Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

HERKES KENDÝ KÖYÜNE, HADÝ YALLAH!

 

 

 

Bekir Coþkun’un kovulmasýndan çýkan sonuç budur iþte.

 

Farklý düþünceler, karþýt görüþlerin ayný medya ortamýnda bayrak gösterme döneminin sonuna geldik. Gönderilen, vaz geçen, giden, kovulan her yazar ile birlikte hýzlý bir ayrýþmaya sürükleniyoruz memleket sathýnda.

 

Bekir Coþkun’un kovulmasýndan çýkan sonuç budur iþte.

 

Farklý düþünceler, karþýt görüþlerin ayný medya ortamýnda bayrak gösterme döneminin sonuna geldik. Gönderilen, vaz geçen, giden, kovulan her yazar ile birlikte hýzlý bir ayrýþmaya sürükleniyoruz memleket sathýnda.

 

Nasýl Türkiye harita üzerinde siyaseten 3’e bölünmüþse medya da kendi içinde üçe, dörde ya da beþe bölünmeye baþlamasýnýn tescilidir. Bekir Coþkunun durup dururken iþinden atýlmasý bunun nedeni deðil sonucudur.

 

Liberaller liberallerin gazetesinde yazacak.

 

Ulusalcýlar ulasalcýlarýn gazetesinde.

 

Kürtler kürtler için kürtçede…

 

Cemaatçiler Cemaatcilerle..

 

Oy sandýðýnda bölündük, medyada bölünüyoruz, ileride tamamen bölüneceðiz…

 

Belki böylesi daha hayýrlý olacak panik atak geçirmeyin, heyheylenmeyin hemen.

 

Bu bizim coðrafi bölünmemizin de ikinci ya da üçüncü adýmý anlamýna geliyor.

 

Bekir Coþkun’un iþsiz kalmasý, hükümet baskýsý meselesi deðildir.

 

Yukarýdan gelen bir baskýya da inanýn gerek yok artýk. Zira direniþe de imkan yok. Gönüllülük esasý önde artýk…

 

Patronlar düne kadar gazetecilik adý ya da kýlýfý altýnda diðer iþlerini yola koyarlar ve durumu gazetecilere pek çaktýrmazlardý. Gazeteciler de ele verirken talkýný ya da herkesi didiklerken medya patronlarý dünyasýna iliþmezlerdi.

 

Bu sessiz bir anlaþma, berbat bir ittifaktý.

 

Bitti.

 

Artýk baskýya gerek yok. Sopayý göstermeye gerek yok, direnmeye gerek yok…

 

Herkes üzerine düþeni biliyor.

 

Patronlar patron olma tasarrufunu kullanýyor.

 

Yan binada söz dinlemeyen patronlar acayip cezalarla tek tek batýrýlýrken hiç kimsenin medya patronlarýna ‘tasarruf kullandýklarý’ için kýzmaya hakký yok.

 

Ne Turgay Ciner’e ne de Fatih Altaylý’ya ya da diðer medya patronlarýna kýzacaðýnýza oluþan bu yeni siyasi coðrafyaya, tepkisizliðe, gazetecisine sahip çýkamayan okura kýzýn.

 

Bir de olaya iyi yönünden bakýn. Belki eskiden bu daðýnýk ve kozmopolit yapýda çoktan bölünmüþtük de haberimiz yoktu. Oysa þimdi herkes sevdiði yazarýn, insanýn yanýnda arkasýnda sýraya diziliyor.

 

Belki küçüleceðiz ama en azýndan taþ kadar sert bir “tek dünya” görüþünde üniterleþeceðiz.

 

Kýzmak yok.

 

Alýn o çuvaldýzý , þimdi batýrýn istediðiniz yerinize…

 

Hadi yallah þimdi…

 

 

 

 

 

cüneyt özdemir, dipnot, 23.09.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...