Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ýzleyicinin suçu ne?

 

 

Yeni yayýn dönemi için hazýrlanan projeler bir bir görücüye çýkarken, bazý dizilerdeki müstehcen sahnelerle ilgili tartýþmalar alevleniyor.

 

Kanal D'de ekrana gelen "Fatmagül'ün Suçu ne?"deki tecavüz görüntüleri ile atv'de yayýnlanan 'Kýlýç Günü'ndeki 'eþcinsel yatak sahnesi', izleyicilerin yoðun tepkisiyle karþýlaþtý. Yapýmcýlarýn temkinli yaklaþtýðý bölümler için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) 'elimizde yetki yok' açýklamasý ise izleyicilerde hayal kýrýklýðýna neden oldu. Ýzleyicinin tepkisine hak veren uzmanlar da dizilerdeki müstehcen sahneler için tedbir alýnmasý gerektiðini söylüyor.

 

Televizyonlarý baþýboþ bir saha olarak gören psikiyatrist Prof. Dr. M.Kemal Sayar, özel kanallarýn pedagog ve psikologlardan oluþan bir danýþma kurulu oluþturmasýný önerdi. Sayar'ýn danýþman fikrine katýlan psikolog Mehtap Kayaoðlu farklý bir konuya dikkat çekti: "Sürekli ekranda þiddet ve tecavüz sahnesi izleyen bir çocuk için bu tür sahneler bir müddet sonra sýradanlaþacaktýr." Bunlarýn önüne geçmenin bir ekran polisiyle mümkün olmayacaðýný düþünen sosyolog Ragýp Duran ise 'barýþ kültürünün geliþtirilmesi' fikrini savunuyor: "Barýþ kültürünün ve tecavüz konusuna kadýn bakýþýnýn geliþtirilmesi þart. Medyayý ýslah etmek mümkün olmaz. Savaþmayýn konuþun, savaþmayýn anlaþýn demek lazým."

 

Fatmagül ilk deðil

 

Reyting için çekilen tecavüz sahnesi yalnýzca saat 20.00'daki "Fatmagül'ün Suçu ne?"de yaþanmadý. 'Ateþ ve Kül', 'Menekþe ile Halil', 'Küçük Kadýnlar', 'Bir Bulut Olsam' gibi yapýmlardaki sahneler de günlerce konuþulmuþ, medyada gündem olmasý reytinglerini yükseltmiþti. Yine geçtiðimiz dönem sona eren 'Binbir Gece'nin ilk bölümünde benzer sahneler yaþanmýþtý. Yapýmcýlar için tek kriterin reyting olmasý ahlaki deðerleri ikinci plana atarken, bundan en çok zararý hiç kuþkusuz izleyiciler ve erken saatte ekran baþýnda olan çocuklar görüyor.

 

Bunlar hayatýn gerçeði diyemezsiniz

 

Kemal Sayar: Çocuklarýn uyanýk olduðu saatlerde ekrandaki þiddet ve cinsel içerikli yayýnlara filtre uygulanmalý.

 

Mehtap Kayaoðlu: Mahremiyet kavramý zarar görüyor. Bunlar hayatýn gerçeði diyemezsiniz. Çocuðun doðal yollardan öðrenmesiyle ekranda öðrenmesi ayný þey deðil.

 

Ragýp Duran: Reyting uðruna olumsuzluklar ekrana çýkýyor. Çözüm bir TV polisi deðil. Ekran karartmanýn da etkili olmadýðý görüldü...

 

Birol Güven (Yapýmcý-senarist): "Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisindeki tecavüz sahnesinin reyting almak için hikâyeye ilave edilen bir sahne olduðunu düþünmüyorum. O sahne, tüm hikâyenin odak noktasý. Yayýnlandýðý saat de çocuklarýn uyumuþ olmasý gereken bir saat.

 

ZAMAN

YUSUF BÜLBÜL - ÝSTANBUL

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...