý olduðunu vurgulayan Dorsay, dizilerin daha az olduðunu ve titizlikle hazýrlandýðýný kaydetti.

 

Özel televizyonculukla dizilerin azgýnlaþtýðýný savunan Dorsay, televizyonlarýn da yayýnlarýnýn tümünü diziler üzerine inþa etmeye baþladýðýný ifade etti.

 

Dorsay þunlarý kaydetti: "Özel televizyon kanallarýnýn programlarýna rica ediyorum þöyle bir bakýn. Diziler ve haberler baþka hiçbir þey yok. Ne doðru dürüst bir film, ne bir kültür programý,ne belgesel var. Hiç bir þey yok. Diziler zaten saat 20.00'de baþlayýp reklamlarla 2 saat 20 dakika sürüyor.Her gece iki tane olmak üzere yayýnlandýðý gibi ertesi gün sabahtan itibaren tekrar yayýnlayan kanallar var."

 

"HERKES ELEÞTÝRMELÝ; ANCAK..."

 

"Kitle kanallarý topluma yalnýzca bunu mu verir?" diye soran Dorsay, klasik bir Türk filmi, klasik yabancý bir film konulabileceðini, bir kültür saati oluþturulabileceðini anlattý.

 

Ciddi tartýþma programlarýnýn da gece yarýsý baþladýðýna dikkat çeken Dorsay, þöyle devam etti:

 

"Bu korkunç bir þey. Hepimizin her gün yazmasý eleþtirmesi gereken bir þey. Ama tabii ki kimse yazamýyor. Bir kere her gazete kendi ait olduðu grubun programlarýna saygý göstermek zorunda. Diyelim ki Sabah gazetesi, bu Kanal D'nin yaptýðý nedir, böyle kepazelik olur mu diyemez çünkü ayný anlayýþ ATV'de de var. Medya olarak bu durumu yalayýp yutuyoruz. Gençler umarým yalayýp yutmazsýnýz. Siz gençler lütfen bu türlü yayýncýlýða karþý çýkýn."

 

Atilla Dorsay, öðrencileri bol reklamla beslenmiþ, diziden çok reklam izlenen 2 saat 20 dakikayý kendilerini geliþtirmeleri için ayýrmaya çaðýrdý.

 

Dorsay "Bu saati baþka þeyler için ayýrýn, kendinizi, geliþtirmeye, yetiþtirmeye, bir kitap okumaya, klasik film izlemeye ayýrýn. Yerli dizileri lütfen izlemeyiniz, size yalvarýyorum. Bu çok büyük bir tuzak. Ben izlemiyorum ama bazý yaþlýlar bu tuzaða düþtük. Gençler katiyen bu tuzaða düþmemeli. Hiç izlemeyin, þart mý yani." ifadesini kullandý.

 

CÝHAN

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...