Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Saadet Partisi kayyuma devredildi

 

Ankara 10. Sulh Hukuk Mahkemesi, Saadet Partisi'nde, Olaðanüstü Kongre çaðrýsý yapmak üzere, Mustafa Kamalak, Hasan Bitmez ve Þerafettin Kýlýç'ýn görevlendirilmesine karar verdi.

 

11 Temmuz’da yapýlan Olaðanüstü Kongreyi geçersiz kýlan mahkeme, Genel Baþkan Numan Kurtulmuþ’un yetkilerini elinden alarak partiyi kayyuma devretti.

 

 

 

Haber7, 22.09.2010

Link to comment
Share on other sites

Kayyuma devredilen Saadet Partisi'nde eski Genel Baþkan Numan Kurtulmuþ'un mahkemenin atadýðý kayyumun götüreceði kongrede aday olmayacaðý ve ekinin de görevlerinden çekileceði öðrenildi.

 

Numan Kurtulmuþ ve ekibinin Saadet Partisi'nden topluca istifa edeceði ve partinin bölüneceði belirtiliyor.

 

Numan Kurtulmuþ ve ekibinin mahkemenin verdiði karar sonrasýnda olaðanüstü toplanma kararý aldýklarý ve son durumu görüþecekleri öðrenildi.

 

Numan Kurtulmuþ'un þu süreçte yeni bir parti kurmayý düþünmediði ve Mayýs ya da Haziran ayýnda yapýlacak olan milletvekilliði genel seçimlerine kadar her hangi bir partiye katýlma ya da bekleme sürecine gireceði belirtiliyor.

 

Öte yandan Saadet Partisi'nin kayyuma devredilmesini NTV'ye deðerlendiren Prof. Dr. Mehmet Bekaroðlu, Sabah Gazetesi yazarý Nazlý Ilýcak ve Zaman gazetesi yazarý Hüseyin Gülerce de Numan Kurtulmuþ'un kongrede aday olmasýný beklemediklerini belirttiler.

 

Haber7, 22.09.2010

Link to comment
Share on other sites

Dursun Kabaktepe'nin haberi

 

Saadet Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Þeref Malkoç, SP'nin mahkeme tarafýndan kayyuma devredilmesi sürecinde CHP Genel Sekreteri Önder Sav'la ilgili þüphesini dile getirdi. Olaylý Saadet Partisi kongresinden sonra Adalet Eski Bakaný Þevket Kazan, CHP Genel Sekreteri Önder Sav ile görüþmüþtü. Kazan, görüþmenin basýna sýzmasý üzerine kongre konusunda Sav'dan fikir aldýðýný ifade etmiþti.

 

Þeref Malkoç, "11 Temmuz’da Saadet partisi çok güzel bir kongre düzenlemiþtir." ifadesini kullanarak kongre sonrasýnda eski delegelerin dört koldan partiye saldýrdýðýný söyledi. Malkoç, sözlerine þöyle devam etti. "Fitne ve fesada yol açan saldýrýlar yapýldý. Her türlü yalana baþvurarak Türkiye’deki delegeleri aramýþlardýr. Delegelerimize saldýrý yapmýþlardýr. Kongreden hemen sonra 14 dava açýlmýþtýr."

 

"Saadet Partisi derin güçler tarafýndan mahkemeye verilmiþ ve kayyuma devredilmiþtir." diyen Malkoç, "Türkiye’de ilk defa bir partinin genel kurulu kaygum aracýlýðý ile yapýlacaktýr. Burada ilginç olan da bunu organize edecek olanlar bu davalarý açanlardýr. " cümlesini kullanarak þaþkýnlýðýný dile getirdi.

 

"Bu kararýn çýkmasýnda Yargýtay’in internet sitesinde yayýnlanmayan bazý kararlar var." diyen Þeref Malkoç, bu konudaki þüphelerini þöyle açýkladý: "Bu tür davalarýn Anayasa Mahkemesi'nde görülmesi gerektiðini gösteren bir karar var. Entresan bir þey. Bu davaya bakan kararlar içinde 8 tane CHP’nin örnek kararý var. Bu kararlar alýnýrken önceki günlerde Önder Sav’la yapýlan görüþmenin ne kadar etkisi olduðu görülecektir. Bundan sonrada sabýrla devam edeceðiz. Cuma günü Türkiye’deki il baþkanlarýmýz Sayýn Numan Kurtulmuþ toplayacak. Ve bunu açýklayacaktýr."

 

 

Moralhaber, 22.09.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...