Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Suç kesinleþirse Burger King rekor para cezasý ödeyecek

 

Fast food devi Burger King'in, salmonella ve listeria virüsleri taþýyan 160 bin adet, yaklaþýk 12 ton hamburgeri piyasaya sürdüðü iddialarý sektörde bomba etkisi yaptý.

 

Virüslü etlerin kullanýldýðýnýn tespiti halinde Burger King'i, 800 milyon ile 3,2 milyar lira arasýnda ceza bekliyor. Þirkete et tedarik eden T&T Gýda Turizm Ýnþaat Petrokimya firmasý, Burger King'den virüslü olduðunu iddia ettiði etlerinin akýbetini sorarken, dünya devinin temsilcileri ise bu ürünlerin önce Balýkesir Zeybek Katý Atýk Tesisleri'nde imha edildiðini, daha sonra ise Bursa'daki Madýmak Kangal Çiftliði'nde tüketildiðini öne sürdü. Ancak Tarým Bakanlýðý, zararlý olduðu bilinen salmonella ve listeria bakterilerinin Zeybek Katý Atýk Tesisleri'nde imha edilmediðini ortaya çýkardý.

 

Teftiþte Gebze Tarým Ýlçe Müdürlüðü'nde ziraat mühendisi olarak çalýþan N.F. ve saðlýk teknisyeni M.S.'nin 7 Haziran 2010'da incelemeye gittikleri, ancak rapor tarihini 29 Nisan 2010 olarak geriye dönük evrak hazýrlayarak 'etlerin imha edildiði' yönünde evrak defterine kayýt yaptýðý, bu þekilde þirketi kurtarmaya çalýþtýklarý tespit edildi. Ancak Tarým Bakanlýðý müfettiþlerinin teftiþi sonrasýnda etlerin atýk tesisinde imha edilmediði ve memurlarýn da iþlem sýrasýnda orada olmadýklarý sonucuna varýldý. Rapora göre, etlerin imha edildiði belirtilen adreste Zeybek Katý Atýk Tesisleri'nin bulunmamasý da soru iþaretlerini artýrdý. Bunun üzerine müfettiþler, N.F. ve M.S.'nin "gerçeðe aykýrý rapor ve belge düzenlemek" suçunu iþlediklerini tespit ederek 'kademe ilerlemesinin durdurulmasý' cezasýnýn verilmesi teklifinde bulundu. Bu ürünlerin piyasaya sürüldüðünün tespiti halinde ise þirketi milyarlarca TL ceza bekliyor. 5179 sayýlý Gýda Kanunu'nun 29. maddesinin I bendi 18. maddesine göre, Burger King'in piyasaya kasten virüslü hamburger sürdüðü tespit edilirse porsiyon baþýna asgari 5-20 bin TL ceza verilmesi öngörülüyor. Yaklaþýk 160 bin hamburger için þirkete 800 milyon ile 3,2 milyar TL arasýnda bir ceza yazýlmasý bekleniyor. Raporda ayrýca Burger King'e et tedarik eden Maret, Namet ve Al-Et'in de etlerinde ayný virüse rastlanýldýðý belirtildi.

 

Tarým Bakaný Mehdi Eker'in onay verdiði ve bizzat da takip ettiði soruþturmaya göre Burger King'e tedarik hizmeti veren Fasdat Gýda Daðýtým'ýn deposunda bulunan salmonella ve listeria virüsleri taþýyan yaklaþýk 12 ton et (160 bin hamburger) piyasaya sürüldü. Fasdat Gýda, bu hastalýðýn T&T Gýda Turizm Ýnþaat Petrokimya firmasýnýn bir kuruluþu olan Hammet'in ürünlerinden kaynaklandýðýný öne sürdü. Hammet de virüslerin kendi ürünlerinde tespit edilmesi halinde iade istedi. Bunun için de Gebze Tarým Ýlçe Müdürlüðü'ne baþvuruda bulundu. Burada çalýþan iki memur da Fasdat'ýn deposuna giderek incelemelerde bulundu. Ýncelemelerde bulunan N.F. ve M.S. isimli iki memur, virüslü etlerin Balýkesir Zeybek Katý Atýk Tesisleri'nde imha edildiði yönünde rapor tuttu. Erzurum menþeli þirket ise belirtilen adreste böyle bir tesisin olmadýðýný noter aracýlýðýyla Tarým Bakanlýðý'na bildirdi. Fasdat, daha sonra yaklaþýk 12 ton etin Bursa'daki Madýmak Kangal Çiftliði'ne verildiðini öne sürdü. Bu çiftlikte 40 diþi, 10 erkek ve 5 yavru köpeðin barýndýðýný tespit eden müfettiþler, bu hayvanlarýn da mevcut iki ay içinde ancak 3 bin 213 kg et tüketebileceði sonucuna vardý. Bakan Eker'in direkt talimatýyla incelemeyi derinleþtiren Teftiþ Kurulu heyeti, raporda ismi geçen memurlarýn görüþüne baþvurdu. Ýki görevli de teftiþe haziran ayýnda gittiklerini, ancak yoðunluk nedeniyle teftiþ tarihine 29 Nisan 2010 yazdýklarýný iddia etti. Bakanlýk yetkilileri de raporda adý geçen iki memurun da "gerçeðe aykýrý belge ve rapor düzenlemek" suçunu iþlediklerinden idari ceza verilmesini istedi.

 

T&T Gýda Genel Müdürü Yavuz Selim Göncüoðlu ise önemli bir iddiada bulunuyor: "Tarafýmýza yapýlan ihbarda, Fasdat personeli, bu mallarýn Burger King restoranlarýna sevk edilerek tüketildiðini belirtiyor. Bu olaylarý örtbas etmek için de þirket, 1-8 Haziran 2010 tarihleri arasýnda geriye dönük imha iþlemlerini yaparak olaylarýn üzerini kapamaya çalýþýyor."

ZAMAN

 

BAYRAM KAYA - ÝSTANBUL

20 Eylül 2010, Pazartesi

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...